course-details-portlet

TEGN2007 - Profesjonskunnskap og tolketeori 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet bygger videre på Profesjonskunnskap og tolketeori 2. I dette emnet fordyper vi oss i tolkens profesjonsutøvelse og i tolkens handlingsrom og rollesett. Et viktig tema er hvordan tolkens handlingsrom har blitt påvirket av endringer i samfunnsmessige strukturer over tid. Vi ser på og reflekterer over hvordan tolking og tolker påvirker kommunikasjonssituasjoner, deriblant hvordan deltakere i en tolkesituasjonen kan komme til å vurdere hverandre med utgangspunkt i tolkens språkføring, kjønn, alder, dialekt, etnisitet, kunnskaper og ferdigheter. I emnet fortsetter vi også studiet av tolketeori og beskrivelsen av tolkeprosesser. En sentral målsetting med dette emnet er at studentene skal kunne reflektere over egen faglig utvikling, lærer å bruke kollegabasert veiledning, og å forstå betydningen av å bidra til profesjonens utvikling.

Læringsutbytte

Kandidaten

-har bred kunnskap om tolken som profesjonsutøver, og om tolkens handlingsrom og rollesett

-har kunnskap om historiske perspektiver på utviklingen av tolkens handlingsrom og rollesett, og samfunnsmessige strukturer som påvirker disse

-har bred kunnskap om tolketeori og tolkeprosesser

-har kunnskap om og kan reflektere yrkesetisk over hvordan tolking og tolker påvirker kommunikasjonssituasjoner

-kan bruke tolketeori og kunnskaper om tolkeprosesser med henblikk på egen faglig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger, gruppediskusjoner, rollespill/praktiske øvinger.
 • 80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)
 • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig fremlegg - forberedelse av tolkeoppdrag
 • Skriftlig refleksjonsnotat knyttet til casediskusjoner
 • Skriftlig refleksjonsnotat knyttet til casediskusjoner
 • Muntlig fremlegg
 • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen 15-20 minutter på studentens primærspråk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått andre år i bachelorstudium i norsk tegnspråk, studieretning profesjonsstudium i tolking, med unntak av Examen philosophicum . Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 E

14.12.2023 - 15.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Eksamensdato 14. - 15. desember 2023, muntlig eksamen (20 min.)
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU