course-details-portlet

TMAT1010 - Prosessteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- Fluider: trykk i væsker og gasser, oppdrift og Arkimedes lov - Strømning: kontinuitetslikningen, Bernoullis likning, laminær og turbulent strøm, viskositet, Reynolds tall, Hagen-Poiseuilles likning - Sedimentering og sentrifugering: Stokes lov og sedimenteringsfart, sentrifugalkraft og anvendelser - Pumper og ventiler: beregning av friksjonstap og pumpehøyde, anlegg- og pumpekarakteristikker, dimensjonering av anlegg og valg av pumpe, kavitasjon og sugehøyde (NPSH), regulering av væskestrøm, sammenkopling av pumper - Varmetransport: ledning, termisk stråling, konveksjon, isolasjon og energiøkonomisering, beregninger på varmeveksler, oppvarmingstid - Varmeteknikk: om hetevann og damp til oppvarming - Termodynamikk: 1. og 2. hovedsetning, om varme, arbeid og indre energi, isokor, isoterm, isobar og adiabatisk prosesser, kretsprosesser, virkningsgrad og energikvalitet - Kuldeanlegg: kuldeteknisk kretsprosess, p-h diagram, kulde- og varmefaktor, kuldemedier, dimensjonering av kuldeanlegg - Varmepumper: lavverdig og høyverdig energi, energikilder for varmepumper, dimensjonering, temperaturløft og varmefaktor

Læringsutbytte

Det forventes at studenten kan/skal ha:

Kunnskap: - skal ha kunnskap om varme- og massetransport og tilhørende utstyr som benyttes i matindustrien - skal ha kunnskap om dimensjonering av prosessanlegg som benyttes i matindustrien - skal ha kunnskap om grunnleggende termodynamiske prosesser og kulde- og varmeteknikk i matindustrien

Ferdigheter: - kan utføre beregninger av strømningsfart og trykk i gasser og væsker - kan vurdere utstyr og utføre overslagsberegninger vedrørende transport av væsker i matindustrien - kan redegjøre for det fysiske grunnlaget for sedimentering og sentrifugering samt å uføre beregninger av sedimenteringsfart - kan redegjøre for ulike typer varmetransport og utføre beregninger for energiøkonomisering i matindustrien - kan redegjøre for elementene i en kuldeteknisk kretsprosess og utføre overslagsberegninger vedrørende kuldeanlegg - kan redegjøre for fysiske prinsipper og energikilder for varmepumper

Generell kompetanse: - kan redegjøre generelt om prosessteknologi og energiomsetning i matindustrien - kan vurdere og velge metoder som gir best økonomisk, bærekraftig og prosessteknologisk utbytte.

Læringsformer og aktiviteter

Per uke: Forelesningstimer: 6 timer; Øvingstimer: 4 timer; Fordypningstimer: 4 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Antall øvinger er 6, alle må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Hjelpemiddel ved eksamen: Bestemt enkel kalkulator - en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Formelhefte 2 sider vedlagt eksamenssettet.

Ny/utsatt eksamen: August

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Kompendier i Prosessteknologi, Matteknologisk utdanning, HiST

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MK301915 5.0 HØST 2019
MF104314 3.0 HØST 2019
BTA3001 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU