course-details-portlet

TEP4315 - Inneklima

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Semesteroppgave 30/100 A

Faglig innhold

Sikkerhet og helse.
Inneklima og termisk komfort.
EU og Norsk standarder/ forskrifter for luftkvalitet og termisk komfort i arbeidsmiljø.
Tørr luft og fuktig luft.
Fuktproblemer.
Designspesifikasjoner for termisk innemiljø.
Designspesifikasjoner for atmosfærisk innemiljø.
Akustiske miljøet og aktinisk miljø.
Ventilasjonsstrategier for innemiljø. Luftfordeling i bygninger og industrielle applikasjoner.
Røykkontroll og brann / eksplosjonsfare og forskrifter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Gjennom dette kurset vil studentene bli kjent med og forstå:
- EU og norske standarder / regelverk for arbeidsmiljø,
- Krav og spesifikasjoner for inneklima.
- Inneklima og helse.
- Inneklima og komfort.
- Endringer for tilstand av fuktig luft.
- Ulike ventilasjonsløsninger for klimatisering.
- Naturlig og mekanisk ventilasjon.

FERDIGHETER:
Ved slutt av semesteret skal studentene være i stand til:
- å gjennomføre feltundersøkelser/evaluering av innemiljøet gjennom måling av grunnleggende innendørs inneklimaparametere, inkludert operativ temperatur, lufthastighet, turbulensintensitet og konsentrasjon av skadelige stoffer.
- å analysere/vurdere inneklimakrav til sikkerhet, helse og termisk komfort.

GENERELL KOMPETANSE:
Ved slutt av semesteret, skal studentene kunne:
- å vurdere ulike oppvarmings- og ventilasjonsløsninger for et tilstrekkelig godt inneklima med hensyn til termiske, atmosfæriske, akustiske forhold.
- å foreslå gode og effektive løsninger for å oppnå et godt termisk og atmosfærisk inneklima.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med problembasert læring.
Øving med bruk av MINI kammer.
Ekskursjoner for å studere HVAC-installasjoner i bygninger i Trondheimsområdet.
Obligatorisk beregning/øvinger/prosjekt/lab.
Forelesninger og øvelser er på engelsk.
Eksamen vil bli gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Lab.øving
 • 70 % av øvingene kreves godkjent
 • Semesterprosjekt

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen som teller 70% og semesterprosjekt som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Krav til å gå opp til skriftlig eksamen er bestått semesterprosjekt og godkjente obligatoriske øvinger.
Godkjenning av obligatoriske øvinger kan overføres kun fra forrige studieår.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsforvaltning
 • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
 • Klima- og kuldeteknikk
 • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
 • Strømningsteknikk
 • Energi- og prosessteknikk
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Husbyggingsteknikk
 • Bygningsteknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesteroppgave 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensformen er endret som et smittvernstiltaak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU