course-details-portlet

TAF510 - Masteroppgave i teknologiledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Avhandling 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være studentenes svenneprøve. Oppgaven skal tilfredsstille krav til relevans og forventes å framskaffe ny kunnskap som er rettet mot bestemte mål eller anvendelser.

Studenten formulerer selv problemstilling for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- Har dyp innsikt i problemstillingen som reises i masteroppgaven.
- Har inngående innsikt i teori som er relevant for problemstillingen.
- Har innsikt i forskningsmetode som er nødvendig for å analysere sin konkrete problemstilling.

Ferdigheter
Kandidaten
- Kan formulere et problem, søke etter og gjennomgå relevant litteratur, velge analysemetode, evt. utforme en empirisk undersøkelse og presentere empiri, foreta analyser og trekke konklusjoner.
- Kan planlegge og gjennomføre et større utredningsarbeid innenfor gitte tids- og ressursrammer.

Generell kompetanse
Kandidaten
- Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning. Tildeling av veileder skjer i oktober 3. semester. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter).

Mer om vurdering

Innlevering:
Slutten av mai. Dato oppgis innen 1. oktober. Dersom det oppstår særskilte årsaker (f.eks sykdom) kan studenter søke om utsettelse til 31. august samme år.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Eksamen i obligatoriske emner må være bestått innen oppmeldingsfristen.
TØS410, BSOL4610, TSOL410, TMF410, TIF410, TMET410 og BSOL4620.

Kursmateriell

Ikke spesifikt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Avhandling 100/100

Utlevering 15.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Avhandling 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU