course-details-portlet

TIØ4258 - Teknologiledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet gir studentene en mulighet til å gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor etablering, utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner. Herunder inngår spesifikt a) organisasjonsforståelse inkludert endrings- og utviklingsprosesser, b) økonomiforståelse inkludert grunnleggende forståelse av regnskap, investeringer og økonomisk styring samt c) forståelse av problemstillinger rundt innovasjon og entreprenørskap, inkludert mulighetstesting, forretningsutvikling og teknologibasert nyskaping.

Læringsutbytte

Emnets posisjon:
Emnet er et obligatorisk emne for alle siv.ing.studenter i tredje årskurs, men kan også tas av andre studenter som ønsker en innføring i entreprenørskap, organisajon og økonomi relatert til å fremme innovasjon i teknologiske berifter.

Kunnskap emnet skal gi:
- En grunnleggende oversikt over tema som er relevante for en sivilingeniør sin yrkespraksis innenfor områdene entreprenørskap, organisajon og økonomi.
- Grunnleggende kunnskaper om begrepet innovasjon og modeller for hvordan vi kan tenke på innovasjon
- Grunnleggende kunnskaper om sentrale modeller innenfor entreprenørskap angående mulighetsanalyse, teknologibasert forretningsutvikling og finansiering av oppstartsbedrifter
- Grunnleggende kunnskaper om sentrale modeller innenfor organisasjonsfeltet med fokus på modeller som fremmer forståelsen av hvordan organisasjonsstrukturer og HR-teorier kan benyttes for å fermme innovativ aktivitet i en bedrift
- Grunnleggende kunnskaper om sentrale modeller innenfor økonomifeltet med vekt på basismodeller for investeringsanalyse, mikroøkonomi og økonomistyring.

Ferdigheter:
- Gjennom tellende øvinger skal studentene lære seg å analysere situasjonen i en bedrift med hensyn på viktige problemstillinger innenfor entreprenørskap og organisasjon
- Gjennom de samme øvingene skal studentene lære seg å vurdere mulige handlingsalternativer for å forbedre den analyserte situasjonen
- Gjennom regneøvinger skal studentene trene seg i å beregne økonomiske nøkkeltall og å kunne bruke sentrale beregingsmodeller i en praktisk situasjon.

Andre ferdigheter
- Studentene skal lære seg til å benytte læreboken som kilde til videre lesing når det er nødvendig.

Læringsformer og aktiviteter

Ukentlig forelesning på 3t der hver forelesning tar for seg ett deltema innenfor teknologiledelse. Det er tre entreprenørskapstemaer, fire økonomitemaer og fire organisasjonstemaer i tillegg til at en uke er satt av til bedriftssimulator. Temaene følges opp i øvinger. En av øvingene er en individuell auditorieøving der studentene gjennomfører en økonomisimulering av en bedrift. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en øvingsoppgave innenfor entreprenørskap (20%), en øvingsoppgave innenfor organisasjon (20%) og en skriftlig multiple-choice slutteksamen innenfor økonomi (60%) som også inkluderer kontrollspørsmål fra alle tre emnene. Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. I tillegg til de to tellende øvingene, må studentene gjennomføre bedriftssimulatoren eller ha en godkjent økonomiøving. Øvrig øvingsarbeid er frivillig. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved studieårets begynnelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4255 2.5 01.09.2009
TIØ4256 6.0 01.09.2009
TIØ4257 6.0 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Tim Kristian Andreas Torvatn
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 19.12.2013 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 30.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 60/100 11.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU