course-details-portlet

TKJE3001 - Bacheloroppgave kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave kjemi
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave kjemi 100/100 ALLE

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utføres innen studiets emneområder og i henhold til håndbok for bacheloroppgave

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen kjemi
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomføres i grupper på 2-3 studenter

Arbeidsform er som beskrevet i bachelormanualen og skal være et selvstendig studentdrevet prosjektarbeid. Forventet tidsbruk er 550-600 timer i prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forprosjekt
 • Dokumentasjon av prosjektstyring
 • Muntlig presentasjon(engelsk)
 • Poster (plakat)

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få levere bacheloroppgaven.

Bacheloroppgaven og eventuelt produkt vurderes som helhet. Det brukes gruppevis karakter på skala A - F.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form. Det er ikke anledning til å ta frivillig gjentak av bacheloroppgaven. Digital innlevering og evt. i papirformat.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kjemi - Ingeniørfag (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim. For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. Disse 110 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår.

Kursmateriell

Håndbok for bacheloroppgavel. Kandidatene skal selv finne fram til annen litteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave kjemi

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave kjemi 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU