TIØ4165 - Markedsføringsledelse for teknologibedrifter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i strategisk markedsføringsledelse med et fokus på teknologibedrifter. Kurset inkluderer konsumentrettet markedsføring samt markedsføring av tjenester og industrielle produkter. Kurset begynner med markedsføringens rolle i bedriften og markedsanalyse med vekt på etterspørselsforhold, markedsomgivelser og kunders kjøpsatferd. Videre vil det bli arbeidet med utvikling av markedsstrategier gjennom segmentering, målretting og posisjonering. En sentral del av kurset er den praktiske øvingsdelen hvor studentgrupper utarbeider markedsplaner for teknologibedrifter, og kurset vil dermed også gi en innføring i utvikling av markedsplaner med produkt-, pris-, kommunikasjons- og distribusjonsstrategier.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er obligatorisk i tredje år av studieprogrammet MTIØT. Emnet bygger videre på TIØ4161 Prosjekt- og personalledelse. Kurset bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant og grundig økonomisk-administrativ kunnskap, med særlig vekt på "Marketing and Supply Chain Management" som beskrevet under punkt 2.2 for MTIØT.

Emnet skal formidle følgende kunnskap: Kurset er ment som et introduksjonsfag i markedsføring, og ved å ta dette kurset forventes det at studentene skal:
- Forstå og beherske sentrale begrep innen markedsføring.
- Kunne anvende denne kunnskapen på reelle case både til å: (1) forstå virksomheters markedsføringsadferd, (2) beherske strategiske modeller for utarbeidelse av gode markedsstrategier, og (3) kunne implementere dette i gode markedsplaner.

Emnet skal gi studentene ferdigheter til å bidra til eller gjennomføre prosesser der en tar markedsrelaterte beslutninger i organisasjoner, herunder gjennomfører markedsanalyser og utformer markedsplaner.

Andre viktige læringsmål som muliggjøres gjennom et omfattende øvingsopplegg inkluderer å arbeide sammen i team (læringsmål 6.2) samt øke praktisk evne til å gjennomføre prosjekter (læringsmål 6.1). I tillegg legges vekt på å utvikle evne til rapportskriving (7.1).

Læringsformer og aktiviteter

Kurset tar utgangspunkt i at forståelse av markedstenkning trenger både en teoretisk tilnærming og en aktiv anvendelse av de prinsipper en bygger på i moderne markedsarbeid. Kurset er derfor delt opp i to viktige læringsområder. 1) Forelesninger, hvor gjennomgang og diskusjon av relevant teori er i fokus, og 2) et øvingsopplegg. I øvingsopplegget vil grupper av studenter gjennomføre en markedsundersøkelse og utarbeide en helhetlig markedsplan for et definert produkt eller tjeneste. Karakter baseres på den innleverte markedsplan.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1034 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.