course-details-portlet

TFOR0117 - Fysikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer Bokstavkarakterer C

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prøveeksamen 5 timer Bestått/ Ikke bestått

Faglig innhold

Naturvitenskaplig metode, modeller, måling og måleenheter; bevegelse og kraft langs ei rett linje og i to dimensjoner, Newtons lover, arbeid og mekanisk energi, bevaringslover for energi og bevegelsesmengde, enkle svingninger og grunnleggende statikk; krefter og trykk i væsker og gasser; indre energi, termofysikken 1. lov og faseoverganger; enkle elektriske kretser, strøm, spenning og motstand; atomets oppbygning, grunnleggende strålingsfysikk og kjernefysikk.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definerti form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

- Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.

- Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atomfysikk og strålingsfysikk.

- Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

- Kandidaten kan gjøre beregninger på kinematiske, dynamiske og statiske problemstillinger i en og to dimensjoner.

- Kandidaten kan gjøre beregninger på arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk, termofysiske og strålingsfysiske problemstillinger, enkle elektriske kretser og bevaring av mekanisk energi og bevegelsesmengde.

- Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.

- Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.

- Kandidaten kan gjennomføre forsøk på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport.

- Kandidaten kjenner til enkle anvendelser av numeriske løsningsteknikker

Generell kompetanse

- Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.

- Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.

- Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser.

- Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk og teoretisk oppgaveløsning individuelt og i grupper, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

8 av 10 obligatoriske gruppeoppgaver må være godkjent.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Hjelpemidler til eksamen:

- Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2.

- Aktiv formelsamling i matematikk

- Bestemt enkel kalkulator

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Realfagskurs 1/2 årig (FTREALFAG)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Realfagskurs 1/2 årig (FTREALFAG)

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Forkurs
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 26.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prøveeksamen 20.04.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU