TEP4245 - Klimateknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 33/100 A
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer D

Faglig innhold

Historisk utvikling av varme-, ventilasjons-, klima- og sanitærteknikk (VVS). Designprosessen. Standarder og normer. Systemløsninger for fornybar energiproduksjon og varmelagring; for ventilasjon og temperering av rom; for tappevanntilførsel, avløp og tilberedning av varmt tappevann. Valg og dimensjonering av systemer for fornybar energiproduksjon og varmelagring; romoppvarming og - kjøling. Naturlig ventilasjon, prinsipper for lufttilførsel og temperering i rom. Metoder for valg og dimensjonering av tilluftsventiler. Dimensjonering av vannbåren varme. Valg av komponenter for klimaanlegg; filter, spjeld, vifter, kanaler, pumper, ventiler, rør, varmevekslere, detektorer og reguleringskomponenter. Overvåkning, styring og regulering av klimaanlegg, bygningsautomatisering. Bruk av dynamiske simuleringsprogram for dimensjonering og evaluering. Rutiner for drift og vedlikehold.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- bakgrunnen for kravspesifikasjoner for inneklima, energiforsyning og energibruk.
- bruken av dynamiske simuleringsprogram for dimensjonering av energiforsyning og klimainstallasjoner, og evaluering av inneklima og energieffektivitet
- systemløsninger for fornybar energiproduksjon og varmelagring
- systemløsninger for ventilasjon og temperering av rom
- systemløsninger for tappevanntilførsel, avløp og tilberedning av varmt tappevann
- metodene for dimensjonering av ventilasjon, romoppvarming og -kjøling
- prinsippene for naturlig ventilasjon
- metodene for dimensjonering av vannbåren varme
- prinsipiell virkemåte for komponentene som inngår i klimaanlegg; filter, spjeld, vifter, kanaler, pumper, ventiler, rør, varmevekslere og reguleringskomponenter
- oppbyggingen av løsninger for overvåkning, styring og regulering av klimaanlegg
- fagområdets terminologi

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- historisk utvikling innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikken
- lovverk og standarder
- designprosesser for bygninger
- metoder for valg og dimensjonering av tilluftsventiler
- rutiner for drift og vedlikehold

FERDIGHETER:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- beregne nødvendig ytelse for fornybar energiforsyning og varmelagring
- beregne nødvendig ytelse for tekniske installasjoner til ventilasjon, oppvarming, kjøling og varmtvannsberedning
- lage beskrivelser av systemløsninger for fornybar energiforsyning, varmelagring, ventilasjon, temperering av rom, tappevanntilførsel, avløp og produksjon av varmt tappevann


GENERELL KOMPETANSE:
Etter fullført emne:
- skal studenten kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å analysere og velge løsninger samt prosjektere fornybar energiforsyning, varmelagring, klimatekniske installasjoner og behandling av tappevann i bygninger ut fra krav til inneklima og energi effektivitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regne- og simuleringsøvinger. Selvstudium. Ekskursjoner for å studere klimaanlegg i bygninger. Problembasert samarbeidslæring, studentgrupper løser en oppgave med prosjektering av fornybar energiforsyning og klimaanlegg for en enkel bygning. Oppgaven er obligatorisk, den karaktersettes felles for gruppen, og den teller 1/3 av karakteren i emnet. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen som teller 67% og semesterprosjekt som teller 33%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Krav til å gå opp til skriftlig eksamen er bestått semesterprosjekt og godkjente obligatoriske øvinger. Godkjenning av obligatoriske øvinger kan overføres kun fra forrige studieår.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TEP4235 Energibruk i bygninger, eller dokumentasjon av tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7045 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 33/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 67/100 D 25.05.2018 09:00 F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.