course-details-portlet

TMM4170 - Korrosjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dette emne og TMT4255 Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse er like/samme kurs.

Elektrokjemisk korrosjonsteori: Termodynamiske prinsipper, potensial-pH diagram. Korrosjonskinetikk: Polarisasjonskurver, blandpotensialteori, passivitet, effekt av massetransport. Korrosjonsformer, årsaker og utvikling. Innvirkning av metallurgiske, mekaniske og miljørelaterte faktorer. Bruk av teorien for å estimere korrosjonshastigheter og forklare kjente korrosjonsformer ved forskjellige kombinasjoner av metall og miljø. Korrosjonsbeskyttelse: Elektrokjemiske metoder, forandring av miljø, overflatebehandling, påvirkning av metallenes egenskaper, materialvalg, konstruktiv utforming. De viktigste konstruksjonsmaterialenes korrosjonsegenskaper. Prøvemetoder. Korrosjonsmanagement inkludert korrosjonsovervåking. Bærekraft gjennom redusert korrosjon på utstyr og komponenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har kunnskap om:

 • Det teoretiske grunnlaget for hvorfor korrosjon oppstår på metalliske materialer i vanndige elektrolytter inkludert termodynamikk, elektrodekinetikk, massetransport og passivitet.
 • Ulike korrosjonsformer.
 • Ulike metoder for å redusere sannsynligheten for at korrosjon starter.
 • Korrosjonsmanagement inkludert korrosjonsovervåkning.

Ferdigheter: Kandidaten kan:

 • Konstruere et Pourbaix diagram.
 • Beregne korrosjonshastighet for et metall under gitte betingelser.
 • Skille mellom og beskrive karakteriske trekk ved ulike korrosjonformer; uniform -, galvanisk-, grop-, spalt- og spenningskorrosjon.
 • Foreslå ulike typer korrosjonsbeskyttende belegg for en gitt konstruksjon.
 • Beregne antall anoder for beskyttelse av en konstruksjon.
 • Velge metode for korrosjonsovervåkning for bestemte anvendelser.

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

 • Delta aktivt i en skadeundersøkelsesgruppe for en komponent med kunnskap om korrosjon.
 • Foreslå alternative materialer og korrosjonsbeskyttende tiltak for en ny komponent eller et produksjonsanlegg.
 • Oversikt over elementer i et Korrosjonsmanagementsystem. Innsikt i rollen til korrosjonsbeskyttelsen for bærekraftig materialbruk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og semester prosjekt. Øvingssett og laboratorie arbeid krever grunnleggende bruk av analyse verktøy, slik som plotteprogram. Utvalgte regne- eller utredningsoppgaver (inkludert semester prosjekt og laboratoriearbeid) må være godkjent for adgang til eksamen. Forelesningene foregår normalt på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Laboratoriearbeid
 • Semesterprosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved kontinuasjonseksamen og gjentak av eksamen vil tidligere godkjenninger av øvinger, labøving og prosjektarbeid i faget gjelde.

Kursmateriell

E. Bardal: Korrosjon og korrosjonsvern, Tapir, 1985/1994. K. Nisancioglu: Corrosion Basics and Engineering, kompendium, 1994, kontinuerlig årlig oppdatering av Andreas Erbe. Roy Johnsen: Hefter om spesialtema. Spesielle PPT presentasjoner for utvalgte tema.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2063 7.5
TMT4255 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU