course-details-portlet

TMET410 - Kvalitativ og kvantitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnets temaer:

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsdesign
 • Datainnsamling
 • Dataanalyse
 • Forskningsetikk
 • Rapportering

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap i både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Har et faglig grunnlag for valg av metodisk tilnærming i FoU-baserte analyser (samt i egen masteravhandling).
 • Kjenner til et vidt spekter av datainnsamlings- og analysemetoder
 • Er i stand til å anvende grunnleggende statistiske metoder på økonomisk/administrative problemstillinger.
 • Behersker både univariate, bivariate og multivariate analysemetoder.
 • Har kunnskaper både i analyseteori og praktisk anvendelse.
 • Har opparbeidet evnen til kritisk metoderefleksjon.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan forstå og vurdere kvalitative og kvantitative undersøkelser, samt selv gjennomføre både kvantitative og kvalitative undersøkelser.
 • Behersker analyseprogrammet SPSS.

Generell kompetanse

 • Studenten har opparbeidet evne til kritisk metoderefleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger, gruppearbeid og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk semesteroppgave.

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus. Obligatorisk semesteroppgave må være bestått for å få ta eksamen.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MET3001 5.0 VÅR 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 49
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU