course-details-portlet

TLOG1020 - Operations Management

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnets posisjon og funksjon i studiet:

Emnet er obligatorisk i 1. årskurs i studieprogrammet INGLOG (Program identitetsemne 2), og skal bidra til å gi en grunnleggende innføring i Operations Management (OM) slik at studentene skal kunne forstå og anvende sentrale OM begreper, teorier, prinsipper, metoder, og teknikker. OM er fagfeltet som omhandler læren om hvordan operasjonene i produksjon, logistikk og verdikjede designes, planlegges og styres, organiseres og ledes slik at varer og informasjon flyter mest mulig effektivt gjennom prosessene. Emnet omhandler de strategiske, taktiske og operative sider ved OM, og har fokus på de bærekraftige og etiske aspektene av OM.

Faglig innhold

Emnet inneholder de grunnleggende elementene i Operations Management (OM) som er OM strategi og konkurranseevne, prestasjonsledelse, produkt- og prosess design, arbeidssystem design, produksjonssystemet, planlegging og styring av varer og informasjon, total kvalitetsledelse, kapasitetsplanlegging, lager/fasilitets lokalisering, layout design, og lagerstyring.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal formidler følgende kunnskaper til kandidaten

 • Generell kunnskap om
  • OM som fag i produksjon og logistikk systemet
  • OM sin verdiskapende rolle produksjon og logistikk
  • De teknologiske elementene i OM
  • Hvordan OM bidrar til bærekraft
 • Spesifikk kunnskap om
  • OM strategi
  • Produksjons- og logistikksystemer og prosessdesign
  • Design og planlegging og styring av vare- og informasjonsflyt
  • Prestasjonsledelse og Lean og kvalitetsledelse
  • Kapasitetsplanlegging, valg av lokasjoner og layout for god flyt
  • Lagerstyring
  • Måling av arbeid og Work System Design, lærekurve
  • Innovasjon i OM
  • Etiske normer ved OM

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

 • Anvende OM til å forklare hvordan prosessene i produksjon og logistikk kan forbedres
 • Forklare hvordan OM bidrar til å realisere organisasjonens mål og strategier
 • Anvende OM til å forklare hvordan bærekraftige produksjon- og logistikkløsninger kan realiseres
 • Beskrive samspillet mellom OM og teknologi og hvordan teknologi bidrar til å forbedre produksjon- og logistikkløsninger
 • Forklare og anvende kvalitetsdrevet ledelse og identifisere kvalitetskostnader
 • Planlegge for kapasitet, ta beslutning for lokasjon, og planlegge prosess layout
 • Gjennomføre tidsanalyse og utvikle standardisert arbeid
 • Bestemme beordringsmengnde ut ifra ulike lagerstyringspolitikk
 • Utvikle prosesser, produkter og systemer for effektiv og bærekraftig logistikk
 • Gjennomføre en bærekraftsanalyse
 • Anvende ferdighetene i case-baserte øvingene i emnet som dokumenteres i rapporter og presenteres i klassen.

Generelle kompetanse: Kandidaten skal kunne

 • Redegjøre for rollen til OM i organisasjonen og hvordan OM bidrar til bærekraft og konkurransekraft
 • Beskrive de sentrale OM begrepene, teoriene, strategiene, prinsippene, metodene og teknikkene
 • Forklare hvordan teknologi bidrar til å støtte de sentrale OM prosessene

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

Skriftlig, digital skoleeksamen.

6 øvinger. Minst 5 må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kontinuasjonseksamen kan bli gjort om til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

TLOG1010

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU