TMAT1010 - Prosessteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

- Fluider: trykk i væsker og gasser, oppdrift og Arkimedes lov
- Strømning: kontinuitetslikningen, Bernoullis likning, laminær og turbulent
strøm, viskositet, Reynolds tall, Hagen-Poiseuilles likning
- Sedimentering og sentrifugering: Stokes lov og sedimenteringsfart,
sentrifugalkraft og anvendelser
- Pumper og ventiler: beregning av friksjonstap og pumpehøyde, anlegg- og
pumpekarakteristikker, dimensjonering av anlegg og valg av pumpe,
kavitasjon og sugehøyde (NPSH), regulering av væskestrøm,
sammenkopling av pumper
- Varmetransport: ledning, termisk stråling, konveksjon, isolasjon og
energiøkonomisering, beregninger på varmevekslere, oppvarmingstid
- Varmeteknikk: om hetvann og damp til oppvarming
- Termodynamikk: 1. og 2. hovedsetning, om varme, arbeid og indre energi,
isokore, isoterme, isobare og adiabatiske prosesser, kretsprosesser,
virkningsgrad og energikvalitet
- Kuldeanlegg: kuldeteknisk kretsprosess, p-h diagram, kulde- og
varmefaktor, kuldemedier, dimensjonering av kuldeanlegg
- Varmepumper: lavverdig og høyverdig energi, energikilder for
varmepumper, dimensjonering, temperaturløft og varmefaktor

Læringsutbytte

Det forventes at studenten er i stand til å
- utføre beregninger av strømningsfart og trykk i gasser og væsker
- vurdere utstyr og utføre overslagsberegninger vedrørende transport av
væsker i matindustrien
- redegjøre for det fysiske grunnlaget for sedimentering og sentrifugering
samt å uføre beregninger av sedimenteringsfart
- redegjøre for ulike typer varmetransport og utføre beregninger for
varmevekslere og for energiøkonomisering i bygninger
- utføre beregninger på grunnleggende termodynamiske prosesser
- redegjøre for elementene i en kuldeteknisk kretsprosess og utføre
overslagsberegninger vedrørende kuldeanlegg
- redegjøre for fysiske prinsipp og energikilder for varmepumper
- redegjøre generelt om teknologi og energiomsetning i matteknologisk industri

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Antall øvinger er 6, alle må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Formelhefte 2 sider vedlagt eksamenssettet.

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Kompendier i Prosessteknologi, Matteknologisk utdanning, HiST

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.