course-details-portlet

TLOG2009 - Optimering av logistikksystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnets posisjon og funksjon i studiet:

Emnet er obligatorisk i 1. årskurs 2. semester i studieprogrammet INGLOG (Programfaglig basis emne 2), og skal konkret bidra til å gi en grunnleggende forståelse for optimering, og ferdigheter i å modellere og optimere sentrale problemstillinger i logistikken, f. eks., produksjonsplanlegging, transportplanlegging, kapasitet- og ressursplanlegging.

Faglig innhold

 • Innføring i lineærprogrammering og optimering;
 • Heltallsprogrammering;
 • Nettverksmodellering;
 • Optimeringsproblemer i logistikksystemer;
 • Ikke-lineære modeller med fokus på problemstillinger fra logistikk;
 • Prognosemodeller, etterspørsel prognosering.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal formidle følgende kunnskaper til kandidaten

 • Generell kunnskap om lineær programmering (LP) og optimering
 • Spesifikk kunnskap om heltallsprogrammering
 • Spesifikk kunnskap om bruken av LP og optimering for sentrale problemstillinger innen logistikk, f.eks., produksjonsplanlegging, kapasitet- og ressursplanlegging, transport og distribusjonsnettverk
 • Spesifikk kunnskap om å løse/optimere ikke-lineære systemer
 • Spesifikke kunnskap om prognosering og etterspørselsmodellering

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

 • Bygge modeller for ulike logistikkrelaterte problemstillinger som produksjonsplanlegging, kapasitet- og ressursplanlegging, transport og distribusjonsplanlegging
 • Bygge modeller og finne optimert løsning med heltallberegninger
 • Bygge modeller og finne optimert løsning for ikke-lineære problemstillinger i logistikk og verdikjedestyring, f. eks., ordrekvantum eller facility lokalisering
 • Gjennomføre prognosering for etterspørselsdata med sesongvariasjoner

Generelle kompetanse: Kandidaten skal kunne

 • Forstå rollen av optimering i et helhetlig økonomisk- og logistisk perspektiv
 • Anvende optimering i logistikk og verdikjedestyring generelt og spesiell med tanke på det nye utviklinger i digitalisering
 • Forstå etiske verdier ved Scientific Management generelt, og optimeringsdisiplinen spesielt.
 • Forstå rollen av optimerings- og planleggingsdisiplinen og dens bidrag til en mer bærekraftig fremtid i logistikk operasjonene generelt.

Læringsformer og aktiviteter

PC-baserte forelesninger og øvinger. Undervisningene blir gjennomført på PC-Lab interaktivt. Hver student sitter med sin egen datamaskin.

Individuelle øvinger med innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig digital skoleeksamen.

Obligatorisk arbeid: 6 øvinger. 5 må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kontinuasjonseksamen kan bli gjort om til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Kursmateriell

1) Lærebok: Practical Management Science, Winston & Albright, 6th edition, Cengage Learning, 2018.

2) Forelesningsnotater og Handouts

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU