course-details-portlet

TEK2117 - Produktdesign –- Forholdet mellom menneske, form og funksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30/100 30 minutter A
Rapport 70/100 A

Faglig innhold

- Grunnleggende designmetodikk med fokus på produktdesign.

- Idé- og konseptutvikling, mot ferdig modell/prototype.

- Forholdet mellom menneske og funksjon, dvs. behov og problemområder, brukerforståelse, ergonomi, osv.

- Behov og etterspørsel i markedet.

- Estetikk og produktsemantikk.

- Materialisering av ideer og konsepter, både manuelt og digitalt.

- Visualisering, presentasjon og kommunikasjon.

- Rapportskriving.

- Refleksjonsskriving.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER – Ved fullført semester skal studenten ha:

- Kunnskap om teori, metoder og prinsipper innenfor produktdesign.

- Kunnskap om idé- og konseptutvikling, mot ferdig modell/prototype.

- Forståelse for forholdet mellom menneske og funksjon, dvs. behov og problemområder, brukerforståelse, ergonomi, osv.

- Kjennskap til kreative teknikker samt estetiske og produktsemantiske virkemidler; inklusive materialisering av ideer og konsepter.

- Kunnskap om behov og etterspørsel i markedet.

- Kunnskap om visuell kommunikasjon.

- Basiskunnskap i skriftlig rapportering av – og refleksjonsskriving om eget designarbeid på et akademisk nivå.

 

FERDIGHETER – Ved fullført semester skal studenten ha:

- Evner til å bruke relevant(e) teori(r), metode(r) og prinsipp(er) innenfor produktdesign.

- Erfaring i grunnleggende metoder for ide og konseptutvikling, mot ferdig modell/prototype.

- Øvrige ferdigheter i forhold til en designprosess hvor menneske og funksjon er i fokus, dvs. behov og problemområder, brukerforståelse, ergonomi, osv.

- Erfaring i kreative teknikker og estetiske samt produktsemantiske virkemidler; inklusive materialisering av ideer og konsepter.

- Evner til å analysere behov og etterspørsel i markedet.

- Ferdigheter i forhold til å rapportere skriftlig om eget designarbeid på et akademisk nivå.

- Evner i bruk av visuell kommunikasjon.

- Erfaring i rapport – og refleksjonsskriving på et akademisk nivå.

 

GENERELL KOMPETANSE – Ved fullført semester skal studenten ha:

- Tilegnet seg teoretisk og praktisk kunnskap om produktdesign for å gjennomføre en designprosess.

- Ervervet seg grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom design, næringsliv og samfunnet forøvrig – samt samfunnets behov for gode designløsninger.

- Reflektere over egen utvikling samt eget ståsted som designer.

- Innsikt i fagområdets egenart og betydning i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger- både i grupper og individuelt, workshops, prosjektarbeid, veiledning -både i grupper og individuelt, prosjektrapport og individuell refleksjon.

Mer om vurdering

Digital mappeinnlevering:
Mappen skal inneholde en skriftlig rapport - skrevet i IMRoD - som viser designprosessen fra problemstilling til ferdig modell/prototype. I tillegg skal mappen inneholde et skriftlig refleksjonsnotat som viser studentens refleksjon over kurset, samt egen innsats/utbytte av å følge den obligatoriske undervisningen.
Hva gjelder den muntlige presentasjonen/eksamen, inkluderer den en presentasjon av prosjektarbeidet, en visualisering av designprosessen og et endelig produkt/prototype.

Ingen kontinuasjon. Ved stryk må emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)

Kursmateriell

Kurslitteratur:
IDEO 2015. The Field Guide to Human-Centered Design. IDEO.org: Canada (ISBN: 978-0-9914063-1-9) Dokumentet er tilgjengelig for gratis nedlastning her: http://bestgraz.org/wp-content/uploads/2015/09/Field-Guide-to-Human-Centered-Design_IDEOorg.pdf

Lerdahl, E. 2007. Slagkraft. Gyldendal akademisk: Norge (ISBN: 9788205362864)

Referanselitteratur:
Norman, D. 2002. The Design of Everyday Things. Basic Book: New York, NY

Norman, D. 2005. Human-Centered Design Considered Harmful (Artikkelen er tilgjengelig her: https://www.jnd.org/dn.mss/human-centered_design_considered_harmful.html)

Norman, D. 2005. HCD harmful? A Clarification (Artikkelen er tilgjengelig her: https://www.jnd.org/dn.mss/hcd_harmful_a_clari.html)

Vaes, K. 2014. Product Stigmaticity: Understanding, Measuring and Managing Product-Related Stigma. Delft Academic Press: Nederland (ISBN: 9789065623515. Det er en doktorgradsavhandling, så det beste er å laste den ned herfra gratis: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Af8471a93-0a6e-42c2-96e4-162984ddf84c)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100 A 29.11.2019

Utlevering 25.11.2019

Innlevering 02.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 70/100 A

Utlevering 18.11.2019

Innlevering 22.11.2019

Utlevering 10:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU