course-details-portlet

TLOG3010 - Ledelse av integrerte verdikjeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler ledelsestrategi, planlegging og styring av vare- og informasjonsflyt i verdikjeder. Sentrale strategier, design og prinsipper for styring og planlegging vil belyses ved hjelp av teorier og praksis. Vi legger vekt på å formidle sammenhengen mellom de sentrale prosesser og funksjoner i verdikjeden som innkjøp, lager, produksjon og distribusjon, og hvordan vareflyten kan tilpasses kundenes og markedets behov og etterspørsel. Emnet gir en grunnleggende innføring i supply chain management, og er koblet til vår forskningsaktivitet på området.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er obligatorisk i 2. årskurs i studieprogrammet INGLOG, og skal konkret bidra til på oppfylle målet: «...å ha kunnskap om anerkjente teorier og metoder for planlegging og styring av materialanskaffelser, produksjon, distribusjon, transport og drift...».

Emnet skal formidle følgende kunnskaper: Generell kunnskap om verdikjedeteorier (supply chain management) og spesifikk kunnskap om strategier, design, planlegging og styring av vare- og informasjonsflyt i verdikjeden. Konkrete kunnskaper om strategiske betraktninger av «efficency» versus «responsiveness», ulike konfigurerings-/designprinsipper, samarbeidsmodeller, sirkulære verdikjeder, kontrakts modeller, planleggingsmodeller og prestasjonsmål (key performance indicators).

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å definere/modellere verdikjeder, vurdere og analysere tilstanden til en verdikjede (basert på vurderinger av produkt, marked/kunde, etterspørsel og forsyning) og kunne foreslå og uforme tiltak for videre utvikling.

Andre viktige læringsmål: Studentene skal, gjennom forelesninger og casebaserte øvinger, skaffe seg trening i å identifisere og forstå problemstillinger og forbedringsområder i en verdikjede, og lære seg å føre skriftlige analytiske vurderinger rundt faglige problemområder og alternative løsninger på disse. I tillegg skal studentene tilegne seg ferdigheter i å samarbeide i team som en del av øvingsmodellen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger, øvinger, case og gruppeoppgaver og bedriftsbesøk

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

TLOG2006 Innkjøp og forsyningsledelse

Kursmateriell

Det vil bli informert om pensumlitteratur (tekstbok) ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2011 2.5 HØST 2020
TLOG3007 7.5 HØST 2021
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Ingeniør
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 01.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU