TEP4315 - Inneklima

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 20/100 A
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Sikkerhet og helse.
Inneklima og termisk komfort.
EU og Norsk standarder/ forskrifter for luftkvalitet og termisk komfort i arbeidsmiljø.
Tørr luft og fuktig luft.
Fuktproblemer.
Designspesifikasjoner for termisk innemiljø.
Designspesifikasjoner for atmosfærisk innemiljø.
Akustiske miljøet og aktinisk miljø.
Ventilasjonsstrategier for innemiljø. Luftfordeling i bygninger og industrielle applikasjoner.
Røykkontroll og brann / eksplosjonsfare og forskrifter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Gjennom dette kurset vil studentene bli kjent med og forstå:
- EU og norske standarder / regelverk for arbeidsmiljø,
- Krav og spesifikasjoner for inneklima.
- Inneklima og helse.
- Inneklima og komfort.
- Endringer for tilstand av fuktig luft.
- Ulike ventilasjonsløsninger for klimatisering.
- Naturlig og mekanisk ventilasjon.

FERDIGHETER:
Ved slutt av semesteret skal studentene være i stand til:
- å gjennomføre feltundersøkelser/evaluering av innemiljøet gjennom måling av grunnleggende innendørs inneklimaparametere, inkludert operativ temperatur, lufthastighet, turbulensintensitet og konsentrasjon av skadelige stoffer.
- å analysere/vurdere inneklimakrav til sikkerhet, helse og termisk komfort.

GENERELL KOMPETANSE:
Ved slutt av semesteret, skal studentene kunne:
- å vurdere ulike oppvarmings- og ventilasjonsløsninger for et tilstrekkelig godt inneklima med hensyn til termiske, atmosfæriske, akustiske forhold.
- å foreslå gode og effektive løsninger for å oppnå et godt termisk og atmosfærisk inneklima.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med problembasert læring.
Øving med bruk av MINI kammer.
Ekskursjoner for å studere HVAC-installasjoner i bygninger i Trondheimsområdet.
Obligatorisk beregning/øvinger/prosjekt/lab.
Forelesninger og øvelser er på engelsk.
Eksamen vil bli gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semester prosjekt
  • Lab øving
  • Øving (70%)

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen som teller 80% og semesterprosjekt som teller 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Krav til å gå opp til skriftlig eksamen er bestått semesterprosjekt og godkjente obligatoriske øvinger.
Godkjenning av obligatoriske øvinger kan overføres kun fra forrige studieår.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 20/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 08.12.2017 09:00 E6 , KJL1
Sommer UTS Semesteroppgave 20/100 A
Sommer UTS Skriftlig eksamen 80/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.