course-details-portlet

TEK2122 - Designfaglig fordypning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

I dette emnet har studentene anledning til å fordype seg innenfor ett eller flere områder innenfor designfaget generelt og produktdesign spesielt.

Studenten skal i dette emnet systematisk kunne utforske og fordype seg innen designfaglige problemstillinger og metoder innen brukersentrert design, estetikk, funksjonalitet, materialer, tilvirkningsmetoder, bærekraft, digitalisering, robotisering, automasjon og klassisk fysisk modellbygging.

Studenten skal planlegge og gjennomføre en kreativ design og utviklingsprosess fortrinnsvis med fokus på en valgt designfaglig fordypning. Studenten skal utøve kritisk refleksjon og ha dialog med målgruppen eller fagpersonene prosjektet fokuserer på, og det vil være en viktig del av prosjektarbeidet som skal dokumenteres.

Presentasjoner, tester, dialog, erfaringsutveksling og møter med fagpersoner og miljøer vil være gjennomgående i dette emnet. Emnet er rettet mot faglig spesialisering og profesjonalisering.

Studenten skal fordype seg innenfor valgte designfaglige temaer og presentere resultater fra prosessen. Aktuelle temaer for fordypning vil kunne være:

 • Brukersentrert design og bruk av faglige metoder
 • Universell utforming og designfaglig tilnærming
 • Estetisk analyse og fordypning i anvendt estetikk og produktsemantikk
 • Menneske, funksjon, ergonomi og antropometri
 • Digital teknologi anvendt i utøvelse av produktdesign
 • Produktdesign for automatisert produksjon og montasje
 • Materialer, produksjonsmetoder og produktdesign
 • Fysisk modellbygging for testing og verifikasjon av produktdesign
 • Bærekraftig materialbruk og produktdesign

Kritisk refleksjon og dialog med målgruppe og fagpersoner. Prosjektarbeid, prosjektstyring og Rapportskriving.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • skal kunne gjennomføre en designprosess som et vitenskapelig arbeid med tilhørende designfaglig fordypning
 • skal ha kunnskap om relevante metoder og teori innen valgte områder
 • kunnskap om grunnleggende metoder for vitenskapelig prosjektarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • ha ferdigheter i å overføre designfaglig teori til et prosjekt
 • skal kunne benytte relevante metoder og verktøy innen valgte område
 • kan presentere idéer og konsepter visuelt og verbalt

Generell kompetanse

Kandidaten

 • ha kunnskaper om prosjekt som arbeidsform, organisering, gjennomføring og rapportering
 • har grunnleggende ferdigheter i prosjektarbeid
 • kan anvende teoretisk kunnskap i et praktisk prosjekt
 • kan reflektere over egen læring

Læringsformer og aktiviteter

 • Prosjektbasert undervisning
 • Studentaktive læringsformer
 • Gruppearbeid
 • Forelesninger på campus
 • Studentpresentasjoner
 • Fagnært laboratoriearbeid
 • Bedriftsbesøk
 • Rapportskriving

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

3 innleveringer som bygger på prosjektets fremdrift. Første innlevering vil være problemformulering og beskrivelse av valgte temaer. Denne må godkjennes av emneansvarlig. Samtlige obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å kunne ta eksamen i emnet.

Prosjektarbeid i gruppe:

Muntlig og visuell presentasjon av prosjekt.

Prosess og resultat beskrives i rapport etter IMRoD-strukturen.

Refleksjonsnotater, gruppeavtaler og logg vil være obligatoriske vedlegg til rapporten.

Obligatoriske innleveringer må være bestått for å få gå opp til eksamen. Endelig karakter (bestått/ikke bestått) gis med utgangspunkt i prosjektrapport.

Mappevurdering vil være prosjektrapport og alle obligatoriske aktiviteter i emnet. Ved ikke bestått prosjektrapport/gruppearbeid kan gruppen levere en forbedret rapport innen 1. september i påfølgende år.

Det vil bli obligatorisk fremmøte på enkelte dager som inkluderer labøvinger. Dette vil bli kunngjort ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Produktdesign og teknologi (BTEKD)

Forkunnskapskrav

TEK1313 Idéutvikling og visualisering

TEK1315 Form og tredimensjonal modellutvikling

MASG2104 Produksjonsmetoder

TEK2114 Dataassistert design / CAD

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Produktdesign - Integrert produktutvikling
 • Produktdesign - Designmetodikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU