course-details-portlet

TIF410 - Prosjektfinansiering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende finansiering og investering, kapitalverdimodellen, formulering, fortolkning og løsning av lineær programmering - problemer, beslutningskriterier, valg av alternativ og tilhørende følsomhetsanalyser, dualproblemet, verdi av informasjon, obligasjoner/aksjer, kapitalmarkedsteori og porteføljeteori, avkastningskrav, renter, markedseffisiens, dividendepolitikk og kapitalstruktur, finansielle instrumenter og internasjonal finans og investering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet vil gi studentene en grunnleggende innsikt og forståelse av teori knyttet til bedrifters finansierings- og investeringsbeslutninger.

Ferdigheter:
Emnet vil sette studentene i stand til å analysere og vurdere sammensatte bedriftsøkonomiske problemstillinger. Videre vil deltakerne forstå og kunne anvende ulike teorier og modeller i innenfor beslutningsanalyse og finans.

Generell kompetanse:
Være fortrolig med utarbeidelse og tolkning av økonomisk informasjon, vurderingsproblemer samt de eksterne rammer og muligheter som gjelder for de økonomiske forhold til bedriftens prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgavegjennomgang.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav.

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kompendium i beslutningsanalyse. Utvalgte deler i Brealey, R.A., Myers, S.C. Allen, F.: Principles of Corporate Finance, siste utgave, McGraw-Hill/ Irwin, New York. Kompendium med foiler og oppgaver (med løsninger).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 14.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU