course-details-portlet

TEK1313 - Idéutvikling og visualisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Idéutvikling og grunnleggende designmetodikk:

 • Frihåndstegning og skisseteknikk som metode for idégenerering og visualisert tankeprosess.
 • Metodikk knyttet til idégenerering og formidling av prosess; fra idémyldring til bearbeidet skisse eller presentasjonstegning.
 • Grunnleggende modellbygging som metode for idégenerering og utvikling av form.

Visualisering og tegneteknikker:

 • Teori og øvelser innen skisseteknikk og frihåndstegning.
 • Innføring i perspektivtegning, analytisk frihåndstegning av tredimensjonale former.
 • Innføring i 2D digitale teknikker og programvare for visualisering.
 • Innføring i grunnleggende modellbygging basert på egne skisser og tegninger.
 • Undersøkelse av karakter og egenskaper i objekter gjennom skisseteknikker.
 • Tegning som hjelpemiddel og metode i analyse av objektenes oppbygging.
 • Differensiering mellom idéskisser, konseptskisser og bearbeidede skisser mot presentasjonstegning.
 • Variasjon over tegneteknikker og materialbruk knyttet vil valgt metode.
 • Terminologi knyttet til beskrivelse og evaluering av eget og andres arbeid.

Visualisering med farge:

 • Teori og øvelser innen farge med vektlegging av fargers relasjoner og fargesystematikk, med utgangspunkt i grunnleggende fargeteori.
 • Farge som fysisk, fysiologisk og kjemisk fenomen.
 • Farge som virkemiddel i produktsemantikk; samspill mellom farge og funksjon, fargesymbolikk og farge som signal.
 • Farge og overflaters iboende uttrykksmuligheter og funksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har innsikt i ulike kreative metoder for idéutvikling og nyskapning.
 • har kunnskap om grunnleggende tegnemetoder for visualisering av tredimensjonale objekter.
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy for visualisering av et objekter.
 • kan kategorisere de ulike tegnemetodene som skisseteknikk, perspektivtegning, aksonometrisk tegning, projeksjon, presentasjonstegning
 • har kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • har et bevisst forhold til farger som fysisk, fysiologisk og kjemisk fenomen.
 • har forståelse for hvordan vi ser og hvordan vi opplever farger.
 • har kunnskap om grunnleggende fargeteori og kjennskap til fargesystemer.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan velge og anvende kreative metoder for utvikling og foredling av ideer og konsepter.
 • kan anvende analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonale former.
 • har ferdigheter innen frihåndstegning og skisseteknikker som innebærer kjennskap til ulike digitale og analoge tegneredskap og tegneteknikker.
 • kan anvende fagterminologi i formidling av eget arbeid, og i evaluering av andres arbeid.
 • kan begrunne valget av farger ut fra teori og erfarings-basert kunnskap og sette dette i sammenheng med produktsemantikk.
 • kan anvende farger for å understreke og underbygge en idé i en designprosess.
 • kan evaluere og diskutere fargens betydning for et produkt, og overføre denne innsikten til produktsemantikk.
 • kan anvende faglig kunnskap og teori på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ut fra refleksjon og objektiv tilnærming.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom relevante visuelle uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kjenner til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling på en objektiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle øvinger under veiledning, gruppeoppgaver, muntlige gjennomganger i plenum, skriftlige og visuelle innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav leveres i Blackboard for formativ vurdering; godkjent/ikke godkjent. Hvis de obligatoriske arbeidskravene ikke er godkjent kan ikke kandidaten ta eksamen. Ett prosjektarbeid leveres i Inspera for karakter ved semesterslutt.

Kontinuasjon: Hvis alle obligatoriske arbeidskrav er godkjent kan prosjektarbeidet levers på nytt ved emnets neste gjennomføring. Hvis de obligatorisk arbeidskravene ikke er godkjent må emnet tas på nytt.

Kursmateriell

- Erik Lerdal, (2017) Nyskapning, Arbeidsbok i kreative metoder, Gyldendal Norsk Forlag AS, 1. utgave. ISBN 978-82-05-50439-4

- Arne Valberg (2009) Fargenes verden, Tapir Akademisk forlag, Trondheim, ISBN: 978-82-519-2374-3

Støttelitteratur:

- Bakinger, Mark og Bardel, William (2013) Drawing Ideas; a hand-drawn approach for better design, Watson-Guptill Publications, New York

- Kevin Henry (2012), Drawing for product designers, Laurence King Publishing Ltd, ISBN: 978-1-85669-743-9

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
10.12.2023

Innlevering
15.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU