course-details-portlet

SYT3515 - Grunnleggende anestesisykepleie kliniske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Praksisemne 1 skal legge grunnlaget for studentens forståelse av anestesisykepleierens ansvar og funksjonsområde samt ivaretakelse av pasientsikkerhet. Studenten skal tilegne seg grunnleggende tekniske og ikke-tekniske ferdigheter og få øvelse i å anvende anestesisykepleiefaglig og anestesiologisk kunnskap som er vesentlig for å sikre profesjonskompetanse i anestesisykepleie til pasienter som skal ha anestesi. Hovedfokus vil være på anestesi til pasienter i ASA-gruppe 1 og 2, og pasientens opplevelse i den aktuelle situasjonen. Samtidig skal studenten bevisstgjøres på anestesisykepleiers rolle og funksjon, og samhandling med pasient, pårørende og øvrig helsepersonell. Studiene gjennomføres på en anestesiavdeling, hvor hovedfokus vil være på:

 • Anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde i forhold til nasjonale og internasjonale anestesistandarder, og den anestesiologiske virksomheten.
 • Mottak, forberedelse og vurdering av pasient
 • Anestesiapparatet, monitorering og aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • Teknikk og utstyr til sikring av fri luftvei
 • Intravenøs kanylering og intravenøs væskebehandling
 • Innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi
 • Prinsipper for leiring av pasient
 • Forebygging og håndtering av de vanligste pre, per og postoperative komplikasjoner
 • Organisering av anestesisykepleierens oppgaver og funksjon i avdelingen
 • Samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • Fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Dokumentasjon og informasjonsteknologi
 • Etiske og juridiske rammer og pasientsikkerhet i en anestesisykepleiefaglig kontekst
 • Smittevern og adferd på operasjonsstue

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • Har kunnskap om anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale anestesistandarder
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, profesjonens etiske retningslinjer, relevante lover og forskrifter, inkludert krav til dokumentasjon av anestesi
 • har grunnleggende kunnskap om kommunikasjon, opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende
 • har grunnleggende kunnskap om ulike pasientgrupper, fra det premature barnet til den komplekse pasienten med sammensatte lidelser
 • har forståelse for betydningen av ikke-tekniske ferdigheter
 • har kunnskap og forståelse i fysiologi og patofysiologi som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har inngående kunnskap i grunnleggende anestesiologi
 • har grunnleggende kunnskap i farmakologi og legemidler som brukes ved anestesi, avansert smertebehandling og palliasjon
 • har innsikt i vurdering og sikring av pasientens luftveier og ventilasjon
 • har grunnleggende kunnskap i vasoaktiv behandling, væskebehandling og transfusjoner
 • har grunnleggende kunnskap og innsikt i betydningen og bruken av intravaskulær og intraossøs tilgang
 • har grunnleggende kunnskap i regionale og sentrale blokader
 • har kunnskap om akuttmedisinske og intensivmedisinske tilstander
 • har grunnleggende kunnskap om kirurgiske metoder og leiring av pasient under anestesi
 • har kunnskap og forståelse om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • har kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har grunnleggende kunnskap i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr innenfor anestesi- og akuttmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • har grunnleggende kunnskap om samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • har grunnleggende kunnskap om betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • har grunnleggende kunnskap om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • har grunnleggende kunnskap om pasientsikkerhetsteori, pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø
 • har kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av anestesisykepleie
 • har kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • har innsikt i samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • Har forståelse for betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan gjenkjenne anestesisykepleierens kompetanseområde og under veiledning anvende relevant kunnskap innenfor fagområdet
 • kan beskrive og være bevisst egen kompetanse og situasjonsforståelse for å yte omsorg, fremme helse og velvære for den enkelte pasient, i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammer for yrkesutøvelse
 • kan bruke relevante verktøy for å dokumentere anestesiforløp og anestesisykepleien
 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og mestringsstrategi for å ivareta pasient og pårørende
 • kan under veiledning bruke relevante metoder ved preanestetisk vurdering, forberedelse og gjennomføring av generell anestesi, regional-, lokal anestesi og sedasjon
 • kan bruke relevante metoder i gjennomføring av systematisk klinisk undersøkelse og selvstendig observere, monitorere og vurdere pasienten, samt utføre nødvendige tiltak i gjennomføring av anestesi og i situasjoner der anestesisykepleier er involvert
 • kan under veiledning bruke relevante metoder for å håndtere effekt og bivirkninger av anestesi-medikamenter og relevante tilleggsmedikamenter
 • kan fortolke og beskrive pasientens situasjon for å forebygge, behandle og lindre smerte, ubehag og kvalme
 • kan observere og beskrive risiko for komplikasjoner, forebygge og iverksette nødvendige tiltak under utøvelse av anestesi
 • har grunnleggende tekniske ferdigheter i å opprettholde frie luftveier og ventilasjon ved bruk av maske/bag, supraglottiske hjelpemidler, og tracheal intubasjon hos barn og voksne, samt anvende hjelpemidler ved vanskelige luftveier
 • kan bruke relevante metoder for å etablere intravaskulær og intraossøs tilgang, inklusiv ultralydveiledet tilgang
 • kan bidra til ivaretakelse av pasienters vitale funksjoner i akutte situasjoner i sykehus
 • kan anvende relevante tiltak og beskrive aktuelle retningslinjer for å forebygge infeksjoner og smitte
 • demonstrere grunnleggende ferdigheter og metoder i å forberede, kontrollere og anvende anestesiapparatur, monitorer, relevant medisinsk utstyr og digitale verktøy
 • kan forstå og bidra i å tolke digitale parameter opp mot kliniske funn
 • kan bruke relevante metoder for å ivareta pasienters og pårørendes behov i et komplekst høyteknologisk miljø
 • kan gjengi relevante metoder til å lede og organisere eget arbeid
 • kan forklare og benytte pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • kan bruke relevant pasientsikkerhetsteori og forbedringsmetoder i klinisk praksis for å opprettholde anestesisykepleie av høy kvalitet
 • kan identifisere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • kan gjengi faglige teorier og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen anestesisykepleie
 • Bruker samhandlings- og kommunikasjonsverktøy for å ivareta god pasientbehandling og pasientmedvirkning
 • kan forklare og gjengi fagspesifikke og overlappende funksjoner for å fremme god samhandling mellom profesjonene

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan tolke kliniske problemstillinger i lys av profesjonens etiske retningslinjer
 • Erkjenner nasjonale retningslinjers betydning for faget, og sette det inn i en kontekst for anestesisykepleierens rolle i helsetjenesten
 • kan forklare og erkjenne etiske dilemmaer og kommunisere disse ut i faglige diskusjoner
 • kan innsiktsfullt gjennomføre generell anestesi, administrere og vedlikeholde regional og lokal anestesi samt sedasjon, på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege bidra til å gjennomføre anestesi til pasienter med komplekse sykdomstilstander og tilrettelegge for behandling og kirurgi
 • har grunnleggende situasjonsbevissthet til å kunne bidra til å prioritere, og eventuelt til å omprioritere relevante tiltak for å være i forkant og forutse og forebygge komplikasjoner
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å bidra til prioriterte og hensiktsmessige tiltak i akuttsituasjoner og handle raskt og forsvarlig, slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kan bidra til å håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan anvende relevante metoder for å ivareta god pasientbehandling, kommunikasjon og samhandling ut fra pasienters og pårørendes helsekompetanse og språklige bakgrunn
 • kan bidra til å vurdere behov for og anvendelse av medisinsk utstyr og digital teknologi til den enkelte pasient, samt forstå og forholde seg kritisk til muligheter og begrensninger
 • kan bidra til at implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig
 • kan beskrive og vurdere eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov
 • Har kunnskap om kompetansen til andre teammedlemmer og kollegaer, og delta aktivt med sin kompetanse i team i og utenfor sitt faste arbeidssted

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuelt arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Se: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3515 15.0 HØST 2023
SYA3515 15.0 HØST 2023
SYT3201 15.0 HØST 2023
SYA3201 15.0 HØST 2023
SYG3201 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Anestesi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU