TDMA4004 - IT-Støttet kunnskapsforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Oppgave 70/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet skal gi studentene en innføring i IT-støttet kunnskapsledelse, lærende organisasjoner og intellektuell kapital. Emnet tar utgangspunkt i informasjonsbehovet som ledere i dagens organisasjoner har, sett i forhold til de beslutningene de må ta. Studentene får kunnskap om bruk av analyseverktøy og kunnskapsstøttesystemer samt hvordan disse systemene kan benyttes til datainnsamling, bearbeidelse, distribusjon og presentasjon til ledere og andre interessenter. Det fokuseres spesielt på utnyttelse av data som typisk genereres med IT-systemer som forretningssystemer (ERP), kundestøttesystemer (CRM) eller personalsystemer (HRM). Studentene får en grundig innføring i Business Intelligence (BI) som gjerne betegnes som ¿beslutningsstøtte¿ eller ¿forretningsanalyse¿ på Norsk. BI er i denne sammenheng et samlebegrep for applikasjoner, teknologi og metoder brukt til innsamling, sammenstilling, lagring, rapportering og analyse av data. Studentene blir kjent med hvordan slike systemer hjelper beslutningstakere i hele organisasjonen til å ta bedre og hurtigere beslutninger på et datagrunnlag som er mer korrekt.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper
Studentene skal:
- Ha kunnskap om hva kunnskapsledelse og intellektuell kapital er, hvorfor dette er viktig for moderne organisasjoner, samt hvordan IKT-baserte samhandlingssystemer kan utnyttes i denne sammenheng.
- Kunne beskrive de viktigste teoriene i forhold til hvordan beslutninger treffes i organisasjoner.
- Ha inngående kunnskaper om hvordan Business Intelligence (BI) prosesser og tilhørende verktøy kan bidra til forbedrede beslutningsprosesser.

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne gjennomføre behovsanalyser for identifisering av rapporteringsbehov på tvers av informasjonssystemene i en organisasjon.
- Kunne utarbeide kravspesifikasjoner for BI og datavarehusløsninger.
- Kunne definere forskjellige rapporteringskuber basert på konsolidering av organisasjonenes rapporteringsbehov og strukturering av underliggende forretningsmessige begreper.
- Kunne hente ut data fra forskjellige datakilder ved bruk av forskjellige IT-verktøy.
- Kunne gjennomføre målinger og rapportering i forhold til intellektuell kapital.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor IT-støttet kunnskapsforvaltning til ledere, ansatte og andre interessenter.
- Ha inngående kjennskap til modeller og verktøy som benyttes i BI og kunnskapsledelse.
- Kunne bidra til kvalitetssikring av data i tilknytning til rapportering og annen utnyttelse av dataene som også tilfredsstiller etiske retningslinjer.
- Kunne bidra til utnyttelse av innovative metoder for å måle, analysere, lede og rapportere intellektuell kapital.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter med en kombinasjon av gruppebasert oppgaveløsning og essayskriving samt forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV

Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

 

VURDERING

Essay som teller 70% av totalkarakteren. Dette skrives i grupper på inntil 3 personer. Alle hjelpemidler tillat. Presentasjon som teller 30% av totalkarakteren. Alle hjelpemidler tillat. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Utsatt eksamen: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IKT-basert samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i IKT-basert samhandling.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. Aktuelle lærebøker kan være: 
- An Introduction to Knowledge Information Strategy - From Business Intelligence to Knowledge Sciences. Av Akira Ishikawa Juro Nakagawa (Editors)
- The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3rd Edition. Av Ralph Kimball Margy Ross

Aktuelle forskningsartikler kan være:
- A participative intervention to improve employee well-being in knowledge work jobs: A mixed-methods evaluation study. Av Ole Henning Sørensen David Holman
- Data integration flows for business intelligence. Av Umeshwar Dayal, Malu Castellanos, Alkis Simitsis Kevin Wilkinson
- Emergency knowledge management and social media technologies: A case study of the 2010 Haitian earthquake. Av Dave Yates Scott Paquette
- How wikis can be used to manage knowledge in SMEs: A case study. Av Liana Razmerita Kathrin Kirchner
- Knowledge work: Ambiguity, image and identity. Av Mats Alvesson
- Knowledge, Knowledge Work and Organizations: An Overview and Interpretation. Av Frank Blackler
- Organizational values and knowledge sharing in multinational corporations: The Danisco case. Av Snejina Michailova Dana B. Minbaeva
- Putting knowledge to work: A new approach. Av Karen Evans, David Guile, Judy Harris Helen Allan
- The Knowledge-Creating Company. Av Ikujiro Nonaka
- Types and Qualities of Knowledge. Av Ton de Jong Monica G.M. Ferguson-Hessler
- Types of Knowledge and Their Roles in Technology Transfer. Av Michael E. Gorman

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Høst ORD Oppgave 70/100 ALLE

Utlevering
07.12.2017

Innlevering
11.12.2017

Vår UTS Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Vår UTS Oppgave 70/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.