course-details-portlet

TLOG3001 - Bacheloroppgave logistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave logistikk
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave logistikk 100/100

Faglig innhold

Tema velges ut fra eget fagområde.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet
 • har kunnskap om forsking og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan identifisere ,formulere og løse et relevant ingeniørproblem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultatetr fra forskings og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk og i et livsløps perspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å ervereve seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomføres i grupper på 2-3

 • Forprosjektplan
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen skal inkludere statusrapporter, møteinnklallinger, møterererat og timelister
 • Muntlig presentasjon underveis i prosessen
 • Utarbeide poster eller populærartikkel enten avslutningsvis eller underveis i prosessen
 • Muntlig presentasjon av den innleverte bacheloroppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektrapport

Mer om vurdering

Kandidatene skal lage et forprosjekt og levere rapporten for godkjenning for å kunne levere bacheloroppgaven.

UHRs Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag følges.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til F eller ikke bestått, må studenten(e) levere en ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområdet med de samme empiriske data.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

For å starte bacheloroppgaven må kandidaten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 planlagte studiepoeng fra de to første årene i ingeniørutdanningen. Disse 110 poengene skal inkludere 60 studiepoeng fra første studieår.

Kursmateriell

Bestemmes ut fra valgt oppgave.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave logistikk

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave logistikk 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave logistikk 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU