course-details-portlet

TMAT3001 - Matmikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

- Mikroorganismenes metabolisme: Fermenteringer og
respirasjoner. Elektronbalanse og energiutbytte. Industriell
mikrobiologi.
- Infeksjoner generelt, matbårne infeksjoner og forgiftninger
(intoksikasjoner), mykotoksiner, virulensegenskaper,
forsvar mot infeksjoner, antibiotika, antibiotikaresistens.
- Mikrobiell genetikk: Konstans og variasjon. Mutasjoner,
genetisk rekombinasjon, transformasjon, transduksjon og
konjugasjon, flyttbare DNA-elementer.
- Mikrobiell taksonomi med beskrivelse av mikroorganismer
knyttet til kvalitetsforringelse og mattrygghet.
- Metoder for påvisning av mikroorganismer,
mikroorganismer som indikatorer på kvalitetsforandringer
og mattrygghet samt mikrobiologiske kriterier.
- Faktorer som bestemmer mikrobiell aktivitet i mat:
Kontaminasjonskilder, næringsmidlets egenskaper,
lagringsbetingelser, mikroorganismenes egenskaper,
biofilm, bakteriosiner, naturlige inhibitorer i mat o.s.v.
- Mikrobielle kvalitetsforandringer i mat.

Læringsutbytte

Kunnskap:
K1 Kandidaten kan gjøre rede for generelle taksonomiske prinsipper
K2 Kandidaten har oversikt over taksonomien og egenskapene til både de viktigste mikroorganismene innen industriell mikrobiologi og de som forårsaker kvalitetsforringelse eller matbåren sykdom
K3 Kandidaten kan gjøre rede for mekanismer som bevarer og endrer bakterienes arvelige egenskaper
K4 Kandidaten kan forklare viktige begreper i mikroorganismers metabolisme og beskrive sentrale fermenterings- og respirasjonsprosesser
K5 Kandidaten kan redegjøre for sentrale prinsipper i industriell mikrobiologi og kunne forklare sammenhengen mellom cellenes metabolisme og industrielle produkter
K6 Kandidaten har bred kunnskap om matbårne infeksjoner og intoksikasjoner; involverte agens, patogenitetsmekanismer og tiltak for å forebygge og bekjempe sykdom
K7 Kandidaten kan gjøre rede for metoder for påvisning av mikroorganismer fra næringsmidler og forklare hvordan resultatet fra slike påvisninger kan gi informasjon om næringsmidlets kvalitet og trygghet
K8 Kandidaten kan beskrive og diskutere faktorer som påvirker utviklingen av mikrobiota i næringsmidler og hvilke kvalitetsforandringer dette kan medføre

Ferdigheter:
F1 Kandidaten kan gjennomføre laboratorieanalyser for å kvantifisere, påvise og identifisere mikroorganismer i næringsmidler
F2 Kandidaten forstår og håndterer risiko ved laboratoriearbeid med sykdomsfremkallende mikroorganismer

Generell kompetanse:
G1 Kandidaten kan bearbeide og vurdere data, samt rapportere laboratoriearbeid skriftlig
G2 Kandidaten kan kommunisere og diskutere faglige problemstillinger muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60t), selvstudium (80t), obligatoriske laboratorieøvinger (40t), obligatoriske teoretiske øvinger (30t).

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger med rapporter
  • Teoriøvinger

Mer om vurdering

Kommentar til arbeidskrav:
 
Laboratoriearbeid med obligatorisk tilstedeværelse:
3 laboratorieøvinger, 4 mikrobiologiske avlesninger, 2 hygienerelaterte oppgaver.
 
3 rapporter fra laboratorieøvinger og 4 av 5 skriftlige teoriøvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.
 
Ny/utsatt eksamen: mars

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

TMAT1008 Mikrobiologi og mattrygghet eller tilsvarende
dokumenterte kunnskaper.

Kursmateriell

Michael T. Madigan, John M. Martinko, David A. Stahl and David P. Clark. Brock: Biology of Microorganisms. Pearson International Edition, Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, 2015. 14. Ed.

Per E. Granum (red.). Matforgiftning. Smitte gjennom mat og vann. Cappelen Damm AS, 2015, 4.utg.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 12.03.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 12.03.2021

Innlevering 12.03.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU