course-details-portlet

TIØ4186 - Arbeidsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om arbeidsmiljøforhold i så vel industriell virksomhet som i kontor og serviceyrker. Emnet skal gi kunnskap om ansvar og roller i virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid og om relevant arbeidsmiljøregelverk. Emnet gir en innføring i yrkeshygiene, støy og vibrasjoner, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø, herunder en innføring i hvordan man analyserer og vurderer arbeidsmiljøpåvirkninger på disse områder. Risikovurderinger innenfor arbeidsmiljøområdet varierer mellom fagområdene og forskjell og likheter mellom disse vil bli diskutert. Håndtering av arbeidsmiljø i nye bygg i forbindelse med prosjektering som et eksempel på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Arbeidsmiljørapportering og bruk av indikatorer for kommunikasjon av arbeidsmiljøprestasjoner blir diskutert.

Emnets innhold er relevant for FNs bærekraftsmål nr. 3 om God helse og livskvalitet, (delmål 3.9: Betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord) og nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, (delmål 8.8 om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere).

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om faktorer som representerer mulig helsefare i arbeidssituasjoner innen norsk arbeidsliv samt kjennskap til lovverk som regulerer eksponering til slike farer. Studentene lærer å risikovurdere slik helsefare og identifisere tiltak som gir reduksjon av slik helsefare. Emnet skal formidle følgende kunnskaper: - Generell kunnskap om arbeidsmiljøforhold, om roller og ansvar for forskjellige aktører i bedriftens arbejdsmiljøarbeid,og om arbeidsmiljø regelværk som bedriften må forholde seg til. - Generell kunnskap om risikoen knyttet til kjemikaliebruk, grenseverdier for kjemiske stoffer, produktdatablad og klassifisering og merking av kjemiske stoffer. - Generell kunnskap om støy, vibrasjon, ergonomiske og psykososiale belastninger og deres betydning for arbeidsmiljøet i bedriften, om risiko for arbeidsrelatert helseskader og diskusjon av hvilke typer tiltak som kan motvirke slik helseeffekt. - Generell kunnskap om risikovurdering innenfor arbeidsmiljøområdet, herunder beherske forskjellige metoder og kunne diskutere egnetheten av dem. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å: - forstå og beherske sentrale begrep innen arbeidsmiljø. Kunne anvende denne kunnskap på reelle case både til å 1)) kunne forstå og vurdere virksomheters organisering av arbeidsmiljøarbeidet, 2) beherske begrepet helsefare i forbindelse med arbeidsmiljøforhold og metoder for vurdering av arbeidsmiljørelatert helsefare, 3) kunne vurdere og diskutere forskjellige metoder for risikovurdering 4) kunne implementere dette til fordel for godt arbeidsmiljøarbeid. Andre viktige læringsmål inkluderer å arbeide sammen i team og i tillegg legges det vekt på å utvikle evne til rapportskriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og ekskursjoner for å studere arbeidsmiljø i virksomheter i bygninger i Trondheimsområdet. Obligatoriske gruppebaserede laboratorie-øvinger og semesteropgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Muntlig presentasjon av oppgave

Mer om vurdering

Delvurderingene består av gruppeoppgave og skoleeksamen. Skriftlig avsluttende eksamen teller 60% og gruppeoppgaven teller 40%»

Der er obligatoriske gruppebaserte laboratorieøvinger med innlevering av øvingsbesvarelse for hver øvinger. Øvinger skal besvares i fellesskap av hele gruppen og vurderes som bestått/ikke bestått. Alle øvingsbesvarelser må være innlevert og bestått.

Begge delvurderinger må bestås for å få bestått karakter i emnet.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen gjøres om til muntlig. Ved frivillig gjentak av emnet må alle delvurderinger tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 19
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL274 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Gruppeoppgave 40/100

Utlevering
16.11.2023

Innlevering
23.11.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU