course-details-portlet

TEP4245 - Klimateknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Historisk utvikling av varme-, ventilasjons-, klima- og sanitærteknikk (VVS). Designprosessen. Standarder og normer. Systemløsninger for fornybar energiproduksjon og varmelagring; for ventilasjon og temperering av rom; for tappevanntilførsel, avløp og tilberedning av varmt tappevann. Valg og dimensjonering av systemer for fornybar energiproduksjon og varmelagring; romoppvarming og - kjøling. Naturlig ventilasjon, prinsipper for lufttilførsel og temperering i rom. Metoder for valg og dimensjonering av tilluftsventiler. Dimensjonering av vannbåren varme. Valg av komponenter for klimaanlegg; filter, spjeld, vifter, kanaler, pumper, ventiler, rør, varmevekslere, detektorer og reguleringskomponenter. Overvåkning, styring og regulering av klimaanlegg, bygningsautomatisering. Bruk av dynamiske simuleringsprogram for dimensjonering og evaluering. Rutiner for drift og vedlikehold.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Emnet skal gi studenten kunnskap om: - bakgrunnen for krav om nullenergi- og nullutslippsbygninger og -nabolag. - bakgrunnen for kravspesifikasjoner for inneklima, energiforsyning og energibruk. - bruken av dynamiske simuleringsprogram for dimensjonering av energiforsyning og klimainstallasjoner, og evaluering av inneklima og energieffektivitet - systemløsninger for fornybar energiproduksjon og varmelagring - systemløsninger for ventilasjon og temperering av rom - systemløsninger for tappevanntilførsel, avløp og tilberedning av varmt tappevann - metodene for dimensjonering av ventilasjon, romoppvarming og -kjøling - prinsippene for naturlig ventilasjon - metodene for dimensjonering av vannbåren varme - prinsipiell virkemåte for komponentene som inngår i klimaanlegg; filter, spjeld, vifter, kanaler, pumper, ventiler, rør, varmevekslere og reguleringskomponenter - oppbyggingen av løsninger for overvåkning, styring og regulering av klimaanlegg - fagområdets terminologi Emnet skal gi studenten innsikt i: - historisk utvikling innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikken - lovverk og standarder - designprosesser for bygninger - metoder for valg og dimensjonering av tilluftsventiler - rutiner for drift og vedlikehold FERDIGHETER: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - beregne nødvendig ytelse for fornybar energiforsyning og varmelagring - beregne nødvendig ytelse for tekniske installasjoner til ventilasjon, oppvarming, kjøling og varmtvannsberedning - lage beskrivelser av systemløsninger for fornybar energiforsyning, varmelagring, ventilasjon, temperering av rom, tappevanntilførsel, avløp og produksjon av varmt tappevann - bruke dynamiske simuleringsprogram for dimensjonering av energiforsyning og klimatisering, og evaluering av inneklima og energieffektivitet - arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper

GENERELL KOMPETANSE: Etter fullført emne: - skal studenten kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å analysere og velge løsninger samt prosjektere fornybar energiforsyning, varmelagring, klimatekniske installasjoner og behandling av tappevann i bygninger ut fra krav til inneklima og energi effektivitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regne- og simuleringsøvinger. Selvstudium. Ekskursjoner for å studere klimaanlegg i bygninger. Problembasert samarbeidslæring, studentgrupper løser en oppgave med prosjektering av fornybar energiforsyning og klimaanlegg for en enkel bygning. Oppgaven er obligatorisk, den må godkjennes til å delta skriftlig eksamen. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving
 • Labøving
 • Semesterprosjekt

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Krav til å gå opp til skriftlig eksamen er bestått semesterprosjekt og godkjente obligatoriske øvinger. Semesterprosjektet må godkjennes som alle andre obligatoriske oppgaver (IDA ICE intro og øvinger, lab). For å få semesterprosjektet godkjent må 70 av 100 poeng oppnådd. Godkjenning av obligatoriske øvinger kan overføres kun fra forrige studieår hvis opplegget ikke var vesentlig endret. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

TEP4235 Energibruk i bygninger, eller dokumentasjon av tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7045 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsforvaltning
 • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
 • Klima- og kuldeteknikk
 • Strømningsteknikk
 • Energi- og prosessteknikk
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Integrert bygningsteknologi
 • Husbyggingsteknikk
 • Bygningsteknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU