course-details-portlet

SYT6202 - Pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og innovasjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • Pasientsikkerhet
 • Medvirkning
 • Kvalitetsutviklingsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende kunnskaper:

 • viser innsikt i begrep, teorier og modeller knyttet til pasientsikkerhet, medvirkning og kvalitetsutvikling
 • har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, inklusive metoder for systematisk innhenting, vurdering og implementering av ny kunnskap
 • viser forståelse for kunnskap knyttet til faglig forsvarlighet og kvalitetsutviklingsarbeid

Ferdigheter:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende ferdigheter:

 • kan utvikle en plan for kvalitetsforbedring på egen arbeidsplass som kritisk anvender begrep, modeller og teorier som er rådende innenfor pasientsikkerhet, medvirkning og kvalitetsutvikling og som tilfredsstiller myndighetskrav for kvalitetsutviklingsarbeid
 • kan identifisere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til kvalitetsutviklingsarbeid, medvirkning og pasientsikkerhet
 • kan analysere kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor eget fagområde

Generell Kompetanse:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende generell kompetanse:

 • kan initiere og delta i diskusjoner om pasientsikkerhet, medvirkning og kvalitetsutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Det veksles mellom egenstudier (litteratursøk, lesing og skriftlig arbeid), oppgaveløsning i grupper eller individuelt mellom samlingene, seminar og gruppearbeid, framlegg og tilbakemelding av medstudenters arbeid. Læringsaktivitetene seminar, gruppearbeid, fremlegg og tilbakemelding av medstudenters arbeid har obligatorisk tilstedeværelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe. Skriftlig oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert sykepleie (SPVAKSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det kreves opptak til studieprogram SPVAKSPL Avansert sykepleie.

Kursmateriell

Pensumliste gjøres tilgjengelig før studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU