course-details-portlet

TKT4170 - Stålkonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper. Stålets materialegenskaper. Elastisk og plastisk kapasitet av bjelker og staver. Elastisk og inelastisk knekking av staver. Bjelke-søyler. Flytelinjeteori for plater. Skrue- og sveiseforbindelser. Introduksjon til utforming og dimensjonering av konstruksjonsdetaljer.

Læringsutbytte

Stålkonstruksjoner 1 er det første dimensjoneringsemnet som møter studentene på Institutt for konstruksjonsteknikk. Sammen med TKT4230 Stålkonstruksjoner 2 gir emnet en bred innføring til relevante aspekter i design av stålkonstruksjoner. Begge emnene søker å utdype det teoretiske grunnlaget for bestemmelsene i foreliggende regelverk, for tida Eurokode 3. De sentrale temaene i Stålkonstruksjoner 1 er tverrsnittskapasitet, knekking og forbindelser.

Stålkonstruksjoner 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
- Det elastisitetsteoretiske grunnlaget for spenningsberegning i tverrsnitt
- Plastisitetsteoriens nedre-grenseteorem og hvordan dette kan benyttes i etablering av plastiske interaksjonsformler
- Saint Venants torsjonsteori
- Elastisk og inelastisk knekking
- De mest vanlige forbindelsesmidler, dvs skruer og sveiser
- Typiske konstruksjonsdetaljer i stålkonstruksjoner.

Ferdigheter:
- Regne ut tverrsnittskapasitet etter elastisitets- og plastisitetsteori, og kontrollere tverrsnitt i hht Eurokode 3
- Regne ut skjærspenninger og vridning relatert til Saint Venants torsjon
- Bestemme knekklengder for elastisk understøttede komponenter
- Kontrollere søyler og bjelke-søyler i hht Eurokode 3
- Bestemme krefter og spenninger i forbindelser utført med skruer og sveiser
- Kontrollere skrue- og sveiseforbindelser i hht Eurokode 3.

Generell kompetanse:
- Det teoretiske grunnlaget for analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner
- Bakgrunnen for relevante bestemmelser i Eurokode 3
- Beregne og dimensjonere enkle stålkonstruksjoner påkjent av statiske laster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ukentlige regneøvinger og praktisk sveiseøving i lab. 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og prosjekt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner (2. utgave), Tapir.
Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner, Del 1-1 og 1-8.
Stålkonstruksjoner - Profiler og formler, Tapir.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Konstruksjoners integritet
  • Konstruksjonsmekanikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Mekanikk
  • Stålkonstruksjoner
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 17.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 15.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU