course-details-portlet

TLOG2009 - Optimering av logistikksystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnets posisjon og funksjon i studiet:

Emnet er obligatorisk i 1. årskurs 2. semester i studieprogrammet INGLOG (Programfaglig basis emne 2), og skal konkret bidra til å gi en grunnleggende forståelse for optimering, og ferdigheter i å modellere og optimere sentrale problemstillinger i logistikken, f. eks., produksjonsplanlegging, transportplanlegging, kapasitet- og ressursplanlegging, systemer med stokastisk usikkerhet, og systemer med kø.

Faglig innhold

 • Innføring i lineærprogrammering og optimering;
 • Lineære modeller med fokus på problemstillinger fra logistikk;
 • Nettverksmodellering;
 • Heltallsmodellering;
 • Ikke-lineære modeller med fokus på problemstillinger fra logistikk;
 • Prognosemodeller
 • Kø-modeller
 • Simuleringsmodeller med statistisk usikkerhet

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal formidler følgende kunnskaper til kandidaten

 • Generell kunnskap om lineær programmering og optimering
 • Spesifikk kunnskap om bruken av LP og optimering for sentrale problemstillinger innen logistikk, f.eks., produksjonsplanlegging, kapasitet- og ressursplanleggin, transport og distribusjonsnettverk
 • Spesifikk kunnskap om heltallsberegninger er avgjørende
 • Spesifikk kunnskap om å løse/optimere ikke-lineære systemer
 • Spesifikke kunnskap om prognosering og demand management
 • Spesifikk kunnskap om å lage simuleringsmodeller for systemer utsatt for statistisk usikkerhet
 • Generelle kunnskap om kø-teori og hvordan løse enkle køsystemer

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

 • Bygge modeller for ulike logistikkrelaterte problemstillinger som produksjonsplanlegging, kapasitet- og ressursplanlegging, transport og distribusjonsplanlegging i Excel og finne en optimert løsning.
 • Bygge modeller og finne optimert løsning med heltallberegninger
 • Bygge modeller og finne optimert løsning for ikke-lineære problemstillinger i logistikk og verdikjedestyring, f. eks., ordrekvantum eller facility lokalisering
 • Gjennomføre prognosering for demand og salgsdata med sesongvariasjoner
 • Bygge simuleringsmodeller med statistisk usikkerhet for ulike logistikkrelaterte problemstillinger
 • Analysere og bergene for enkle køsystemer

Generelle kompetanse: Kandidaten skal kunne

 • Forstå rollen av optimering i et helhetlig økonomisk- og logistiskanalyse perspektiv
 • Kunne anvende optimering i logistikk og verdikjedestyring generelt og spesiell med tanke på det nye utviklingene i digitaliseringsepoke framover.
 • Forstå etiske verdier ved Scientific Management generelt, og optimeringsdisiplin, spesielt.
 • Forstå rollen av optimerings- og planleggingsdisiplin og dens bidrag til en mer bærekraftig fremtid i logistikk operasjonene generelt.
 • Forstå den sterke relasjonen mellom Management Science og innvirkning på innovasjonsytelsen.
 • Få en bred kunnskap om digitale modeller for relle systemer innen logistikk og hvordan de kan komme til en stor nytteverdi for optimalisering av ressursbruk og effektivisering.

Læringsformer og aktiviteter

PC-baserte forelesninger og øvinger. Undervisningene blir gjennomført på PC-Lab interaktivt. Hver student sitter med sin egen datamaskin.

Individuelle øvinger med innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig digital skoleeksamen.

Obligatorisk arbeid: 6 øvinger. 5 må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kontinuasjonseksamen kan bli gjort om til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)

Kursmateriell

1) Lærebok: Practical Management Science, Winston & Albright, 6th edition, Cengage Learning, 2018.

2) Forelesningsnotater og Handouts

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU