course-details-portlet

TEK2117 - Produktdesign, form og funksjon

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell rapport 100/100

Faglig innhold

- innføring i design og formutvikling for funksjonelle produkter

- fagfeltets ulike definisjoner og anvendt terminologi

- designmetodikk og strategi knyttet til form og funksjon

- gjennomføring av et praktisk prosjektarbeid (inkl. både idé- og konseptutvikling)

- forholdet mellom form og funksjon

- analyse av behov og problemområder, ergonomi, produktsemantikk,

- Involvering av representanter fra målgruppen - med kjennskap og erfaring med relevante produkter

- design i et samfunnsperspektiv; fra lokalt til globalt behov og etterspørsel

- materialisering av ideer og konsepter, både manuelt og digitalt

- visualisering av designprosess;fra ide til prototype

- Akademisk skriving; prosjektrapport basert på IMRoD

- Refleksjonsskriving (på eget arbeid)

Læringsutbytte

KUNNSKAP - Kandidaten:

- kan definere og beskrive 'Design' som fagfelt, og differensiere mellom ulike metoder for produktutvikling

- kan undersøke og analysere forholdet mellom form og funksjon

- kan analysere og avdekke behov og problemområder for produkter

- kan involvere representanter fra målgruppen

- kan sette design i et samfunnsperspektiv, med fokus på bærekraftige løsninger, fra lokalt til globalt behov og etterspørsel

- har kunnskap om materialer og teknikker for framstilling av ideer og konsepter, både manuelt og digitalt

- har kjennskap til ulike metoder for å visualisere designprosessen, fra ide til prototype

FERDIGHETER - Kandidaten:

- skal kunne anvende designmetodikk og strategi knyttet til utforsking og utprøving av form og funksjon

- skal kunne gjennomføre et praktisk prosjektarbeid inkludert idé- og konseptutvikling

- skal kunne bearbeide form etter et sett kriterier for god funksjon

- skal kunne utvikle en produktsemantikk som gjør produktet forståelig for bruker

- skal kunne anvende anerkjent og relevant metodikk for bruker-involvering

- skal kunne materialisere ideer og konsepter, både manuelt og digitalt

- skal kunne visualisere designprosessen fra ide til ferdig prototype

- skal kunne teste modeller og prototyper i tråd med en utarbeidet kravspesifikasjon

- Skal kunne beherske akademisk skriving; prosjektrapport basert på IMRoD

- Skal kunne forfatte en refleksjon over eget og andres arbeid på en objektiv og konstruktiv måte

GENERELL KOMPETANSE- Kandidaten:

- kan gjennomføre et prosjektarbeid på en målrettet og reflektert måte

- forstår betydningen av design i et samfunnsmessig og bærekraftig perspektiv

- kan reflektere over eget og andres arbeid på en objektiv og konstruktiv måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops, individuelle og gruppeoppgaver - under veiledning, muntlige gjennomganger i plenum, skriftlige og visuelle innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav leveres i Blackboard for formell evaluering underveis i semesteret.

Eksamen i emnet er en skriftlig rapport - skrevet i IMRoD - som viser designprosessen fra problemstilling til ferdig prototyp.

Ingen konteeksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Kurslitteratur:

Lerdahl, E. 2007. Slagkraft. Gyldendal akademisk: Norge (ISBN: 9788205362864).

Lerdahl, E. 2017. Nyskapning. Gyldendal akademisk: Norge (ISBN: 9788205514294).

Referanselitteratur:

Norman, D. 2002. The Design of Everyday Things. Basic Book: New York, NY Vaes, K. 2014.

A. Milton & P. Rodgers, 2013. Research Methods for Product Design: Laurence King Publishing, London (ISBN: 9781780673028)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU