course-details-portlet

TLOG3010 - Ledelse av integrerte verdikjeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler fagområdet ledelse av verdikjeder og omfatter strategier, design/strukturer, og planlegging og styring av vare- og informasjonsflyt i verdikjeder. Sentrale strategier, design og prinsipper for styring og planlegging vil belyses ved hjelp av teorier, praksis fra ulike forskningsprosjekter, gjesteforelesere og bedriftsbesøk. Vi legger vekt på å formidle sammenhengen mellom de sentrale prosesser og funksjoner i verdikjeden som innkjøp, lager, produksjon og distribusjon, og hvordan vareflyten kan tilpasses kundenes og markedets behov og etterspørsel. Emnet gir en grunnleggende innføring i supply chain management, og er koblet til vår forskningsaktivitet på området.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er obligatorisk i 2. årskurs i studieprogrammet INGLOG, og skal konkret bidra til på oppfylle målet: «...å ha kunnskap om anerkjente teorier og metoder for planlegging og styring av materialanskaffelser, produksjon, distribusjon, transport og drift i verdikjeden...».

Emnet skal formidle følgende kunnskaper: Generell kunnskap om verdikjedeteorier (supply chain management) og spesifikk kunnskap om strategier, design, planlegging og styring av vare- og informasjonsflyt i verdikjeden. Konkrete kunnskaper om strategiske betraktninger av «efficency» versus «responsiveness», ulike konfigurerings-/designprinsipper, samarbeidsmodeller, sirkulære verdikjeder, kontrakts modeller, planleggingsmodeller og prestasjonsmål (key performance indicators).

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å definere/modellere verdikjeder, vurdere og analysere tilstanden til en verdikjede (basert på vurderinger av produkt, marked/kunde, etterspørsel og forsyning) og kunne foreslå og uforme tiltak for videre utvikling.

Andre viktige læringsmål: Studentene skal, gjennom forelesninger og casebaserte øvinger, skaffe seg trening i å identifisere og forstå problemstillinger og forbedringsområder i en verdikjede, og lære seg å føre skriftlige analytiske vurderinger rundt faglige problemområder og alternative løsninger på disse. I tillegg skal studentene tilegne seg ferdigheter i å samarbeide i team som en del av øvingsmodellen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger, øvinger, case og gruppeoppgaver og bedriftsbesøk

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Evalueringen i emnet er en digital skriftlig skoleeksamen som teller 100% av karakteren. For å kvalifisere for å ta eksamen kreves det at studentene får godkjent 5 av 6 øvinger hvor en av øvingene «supply chain management game» er obligatorisk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Kursmateriell

Det vil bli informert om pensumlitteratur (tekstbok) ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2011 2.5 HØST 2020
TLOG3007 7.5 HØST 2021
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 30
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU