course-details-portlet

TFOR0114 - Teknologi og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer Bokstavkarakterer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prøveeksamen/heldags arbeidskrav (mars) Bestått/ Ikke bestått

Faglig innhold

Teknologiutvikling og -historie, vitenskapshistorie og -teori, samfunnsøkonomi og økonomisk historie, politikk og demokratiske prosesser, demografiske og kulturelle endringer i en samfunnsrettet kontekst, samt etikk og moral.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

- Har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering, blant annet kjennskap til hvordan lover og forskrifter utvikles og brukes.

- Har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeids- og næringsliv fungerer.

- Har kunnskap om vitenskapelige prinsipper.

- Har kunnskap om normativ og anvendt etikk.

- Har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.

- Har kunnskap om samspillet mellom samfunn, teknologi, økonomi og miljø

Ferdigheter

- Kan vurdere og diskutere enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.

- Kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv.

- Kan gjøre greie for den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.

- Kan bruke etiske prinsipper i vurderinger og valg

Generell kompetanse

- Forstår betydningen av et helhetlig perspektiv på teknologi, blant annet som grunnlag for samfunnsengasjement.

- Forstår betydningen av innovasjon og entreprenørska

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid, egenaktivitet, bruk av IKT. Muntlige og skriftlige læringsaktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 4 av 5 øvinger må være godkjent. I disse 4 inngår ett prosjekt.

Utsatt eksamen: august. Ved utsatt eksamen kan denne bli omgjort til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Læreverk: Astrid Myklebust og Vegard Mjøsund Talmo: Teknologi og samfunn. Universitetsforlaget (2. utgave, 2022)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Forkurs
  • Samfunnsfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 45
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prøveeksamen/heldags arbeidskrav (mars) 22.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL415 Sluppenvegen 14 21
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 46
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 Sluppenvegen 14 172
SL325 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU