course-details-portlet

TKJ4520 - Organisk kjemi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Organisk kjemisk forsknings- og utviklingsarbeid, syntese i henhold til litteratur og ekspertise i forskningsgruppene, isolasjon og rensing av organisk kjemiske forbindelser, analyse av reaksjoner (NMR, HPLC, GC, TLC), karakterisering av produkter, hypotesetesting, søke og bruke ny litteratur, forskningsrapport.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten: (i) kunne gjøre sikker jobb analyse på daglige kjemi prosjektoppgaver basert på informasjon fra datablad og lab-oppskrift, (ii) ha kunnskaper opp mot forskningsfronten på utvalgte områder, (iii) kunne utføre eksperimentelle studier f. eks syntese, isolering av forbindelser og analyser, (iv) kunne stille arbeidshypoteser basert på oppnådde resultater og planlegge eget arbeid, (v) beherske bruk av SciFinder for innhenting av kjemisk informasjon, (vi) kunne velge egnet metode for analyse av reaksjonsforløp, (vii) kunne velge egnet metode for opprensing av produkter, (viii) kunne optimalisere opprensingsmetoder (søyle kromatografi/krystallisasjon), (ix) kunne velge egnede metoder for karakterisering av produkter, (x) kunne praktisk benytte flere analytiske teknikker (f. eks NMR, GC, HPLC, IR, UV), (xi) kunne skrive vitenskaplige avhandlinger med kildehenvisninger og (xii) gi en muntlig presentasjon av sine resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Karakter i fordypningsprosjektet fastsettes på grunnlag av praktisk og teoretisk prosjektgjennomføring og den innleverte skriftlige sluttrapporten. Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Mer om vurdering

Dersom rapporten vurderes til ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Kurset er adgangsbegrenset til Studieprogram for Industriell kjemi og Bioteknologi (MTKJ) 5. årskurs, studieretning Kjemi, hovedprofil 1 (organisk kjemi), og MSCHEMBI 2. årskurs, studieretning Kjemi, hovedprofil organisk kjemi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4725 15.0 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.09.2023

Innlevering
20.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU