TMET410 - Kvalitativ og kvantitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnets temaer
Vitenskapsteori
Forskningsdesign
Datainnsamling
Dataanalyse
Forskningsetikk
Rapportering

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
- har kunnskap i både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
- har et faglig grunnlag for valg av metodisk tilnærming i FoU-baserte analyser (samt i egen masteravhandling).
- kjenner til et vidt spekter av datainnsamlings- og analysemetoder
- er i stand til å anvende grunnleggende statistiske metoder på økonomisk/administrative problemstillinger.
- behersker både univariate, bivariate og multivariate analysemetoder.
- har kunnskaper både i analyseteori og praktisk anvendelse.
- har opparbeidet evnen til kritisk metoderefleksjon.

Ferdigheter
Studenten
- kan forstå og vurdere kvalitative og kvantitative undersøkelser, samt selv gjennomføre både kvantitative og kvalitative undersøkelser.
- behersker analyseprogrammet SPSS.

Generell kompetanse
- Studenten har opparbeidet evne til kritisk metoderefleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger, gruppearbeid og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk semesteroppgave.

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen. Obligatorisk semesteroppgave må være bestått for å få ta eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Kalleberg, R., Malnes, R. og Engelstad, F. (2009). Samfunnsvitenskapens oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 4: Vitenskapsteori, forskningsopplegg og fagfellekontroll og kapittel 5: I begynnelsen er spørsmålene - om fagenes vitenskaplige oppgaver. Johannessen, A. Kristoffersen, L. og Tufte, P.A. (2011). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. Oslo: Abstrakt Forlag. Johannessen, A. (2008). Introduksjon til SPSS. Oslo: Abstrakt Forlag Hammervold, R., (2012): En kort innføring i SPSS. Anvendelser av multivariat statistikk. Tapir Akademiske forlag Hagen, P.C. (2010). Innføring I sannsynlighetsregning og statistikk. 6 utgave. Cappelen Akademiske Forlag Grønhaug, K. og Olson, O. (1999) Action research and knowledge creation: merits and challenges. Qualitative Market Research: An International Journal, 2 (1), 6-14. Kvale, S. (2008). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag. Kapittel 15: Validitet som sosial konstruksjon Nyeng, F. (2006). Hvem tolker og hvem omfortolker. I Nyeng, F. og Wennes, G. (red.) (2006). Tall, tolkning og tvil. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Yin, R.K. (2003) Case study research: design and methods. London: Sage Publications. Kapittel 2: Designing casestudies. Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget Støttelitteratur: Berg, B.L. (2004) Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Pearson Education. Kvale, S. (2008). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag. Maaløe, E. (2002). Casestudier af og om mennesker i organisasjoner. København: Akademisk Forlag. Ringdal, K. (2001) Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget Robson, C. (2002). Real world research. Oxford: Blackwell Publishing Yin, R.K. (2003) Case study research: design and methods. London: Sage Publications

Med forbehold om endringer som oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MET3001 5.0 01.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 25.05.2018 09:00 F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.