TIØ4186 - Arbeidsmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om arbeidsmiljøforhold i så vel industriell virksomhet som i kontor og serviceyrker. Emnet skal gi kunnskap om ansvar og roller i virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid og om relevant arbeidsmiljøregelverk. Emnet gir en innføring i yrkeshygiene, støy og vibrasjoner, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø, herunder en innføring i hvordan man analyserer og vurderer arbeidsmiljøpåvirkninger på disse områder. Risikovurderinger innenfor arbeidsmiljøområdet varierer mellom fagområdene og forskjell og likheter mellom disse vil blive diskutert. Håndtering av arbeidsmiljø i nye bygg i forbindelse med prosjektering som et eksempel på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Arbeidsmiljørapportering og bruk av indikatorer for kommunikasjon av arbeidsmiljøprestasjoner blir diskuteret.

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om faktorer som representerer mulig helsefare i arbeidssituasjoner innen norsk arbeidsliv samt kjennskap til lovverk som regulerer eksponering til slike farer. Studentene lærer å risikovurdere slik helsefare og identifisere tiltak som gir reduksjon av slik helsefare.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Generell kunnskap om arbeidsmiljøforhold, om roller og ansvar for forskellige aktører i bedriftens arbejdsmiljøarbejde,og om arbeidsmiljø regelværk som bedriften må forholde sig til.
- Generell kunnskap om risikoen knyttet til kemikaliebrug, grænseværdier for kjemiske stoffer, produktdatablad og klassifisering og merking af kjemiske stoffer.
- Generell kunnskap om støj, ergonomiske og psykososiale belastninger og deres betydning for arbejdsmiljøet i bedriften, om risiko for arbeidsrelateret helseskader og diskussion av hvilke typer tiltak som kan motvirke slik helseeffekt.
- Generell kunnskap om risikovurdering indenfor arbeidsmiljøområdet, herunder beherske forskellige metoder og kunne diskutere egnetheden af dem.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- forså og beherske sentrale begrep innen arbeidsmiljø. Kunne anvende denne kunnskap på reelle case både til å 1)) kunne forstå og vurdere virksomhedeters organisering av arbeidsmiljøarbeidet, 2) beherske begrepet helsefare i forbindelse med arbeidsmiljøforhold og metoder for vurdering av arbeidsmiljørelateret helsefare, 3) kunne vurdere og diskutere forskjellige metoder for risikovurdering 4) kunne implementere dette til fordel for godt arbeidsmiljøarbeide.

Andre viktige læringsmål inkluderer å arbeide sammen i team og i tillegg legges vekt på å utvikle evne til rapportskriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk gruppebaseret semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og semesteroppgave 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helse, miljø og sikkerhet (MHMS)
Helse, miljø og sikkerhet (MIHMS)

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 21.12.2017 09:00 KJL21 , F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.