TIØ4101 - Organisasjonsteori og selskapsrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i organisasjonteori med flerperspektivanalyse. Emnet gir også studentene faglig og praktisk innsikt i gruppearbeid og gruppedynamiske prosesser. Emnet dekker også temaet virksomhetsjuss, herunder selskapsrett, aksjelov, arbeidsavtaler og arbeidsmiljølov. Innføring i samfunnsvitenskaplige metoder.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er obligatorisk i 1. årskurs i studieprogrammet MTIØT, og skal konkret bidra til å oppfylle læringsmål 2.1 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT der et kreves "Broad and sound basic knowledge in administrative and economic areas".
Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Generell kunnskap om organisasjonsteori, spesifikk kunnskap om modeller for å strukturere virksomheter og historisk utvikling på dette området. Spesifikk kunnskap om modeller for HR-ledelse, motivasjonsteorier og personalledelse. Spesifikk kunnskap om politisk organisasjonsteori, herunder modeller for makt og konfliktløsning. Spesifikk kunnskap om symboler og organisasjonskultur. Spesifikk kunnskap om selskapsrett, herunder aksjeselskap og arbeidsmiljølovgivning.
Emnet skal gi studentene ferdigheter i å: Vurdere og analysere tilstanden i en bedrift med hensyn på fire ulike perspektiver og kunne foreslå og utforme tiltak for videre utvikling.
Andre viktige læringsmål:
- Studentene skal, gjennom et større prosjektarbeid i en reell bedrift, skaffe seg trening i å analysere tilstanden i en bedrift, og lære seg å føre skriftlige argumenter rundt faglige utfordringer og alternative løsninger på disse. Studentene tilegner seg også ferdigheter i å samarbeide i team som en del av prosjektarbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og arbeider 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Arbeidene er obligatorisk og gjøres i grupper.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1001 7.5 01.09.2009
TIØ4100 7.5 01.09.2009
TIØ4260 7.5 01.09.2009 31.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 25.05.2018 09:00 D1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.