course-details-portlet

TEK1313 - Idéutvikling og visualisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 30/100 3 timer
Mappevurdering 70/100

Faglig innhold

Idéutvikling og grunnleggende designmetodikk:
- Frihåndstegning og skisseteknikk som metode for idégenerering og visualisert tankeprosess.
- Metodikk knyttet til formidling av prosess; fra idémyldring til bearbeidet skisse eller presentasjonstegning.

Visualisering og tegneteknikker:
- Teori og øvelser innen tegning;- innføring i perspektivtegning, analytisk frihåndstegning av tredimensjonale former.  
- Undersøkelse av karakter og egenskaper i objekter gjennom; skisseteknikker, tegning som hjelpemiddel og metode i analyse og gjengivelse av objektenes geometriske oppbygging.
- Differensiering mellom idéskisser, konseptskisser og bearbeidede skisser mot presentasjonstegning.
- Variasjon over tegneteknikker og materialbruk knyttet vil valgt metode.
- Terminologi knyttet til beskrivelse og evaluering av eget og andres arbeid.
Visualisering med farge:
- Teori og øvelser innen farge med vektlegging av fargers relasjoner og fargesystematikk, med utgangspunkt i grunnleggende fargeteori.
- Farge som fysisk, fysiologisk og kjemisk fenomen.
- Farge som virkemiddel i produktsemantikk; samspill mellom farge og funksjon, fargesymbolikk og farge som signal. 
- Farge og overflaters iboende uttrykksmuligheter og funksjon.


Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kunnskap om grunnleggende tegnemetoder for visualisering av tredimensjonale objekter
- kan kategorisere de ulike tegnemetodene som skisseteknikk, perspektivtegning, aksonometrisk tegning, projeksjon, presentasjonstegning
- har kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
- kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
- har et bevisst forhold til farger som fysisk, fysiologisk og kjemisk fenomen
- har forståelse for hvordan vi ser og hvordan vi opplever farger 
- har kunnskap om grunnleggende fargeteori og kjennskap til fargesystemer

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan anvende analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonale former
- har ferdigheter innen frihåndstegning og skisseteknikker som innebærer kjennskap til ulike tegneredskap og tegneteknikker
- kan anvende fagterminologi i formidling av eget arbeid, og i evaluering av andres
- kan begrunne valget av farger ut fra teori og erfarings-basert kunnskap og sette dette i sammenheng med produktsemantikk.
- kan anvende farger for å understreke og underbygge en idé i en designprosess
- kan evaluere og diskutere fargens betydning for et produkt, og overføre denne innsikten til produktsemantikk.
- kan anvende faglig kunnskap og teori på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ut fra refleksjon og objektiv tilnærming.


Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom relevante visuelle uttrykksformer
- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
- kjenner til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon
- kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling på en objektiv måte
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle øvinger under veiledning, gruppeoppgaver,muntlige gjennomganger i plenum, skriftlige og visuelle innleveringer.

 

Praktisk/teoretisk er endret til hjemme-eksamen. Dette forutsetter en forberedlese som vil skje på Campus (hvis mulig i henhold til tiltak mot smittespredning). Den forberedende delen vil kunne skje digitalt i sanntid hvis oppmøte på Campus ikke er mulig.

Mer om vurdering

Mappe skal bestå av 4 arbeider hvorav 1 prosjektarbeid. Disse leveres digitalt i Inspera.Hjemmeeksamen leveres i Inspera. Ved ikke bestått mappe, må mappen, inkludert hjemme-eksamen tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

 

4-timers hjemme-ekamen i emnet vil bli organisert som et lite prosjektarbeid, der visualisering av en disgnprosess vil være hovedtema. Studenten vil få mulighet til å forberede dette en uke i forkant. Forberedelses-delen teller ikke på karakteren. Oppgaven skal leveres i Inspera.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)

Kursmateriell

- Erik Lerdal, (2017) Nyskapning, Arbeidsbok i kreative metoder, Gyldendal Norsk Forlag AS, 1. utgave. ISBN 978-82-05-50439-4
- Arne Valberg (2009) Fargenes verden, Tapir Akademisk forlag, Trondheim, ISBN: 978-82-519-2374-3

Støttelitteratur:
- - Bakinger, Mark og Bardel, William (2013) Drawing Ideas; a hand-drawn approach for better design, Watson-Guptill Publications, New York
- Kevin Henry (2012), Drawing for product designers, Laurence King Publishing Ltd, ISBN: 978-1-85669-743-9

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 70/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 30/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappevurdering 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU