TLOG2006 - Innkjøpsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Innkjøpets rolle i verdikjeden -Industriell innkjøpsadferd -Styring av innkjøpsprosessen -Offentlige anskaffelser -leverandørmarkedet -Markedsstrukturer og undersøkelse av leverandørmarkedet -Innkjøp og kvalitetsstyring -Forhandlingsteknikk -Organisering og struktur i innkjøp -Innkjøpsetikk -Samfunnsansvar (CSR)

Læringsutbytte

Kunnskap: -Kandidaten skal ha forståelse for hvordan innkjøpsfunksjonen påvirker virksomhetens måloppnåelse -Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om innkjøpets rolle i SCM -Kandidaten skal ha forståelse fr ulike grader av leverandørsamarbeid -Kandidaten skal ha kjennskap til innkjøpsteknikker og rutiner -Kandidatens skal kunne forklare hovedreglene rundt offentlige innkjøp Ferdigheter: -kandidaten skal kunne analysere innkjøpsproblemstillinger og løse disse ved å anvende ulike modeller og metoder Kandidaten skal kunne gjennomføre komplette innkjøpsprosesser med alle inngående faser herunder forhandlinger. Generell kompetanse -Kandidaten skal kunne vurdere problemstillinger, og finne passende metoder for løsning -kandidaten skal kunne være i stand til å gi en kritisk vurdering av egne løsninger av anskaffelsesproblemer -Kandidaten skal ha evne til å løse problemer i samarbeid med andre samt kommunisere disse

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger, gruppeoppgaver, praktisk øving, innleveringsppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen i august. Obligatoriske arbeidskrav 2/3 av øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen. Praktisk øving i forhandlinger må være gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Økonomi og administrasjon (ØA369)

Kursmateriell

NIMA (Norsk forbund for innkjøp og logistikk): Håndbok i innkjøp. Artikler lagt ut på læringsplattform, øvrig materiell vil det bli informert om ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.