TKJ4520 - Organisk kjemi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Organisk kjemisk forsknings- og utviklingsarbeid, syntese i henhold til litteratur og ekspertise i forskningsgruppene,isolasjon og rensing av organisk kjemiske forbindelser, analyse av reaksjoner (NMR, HPLC, GC, TLC), karakterisering av produkter, hypotesetesting, søke og bruke ny litteratur, forskningsrapport.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten: (i) kunne gjøre sikker jobb analyse på daglige kjemi prosjektoppgaver basert på informasjon fra datablad og lab-oppskrift, (ii) ha kunnskaper opp mot forskningsfronten på utvalgte områder, (iii) kunne utføre eksperimentelle studier f. eks syntese, isolering av forbindelser og analyser, (iv) kunne stille arbeidshypoteser basert på oppnådde resultater og planlegge eget arbeid, (v) beherske bruk av SciFinder for innhenting av kjemisk informasjon, (vi) kunne velge egnet metode for analyse av reaksjonsforløp, (vii) kunne velge egnet metode for opprensing av produkter, (viii) kunne optimalisere opprensingsmetoder (søyle kromatografi/krystallisasjon), (ix) kunne velge egnede metoder for karakterisering av produkter, (x) kunne praktisk benytte flere analytiske teknikker (f. eks NMR, GC, HPLC, IR, UV), (xi) kunne skrive vitenskaplige avhandlinger med kildehenvisninger og (xii) gi en muntlig presentasjon av sine resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Karakter i fordypningsprosjektet fastsettes på grunnlag av en skriftlig rapport. I prosjektet inngår en muntlig presentasjon (ca 10 minutter). Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ) - enkelte retninger
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)

Forkunnskapskrav

Kurset er adgangsbegrenset til Studieprogram for Industriell kjemi og Bioteknologi (MTKJ) 5. årskurs, studieretning Kjemi, hovedprofil 1 (organisk kjemi).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4725 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.