TDMA4003 - Vitenskapelig metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Oppgave 70/100 ALLE

Faglig innhold

Hensikten med dette emnet er å etablere et metodisk fundament for oppgavebesvarelser i masterstudiet og da spesielt i forhold til masteravhandlingen. Studentene vil få kunnskap om forskjellige kvalitative og kvantitative metoder som er relevant i forhold til studiet. Dette skal gjøre studentene i stand til å gjennomføre forskningsprosjekter på masternivå som er i henhold til etiske og profesjonelle standarder. Videre skal studentene kunne utarbeide vitenskapelige problemstillinger og forskningsdesign, samt formidle vitenskapelige resultater skriftlig og muntlig.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper
Studentene skal:
- Kunne anvende relevante forskningsmetoder.
- Kunne utforme og definere problemstillinger.
- Kunne benytte forskningsmetoder tilpasset ulike problemstilling.
- Kunne utarbeide et forksningsdesign for en gitt problemstilling.

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne utforme klare og gode problemstillinger.
- Kunne gjennomføre datainnsamling av både kvalitative og kvantitative data.
- Kunne gjennomføre en analyseprosess for både kvalitative og kvantitative data.
- Kunne koble problemstilling, teori og relevant empiri sammen på en systematisk måte.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Kunne analysere et tema for en masteravhandling og velge en hensiktsmessige forskningsmetode som tilpasses prosjektet.
- Kunne planlegge og designe et forskningsprosjekt.
- Kunne formidle forskningsmessige resultater både skriftlig og muntlig.
- Ha opparbeidet seg evne til kritisk metoderefleksjon.
- Kunne forholde seg til gjeldende etiske retningslinjer og profesjonelle standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter med en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner og essayskriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV

Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

 

VURDERING

Essay som teller 70% av totalkarakteren. Alle hjelpemidler tillat.

Presentasjon som teller 30% av totalkarakteren. Alle hjelpemidler tillat. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Utsatt eksamen: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IKT-basert samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i IKT-basert samhandling.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. Aktuelle lærebøker kan være:
- Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 2. utgave av Aksel Tjora, (2012).
- Research Design, av  John W. Creswell, (2014).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Høst ORD Oppgave 70/100 ALLE
Vår UTS Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Vår UTS Oppgave 70/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.