TAF510 - Masteroppgave i teknologiledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Avhandling 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være studentenes svenneprøve. Oppgaven skal tilfredsstille krav til relevans og forventes å framskaffe ny kunnskap som er rettet mot bestemte mål eller anvendelser.

Emnets temaer
Studenten formulerer selv problemstilling for masteroppgaven. Det stilles krav til problemstillingens relevans i forhold til det fagområdet studenten har valgt som hovedprofil.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
? Har dyp innsikt i problemstillingen som reises i masteroppgaven.
? Har innsikt i teori som er relevant for problemstillingen.
? Har innsikt i forskningsmetode som er nødvendig for å analysere sin konkrete problemstilling.

Ferdigheter
Kandidaten
? Kan formulere et problem, søke etter og gjennomgå relevant litteratur, velge analysemetode, evt. utforme en empirisk undersøkelse og presentere empiri, foreta analyser og trekke konklusjoner.
? Kan planlegge og gjennomføre et større utredningsarbeid innenfor gitte tids- og ressursrammer.

Generell kompetanse
Kandidaten
? Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning. Tildeling av veileder skjer ultimo september 3. semester. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter).

Mer om vurdering

Dersom det oppstår særskilte årsaker (f.eks sykdom) kan studenter søke om utsettelse til 31. august samme påfølgende år.

Se Forskrift om studier ved NTNU

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.
Eksamen i obligatoriske emner, samt nødvendige eksamener i hovedprofil og metode må være bestått innen oppmeldingsfristen.

Kursmateriell

Ikke spesifikt pensum.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Avhandling 100/100

Innlevering
24.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.