course-details-portlet

TMM4170 - Korrosjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Dette emne og TMT4255 Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse er like/samme kurs.

Elektrokjemisk korrosjonsteori: Termodynamiske prinsipper, potensial-pH diagram. Korrosjonskinetikk: Polarisasjonskurver, blandpotensialteori, passivitet, effekt av massetransport. Korrosjonsformer, årsaker og utvikling. Innvirkning av metallurgiske, mekaniske og miljørelaterte faktorer. Bruk av teorien for å estimere korrosjonshastigheter og forklare kjente korrosjonsformer ved forskjellige kombinasjoner av metall og miljø. Korrosjonsbeskyttelse: Elektrokjemiske metoder, forandring av miljø, overflatebehandling, påvirkning av metallenes egenskaper, materialvalg, konstruktiv utforming. De viktigste konstruksjonsmaterialenes korrosjonsegenskaper. Prøvemetoder. Korrosjonsmanagement inkludert korrosjonsovervåking.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har kunnskap om:
- Det teoretiske grunnlaget for hvorfor korrosjon oppstår på metalliske materialer i vanndige elektrolytter inkludert termodynamikk, elektrodekinetikk, massetransport og passivitet.
- Ulike korrosjonsformer.
- Ulike metoder for å redusere sannsynligheten for at korrosjon starter.
- Korrosjonsmanagement inkludert korrosjonsovervåkning.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Konstruere et Pourbaix diagram.
- Beregne korrosjonshastighet for et metall under gitte betingelser.
- Skille mellom og beskrive karakteriske trekk ved ulike korrosjonformer; uniform -, galvanisk-, grop-, spalt- og spenningskorrosjon.
- Foreslå ulike typer korrosjonsbeskyttende belegg for en gitt konstruksjon.
- Beregne antall anoder for beskyttelse av en konstruksjon.
- Velge metode for korrosjonsovervåkning for bestemte anvendelser.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Delta aktivt i en skadeundersøkelsesgruppe for en komponent med kunnskap om korrosjon.
- Foreslå alternative materialer og korrosjonsbeskyttende tiltak for en ny komponent eller et produksjonsanlegg.
- Oversikt over elementer i et Korrosjonsmanagementsystem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og semester prosjekt. Utvalgte regne- eller utredningsoppgaver (inkludert semester prosjekt og laboratoriearbeid) må være godkjent for adgang til eksamen. Forelesningene foregår normalt på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.


Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

E. Bardal: Korrosjon og korrosjonsvern, Tapir, 1985/1994. K. Nisancioglu: Corrosion Basics and Engineering, kompendium.
Roy Johnsen: Hefter om spesialtema. Spesielle PPT presentasjoner for utvalgte tema.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2063 7.5
TMT4255 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU