course-details-portlet

TMAT3001 - Matmikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 3 timer D

Faglig innhold

- Mikroorganismenes metabolisme: Fermenteringer og respirasjoner. Elektronbalanse og energiutbytte. Industriell mikrobiologi.

- Infeksjoner generelt, matbårne infeksjoner og forgiftninger (intoksikasjoner), mykotoksiner, virulensegenskaper, forsvar mot infeksjoner, antibiotika, antibiotikaresistens.

- Mikrobiell genetikk: Konstans og variasjon. Mutasjoner, genetisk rekombinasjon, transformasjon, transduksjon og konjugasjon, flyttbare DNA-elementer.

- Mikrobiell taksonomi med beskrivelse av mikroorganismer knyttet til kvalitetsforringelse og mattrygghet.

- Metoder for påvisning av mikroorganismer, mikroorganismer som indikatorer på kvalitetsforandringer og mattrygghet samt mikrobiologiske kriterier.

- Faktorer som bestemmer mikrobiell aktivitet i mat: Kontaminasjonskilder, næringsmidlets egenskaper, lagringsbetingelser, mikroorganismenes egenskaper, biofilm, bakteriosiner, naturlige inhibitorer i mat o.s.v.

- Mikrobielle kvalitetsforandringer i mat.

Læringsutbytte

Kunnskap:

K1 Kandidaten kan gjøre rede for generelle taksonomiske prinsipper

K2 Kandidaten har oversikt over taksonomien og egenskapene til de viktigste mikroorganismene som anvendes innen industriell mikrobiologi, samt mikroorganismer som forårsaker kvalitetsforringelse eller matbåren sykdom

K3 Kandidaten kan forklare hvordan konserveringsmetoder påvirker mikroorganismer og hvordan konservering av mat bidrar til å redusere matsvinn

K4 Kandidaten kan gjøre rede for mekanismer som bevarer og endrer bakterienes arvelige egenskaper

K5 Kandidaten kan forklare viktige begreper i mikroorganismers metabolisme og beskrive sentrale fermenterings- og respirasjonsprosesser

K6 Kandidaten kan redegjøre for sentrale prinsipper i industriell mikrobiologi og kunne forklare sammenhengen mellom cellenes metabolisme og industrielle produkter

K7 Kandidaten har bred kunnskap om matbårne infeksjoner og intoksikasjoner; involverte agens, patogenitetsmekanismer og tiltak for å forebygge og bekjempe sykdom

K8 Kandidaten kan gjøre rede for metoder for påvisning av mikroorganismer fra næringsmidler og forklare hvordan resultatet fra slike påvisninger kan gi informasjon om næringsmidlets kvalitet og trygghet

K9 Kandidaten kan beskrive og diskutere faktorer som påvirker utviklingen av mikrobiota i næringsmidler og hvilke kvalitetsforandringer dette kan medføre

Ferdigheter:

F1 Kandidaten kan gjennomføre laboratorieanalyser for å kvantifisere, påvise og identifisere mikroorganismer i næringsmidler

F2 Kandidaten forstår og håndterer risiko ved laboratoriearbeid med sykdomsfremkallende mikroorganismer

Generell kompetanse:

G1 Kandidaten kan bearbeide og vurdere data, samt rapportere laboratoriearbeid skriftlig

G2 Kandidaten kan kommunisere og diskutere mikrobiologiske problemstillinger muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60t), selvstudium (80t), obligatoriske laboratorieøvinger (40t), obligatoriske teoretiske øvinger (30t).

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger med rapporter
  • Teoriøvinger

Mer om vurdering

Vurderingen består av to delvurdering; skriftlig individuell skoleeksamen teller 80% og skriftlig gruppeoppgave teller 20%.

Kommentar til arbeidskrav:

Laboratoriearbeid med obligatorisk tilstedeværelse: 3 laboratorieøvinger og 4 mikrobiologiske avlesninger,

3 rapporter fra laboratorieøvinger og 4 av 5 skriftlige teoriøvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Ny/utsatt eksamen: mars. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

MATV1008 Mikrobiologi og mattrygghet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper.

Kursmateriell

Ed. Per E. Granum (red.). Matforgiftning. Smitte gjennom mat og vann. Cappelen Damm AS, 2015, 4.utg.

En bok i matmikrobiologi vil bl oppgitt ved semesterstart..

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 D 12.12.2022 15:15 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 32
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Oppgave 20/100

Innlevering
24.11.2022


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 D 15.03.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL420 Sluppenvegen 14 2
SL324 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU