course-details-portlet

TMM4100 - Materialteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnets innhold er fokusert på materialers egenskaper og oppførsel med hensyn på mekanisk konstruksjon. Emnet har både en overordnet og en detaljert tilnærming der det første inkluderer: Materialers rolle og betydning i historisk sammenheng og i et moderne samfunn, materialer og innovasjon, resurser, tilgjengelighet og kostnad, prinsipper for systematisk materialvalg og design med hensyn på materialegenskaper. Detaljerte tema er: fysiske og mekaniske egenskaper inkludert tetthet, elastiske egenskaper, plastisk oppførsel, hardhet og duktilitet. Sammenheng mellom atomstruktur, molekylstruktur, mikrostruktur og materialers egenskaper. Fase-diagram, varmebehandling, og herdemekanismer for viktige metaller og legeringer. Korrosjon og degraderingsmekanismer. Betydningsfulle konstruksjonsmaterialer blir særlig lagt vekt på: Karbonstål, stållegeringer, lettvektslegeringer, konstruksjonsplast og fiberkompositter. Noen utvalgte formingsmetoder og produksjonsmetoder er inkludert.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha bred kunnskap om konstruksjonsmaterialer. Dette inkluderer:
- Grunnleggende struktur og egenskaper til metall, keramer, polymerer og kompositter
- Sammenhenger mellom struktur og egenskaper
- Produksjonmetoder for materialer og komponenter
- Egenskaper og ytelse til materialer i ulike miljø
- Prinsipper for rasjonell og kunnskapsbasert valg av materialer
Ferdigheter:
Kandidaten skal være i stand til å:
- Gjøre materialvalg for konkrete anvendelser
- Beskrive mikrostruktur og tilhørende egenskaper for utvalgte materialer
- Løse enkle konstruksjonsoppgaver relatert til materialvalg og komponenter

Generell kompetanse:
Kandidaten skal være i stand til å formidle og diskutere generelle aspekt ved materialer og materialteknologi relatert til mekanisk konstruksjon, gjennkjenne behov for særlig materialteknisk kompetanse i ulike prosjekt og være i stand til å gjøre fornuftige estimat og vurdering om materialers egnethet i konstruksjonsløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, øvinger og laboratorieoppgaver. Øvinger skal leveres individuelt mens laboratorieoppgaver levers i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch "Materials Science and Engineering", 9th Edition (SI version), John Wiley & Sons, Inc.
Notater og annet læringsmateriell som blir spesifisert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2005 7.5
TMM4105 7.5 01.09.2012
TKT4240 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU