course-details-portlet

TDMA4003 - Vitenskapelig metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Essay
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Essay 100/100

Faglig innhold

Hensikten med dette emnet er å etablere et metodisk fundament for oppgavebesvarelser i masterstudiet og da spesielt i forhold til masteravhandlingen. Studentene vil få kunnskap om forskjellige kvalitative og kvantitative metoder som er relevant i forhold til studiet. Dette skal gjøre studentene i stand til å gjennomføre forskningsprosjekter på masternivå som er i henhold til etiske og profesjonelle standarder. Videre skal studentene kunne utarbeide vitenskapelige problemstillinger og forskningsdesign, samt formidle vitenskapelige resultater skriftlig og muntlig.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Kunne anvende relevante forskningsmetoder.
 • Kunne utforme og definere problemstillinger.
 • Kunne benytte forskningsmetoder tilpasset ulike problemstilling.
 • Kunne utarbeide et forskningsdesign for en gitt problemstilling.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne utforme klare og gode problemstillinger.
 • Kunne gjennomføre datainnsamling av både kvalitative og kvantitative data.
 • Kunne gjennomføre en analyseprosess for både kvalitative og kvantitative data.
 • Kunne koble problemstilling, teori og relevant empiri sammen på en systematisk måte.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne analysere et tema for en masteravhandling og velge en hensiktsmessige forskningsmetode som tilpasses prosjektet.
 • Kunne planlegge og designe et forskningsprosjekt.
 • Kunne formidle forskningsmessige resultater både skriftlig og muntlig.
 • Ha opparbeidet seg evne til kritisk metoderefleksjon.
 • Kunne forholde seg til gjeldende etiske retningslinjer og profesjonelle standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter med en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner og essayskriving.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV: Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

VURDERING: Essay som teller 100% av totalkarakteren. Alle hjelpemidler tillat.

Utsatt eksamen: Neste gang emnet gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. Aktuelle lærebøker kan være: - Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 2. utgave av Aksel Tjora, (2012). - Research Design, av John W. Creswell, (2014).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Essay

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Essay 100/100

Utlevering
21.08.2023

Innlevering
13.11.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU