TDMA4007 - Implementasjon og anvendelse av samhandlingsløsninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Oppgave 70/100 ALLE

Faglig innhold

Utnyttelse av moderne samhandlingsplattformer som for eksempel virtuelle samhandlingsrom, audiovisuelle kommunikasjonsløsninger eller prosjekthotell for deling og distribusjon av prosjektressurser er komplisert. I dette emnet skal studentene lære å forhold seg til denne kompleksiteten ved at de får trening i implementasjon og tilpassing av aktuelle samhandlingsløsninger. Emnet skal gjøre studentene i stand til å tilrettelegge og tilpasse for god samhandling, ved å utnytte forskjellige samhandlingsteknologiske løsninger på en optimal måte, i forhold til utvalgte organisasjoners spesifikke behov.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper
Studentene skal:
- Kunne gi eksempler på hvordan utvalgte samhandlingsløsninger kan implementeres og tilpasses spesifikke behov.
- Kunne gjøre rede for hvilke typer behov i en organisasjon som typisk kan påvirke hvordan samhandlingsløsninger skal konfigureres og tilpasses.
- Kunne forklare hva slags behov og føringer som er avgjørende for valg av forskjellige systemer/løsninger til samhandling.

Ferdigheter
Studentene skal:
- Demonstrere grunnleggende oppsett og tilhørende muligheter i dagsaktuelle verktøy for IKT-basert samhandling.
- Kunne utnytte kjernefunksjonaliteten i utvalgte samhandlingsløsninger og bidra med opplæringssystemer i forhold til dette.
- Kunne implementere aktuelle samhandlingsløsninger med utgangspunkt i spesifikke behov.
- Kunne identifisere utfordringer i forhold til samhandling og bidra med systemrelaterte løsninger i forhold til disse utfordringene.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Kunne bidra til nytenkning og ny anvendelse av samhandlingsløsninger.
- Kunne bidra til at verktøyene fungere i et samspill mellom brukerne og at arbeidsprosessene dermed blir til samhandlingsprosesser.
- Kunne sørge for god tilrettelegging av teknologiske løsninger slik at løsningene faktisk kan bli utnyttet.
- Kunne bidra til en brukeropplæring som gjør at man unngår negative konsekvenser for samhandlingen.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter med en kombinasjon av forelesninger (inkludert studentforelesninger), oppgaveløsning og essayskriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter. Essay som teller 70% av totalkarakteren. Dette skrives i grupper på inntil 3 personer. Alle hjelpemidler tillat. Presentasjon som teller 30% av totalkarakteren. Alle hjelpemidler tillat. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Utsatt vurdering: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IKT-basert samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i IKT-basert samhandling.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. Aktuelle lærebøker kan være:
- Krogstie J. (2012): Model-based development and evolution of information systems, Springer. Kap.2  
- ¿BPMN Method Style¿, Bruce Silver. Published by Cody-Cassidy Press  http://brsilver.com/bpmn-method-and-style/  Chapter (ver 2 - 2011) 1-11    (eller same kapittler I versjon 1 (2009))

Aktuelle forskningsartikler kan være:
- Delone, W. H. og Delone  McLean, E. R. (2003): The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information Systems archive  19(4) ss 9-30
- Orlikowski, L. (1992): Learning From Notes: Organizational Issues in Groupware Implementation. Proceedings of the 1992 ACM conference on Computer-supported cooperative work. ACM. ss.362-369 (med eget materiale i tillegg) 
- Eden, R. og Sedera, D. (2014): The Largest IT Project Failure in the Southern Hemisphere. Proceedings of ICIS 2014.
- Rolland, K. (2014): The Temporality Of Failure And Success In Information Infrastructure Evolution. Proceedings of NOKOBIT 2014.
- Hjelle, T. og Jarulaitis, G. (2008). Changing Large-Scale Collaborative Spaces: Strategies and Challenges. Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, USA.
- Heggset, M., Krogstie, J. og Wesenberg, H. (2014): Ensuring Quality of Large Scale Industrial Process Collections: Experiences from a Case Study. Proceedings of PoEM 2014
- Chakraborty, S. m.fl. (2010): An Exploration into the Process of Requirements Elicitation: A Grounded Approach. Journal of the Association of Information Systems, 11 (2010) ss.212-249.
- Stirna J. m.fl. (2007): Participative Enterprise Modelling: Experiences and Recommendations. In:  Krogstie J.,  Opdahl A.L. og Sindre G. (eds): Advanced Information Systems Engineering, Proceedings of the 19th International Conference, CAiSE 2007, Trondheim, Norway, June 11-15, 2007. Lecture Notes in Computer Science 4495, Springer.
- Cheung, R. og Vogel, D. (2013): Predicting User Acceptance of Collaboration Technologies: An extension of the technology acceptance model for e-learning. Computers Education 63 (2013) ss.160-175  
- Løvdahl, E.: Samordna opptak: Norge samlet til ett utdanningsrike. I Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.) Elektronisk forvaltning på norsk, Fagbokforlaget, 2008
- Mjærum, A. og Cowan, I.: Lånekassen I brukernes tjeneste. Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.) Elektronisk forvaltning på norsk, Fagbokforlaget, 2008
- Aasland K. og Blankenburg. D. (2012) An analysis of the uses and properties of the Obeya. Proceedings of the 18th International ICE-Conference, Munich. 
- Krogstie et al. Virtual Obeya i LinkedDesign  , Elsevier 2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Vår ORD Oppgave 70/100 ALLE
Sommer UTS Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Sommer UTS Oppgave 70/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.