course-details-portlet

SYT6203 - Helsepedagogikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • Helsepedagogikk -om informasjon, veiledning og undervisning til medarbeidere, studenter og lærlinger, pasienter og pårørende
 • Velferdsteknologi med hovedfokus på helseplattformen
 • Kulturbegrepet i relasjon til helsepedagogikk og profesjonsutøvelse, hvordan nedarvede oppfatninger og verdier former oss som både helsepersonell, pasienter og pårørende. Hvordan bevisstgjøring og sensitivitet for egne og andres normer og forventinger er nødvendig for å kunne nå hverandre på tvers av slike kulturer
 • Profesjonsteori - om kunnskapsformene i profesjonelt arbeid, jurisdiksjon, makt, ansvar og tillit, lovregulering og styring av profesjoners praksis
 • Helsetjenestens organisering av profesjonelt arbeid -om hva det vil si å være profesjonell i en organisasjon, om arbeidsdeling og tverrprofesjonelt samarbeid, om samhandling og team-arbeid, om formelle lederroller og kliniske lederroller

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende kunnskaper:

 • har inngående kunnskap om helsepedagogikk relevant for medarbeidere, studenter, lærlinger, pasienter og pårørende
 • har inngående kunnskap om profesjonsbegrepet og profesjoners rolle og funksjon i helsetjenesten
 • har inngående kunnskap om begrepet velferdsteknologi knyttet til profesjonsutøvelse og helsepedagogikk
 • har inngående kunnskap om begrepet kultur i relasjon til profesjonsutøvelse og helsepedagogikk

Ferdigheter:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende ferdigheter:

 • kan anvende sine kunnskaper ved utforming av plan for undervisning til en bestemt målgruppe utfra prinsippene om kunnskapsbasert praksis
 • kan analysere og drøfte rammer og vilkår for profesjonsutøvelse i en bestemt del av helsetjenesten
 • kan drøfte hva som innvirker på pasient, pårørende, medarbeideres evne til å motta informasjon, undervisning og veiledning

Generell kompetanse:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende generell kompetanse:

 • viser innsikt i formål og ansvar som følger med kliniske ledelsesfunksjoner
 • kan identifisere styrker og svakheter i oppbygging, organisering og drift av helsetjenesten, spesielt knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid, teamarbeid, samhandling på tvers av tjenestenivå og helsetjenester organisert i pasientforløp

Læringsformer og aktiviteter

Det veksles mellom egenstudier (litteratursøk, lesing og skriftlig arbeid), oppgaveløsning i grupper eller individuelt mellom samlingene, seminar og gruppearbeid, framlegg og tilbakemelding av medstudenters arbeid. Læringsaktivitetene seminar, gruppearbeid, fremlegg og tilbakemelding av medstudenters arbeid har obligatorisk tilstedeværelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar
 • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, skriftlig individuell oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert sykepleie (SPVAKSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det kreves opptak til SPVAKSPL Avansert sykepleie.

Kursmateriell

Pensumliste gjøres tilgjengelig før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU