course-details-portlet

TEK2117 - Produktdesign - Forholdet mellom menneske, form og funksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Innføring i Design som fagfelt;

- Fagfeltets ulike definisjoner og anvendt terminologi

- Designmetodikk og strategi knyttet til menneskesentrert design

- Gjennomføring av et praktisk prosjektarbeid (inkl. både idé- og konseptutvikling), dvs. design av produkt, fysisk miljø, tjeneste, osv. med utgangspunkt i overnevnte terminologi

- Forholdet mellom menneske og funksjon, dvs. behov og problemområder, ergonomi, produktsemantikk, osv.

- Involvering av representanter fra målgruppen - med god kjennskap og erfaring med relevante produkter, miljø, tjenester, osv. - i designprosessen

- Menneskesentrert design i et samfunnsperspektiv; fra lokalt til globalt behov og etterspørsel

- Materialisering av ideer og konsepter, både manuelt og digitalt

- Visualisering av designprosess (fra ide til ferdig resultat)

- Akademisk skriving (dvs. prosjektrapport basert på IMRoD)

- Refleksjonsskriving (på eget arbeid)

Læringsutbytte

KUNNSKAP - Kandidaten:
- Kan definere og beskrive 'Design' som fagfelt, og differensiere mellom de ulike begrepene som er knyttet til emnet
- Kan anvende designmetodikk og strategi knyttet til menneskesentrert design
- Kan gjennomføre et praktisk prosjektarbeid (inkl. både idé- og konseptutvikling), dvs. design av produkt, fysisk miljø, tjeneste, osv. med utgangspunkt i overnevnte terminologi
- Har kjennskap til forholdet mellom menneske og funksjon, dvs. behov og problemområder, ergonomi, produktsemantikk, osv.
- Kan involvere representanter fra målgruppen - med god kjennskap og erfaring med relevante produkter, miljø, tjenester, osv. - i designprosessen
- Kan sette menneskesentrert design i et samfunnsperspektiv; fra lokalt til globalt behov og etterspørsel
- Kan materialisere ideer og konsepter, både manuelt og digitalt
- Kan visualisere designprosess (fra ide til ferdig resultat)
- Behersker akademisk skriving (dvs. skrive prosjektrapport basert på IMRoD)
- Bekersker kunsten å skrive en refleksjon over eget og andres arbeid på en objektiv og konstruktiv måte

FERDIGHETER - Kandidaten:
- Skal kunne definere og beskrive 'Design' som fagfelt, og differensiere mellom de ulike begrepene som er knyttet til emnet
- Skal kunne anvende designmetodikk og strategi knyttet til menneskesentrert design
- Skal kunne gjennomføre et praktisk prosjektarbeid (inkl. både idé- og konseptutvikling), dvs. design av produkt, fysisk miljø, tjeneste, osv. med utgangspunkt i overnevnte terminologi
- Skal kunne kjennskap til forholdet mellom menneske og funksjon, dvs. behov og problemområder, ergonomi, produktsemantikk, osv.
- Skal kunne involvere representanter fra målgruppen - med god kjennskap og erfaring med relevante produkter, miljø, tjenester, osv. - i designprosessen
- Skal kunne sette menneskesentrert design i et samfunnsperspektiv; fra lokalt til globalt behov og etterspørsel
- Skal kunne materialisere ideer og konsepter, både manuelt og digitalt
- Skal kunne visualisere designprosess (fra ide til ferdig resultat)
- Skal kunne beherske akademisk skriving (dvs. skrive prosjektrapport basert på IMRoD)
- Skal kunne beherskekunsten å skrive en refleksjon over eget og andres arbeid på en objektiv og konstruktiv måte

GENERELL KOMPETANSE - Kandidaten:
- Kan gjennomføre et prosjektarbeid med menneskesentrert design i fokus på en målrettet og reflektert måte
- Forstår betydningen av design i et samfunnsmessig perspektiv - lokalt og globalt
- Kan reflektere over eget og andres arbeid på en objektiv og konstruktiv måte"

Læringsformer og aktiviteter

Samtlige innleveringer og forelesninger/presentasjoner/workshop(s), annenhver veiledning og skriftlig rapport/refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Digital mappeinnlevering:

Mappen skal inneholde en skriftlig rapport - skrevet i IMRoD - som viser designprosessen fra problemstilling til ferdig resultat. I tillegg skal mappen inneholde et skriftlig notat som viser studentens refleksjon over kurset, samt egen innsats/utbytte av å følge den obligatoriske undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)

Kursmateriell

Kurslitteratur:
IDEO 2015. The Field Guide to Human-Centered Design. IDEO.org: Canada (ISBN: 978-0-9914063-1-9) Dokumentet er tilgjengelig for gratis nedlastning her: http://bestgraz.org/wp-content/uploads/2015/09/Field-Guide-to-Human-Centered-Design_IDEOorg.pdf

Lerdahl, E. 2007. Slagkraft. Gyldendal akademisk: Norge (ISBN: 9788205362864).
Lerdahl, E. 2017. Nyskapning. Gyldendal akademisk: Norge (ISBN: 9788205514294).

Referanselitteratur:
Norman, D. 2002. The Design of Everyday Things. Basic Book: New York, NY

Vaes, K. 2014. Product Stigmaticity: Understanding, Measuring and Managing Product-Related Stigma. Delft Academic Press: Nederland (ISBN: 9789065623515. Det er en doktorgradsavhandling, så det beste er å laste den ned herfra gratis: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Af8471a93-0a6e-42c2-96e4-162984ddf84c)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering (1) 100/100

Utlevering 10.11.2020

Innlevering 19.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) En skriflig rapport 18.11.2020 og et refleksjonsnotat 26.11.2020 skal leveres i Inspera
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU