TIØ4161 - Prosjekt- og personalledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Prosjekter og prosjektvirksomhet, organisering av prosjektvirksomhet, ledelse av prosjektorientert virksomhet, prosjektteam og prosjektsuksess, moderne HR-ledelse, industrielle relasjoner, kunnskapsledelse og medarbeiderutvikling, teamarbeid.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er obligatorisk i 3. årskurs i studieprogrammet MTIØT, og skal konkret bidra til å oppfylle læringsmål 2.1 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT der det kreves "Broad and sound basic knowledge in administrative and economic areas".

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Generell kunnskap om prosjekter og prosjektarbeid
- Spesifikk kunnskap om modeller for å måle prosjektsuksess, samt det å forstå at suksess må sees i sammenheng med hvem som spør, hensikten med målingen og tidspunktet man måler suksess på
- Spesifikk kunnskap om modeller og forhold som berører organiseringen av et prosjekt i forhold til basisorganisasjonen
- Spesifikk kunnskap om modeller for oppbygging av prosjektteam, og spesielle hensyn som må tas ved bygging av team
- Spesifikk kunnskap om modeller for interaksjon mellom prosjekter og interessenter i omgivelsene
- Generell kunnskap om HR-arbeid i bedrifter
- Spesifikk kunnskap om modeller og forhold som berører prestasjonsmålinger og motivasjon i bedrifter
- Spesifikk kunnskap om partene i arbeidslivet og hvordan disse jobber med hverandre i forhold til utvikling av norsk arbeidsliv.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Vurdere og analysere tilstanden i en bedrift med hensyn på viktige HR-spørsmål, og kunne foreslå og utforme tiltak for videre utvikling
- Vurdere og analysere tilstanden i en bedrift med hensyn på viktige spørsmål innenfor prosjekter og drift av disse, samt å kunne foreslå og utforme tiltak for videre utvikling.


Andre viktige læringsmål:
- Studentene skal, gjennom et større prosjektarbeid i en reell bedrift, skaffe seg trening i å analysere tilstanden i en bedrift, og lære seg å føre skriftlige argumenter rundt faglige utfordringer og alternative løsninger på disse
- Studentene skal, gjennom et øvingsopplegg der de skal evaluere hverandres utkast, lære seg å gi respons på skriftlige arbeider med hensyn på å utvikle egen og andres forståelse av en konkret utfordring


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppebasert øvingsopplegg. Deltagelse på visse presentasjoner og det å gi tilbakemelding til andre studentgrupper er obligatorisk for alle som tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte ved presentasjoner

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og øvinger for til sammen 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 15.12.2017 09:00 E2 , R D1-185 Datasal , KJL1 , R40
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.