course-details-portlet

SYT3511 - Anestesisykepleie 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve anestesisykepleie til et vidt spekter av pasienter. Ved å integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne kritisk analysere og gjennomføre anestesisykepleie i et høyteknologisk miljø. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig anestesisykepleier. Emnet vil videre gi fordypning i anestesi tilknyttet barn, eldre, pasienter med multiorgansykdom, avansert akuttbehandling, dagkirurgi og prehospitalt arbeid, samt fordypning i ansvar, ledelse, pasientsikkerhet og teamarbeid.

Master i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet bygger på emnene anestesisykepleie 1, Kliniske studier i anestesisykepleie (praksisemne1 og 2), metodeemner 1 og 2 og Prosjektplan.

 • Anestesisykepleie og anestesiologi til spesielle pasientgrupper, ulike typer inngrep og pasienter med ulike tilleggssykdommer, del 2
 • Den vanskelige luftvei
 • Intraossøs tilgang
 • Kulturforståelse
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Prehospital vurdering og behandling
 • Aktuelle medikamenter ved akutt sykdom og skade
 • Pasientsikkerhetsteori og -kultur, kvalitets- og forbedringsmetodikk
 • Pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • Innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser
 • Anestesisykepleierens rolle ved pandemier, beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, terror og i krigs- og katastrofeområder
 • Ledelse av eget fagområde
 • Samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • Fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ -, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Arbeidsmiljø, stress og stressmestring som anestesisykepleier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap innen anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • Har avansert kunnskap innen anestesisykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag
 • Har avansert kunnskap om observasjon, overvåkning og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • Har avansert kunnskap om anestesisykepleie og medisinsk behandling til ulike pasientmålgrupper
 • Har avansert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin
 • Har inngående kunnskap om organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker anestesisykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • Har inngående kunnskap om samhandling i team for å fremme pasientsikkerhet
 • Har kunnskap om katastrofeberedskap, planer og samarbeid
 • Har kunnskap om sentrale risikofaktorer i helsetjenesten
 • Har har inngående kunnskap om pasientsikkerhetsteori og pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø
 • Har inngående kunnskap om, og kan vurdere og drøfte ulike kvalitets- og forbedringsmetodikker og innovasjon innenfor anestesisykepleie
 • har avansert kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har spesialisert innsikt i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr innenfor anestesi, akutt- og intensivmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • har inngående kunnskap om samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • har inngående kunnskap om ledelse av eget fagområde
 • har inngående kunnskap om betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • har inngående kunnskap om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av anestesisykepleie
 • Har avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere anestesisykepleierens kompetanseområde og selvstendig anvende relevant kunnskap innenfor fagområdet
 • kan kritisk analysere og anvende egen kompetanse og situasjonsforståelse for å yte omsorg, fremme helse og velvære for den enkelte pasient, i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammer for yrkesutøvelse
 • kan sammenfatte og gjengi pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • anvende kunnskaper om anestesisykepleie, farmakologi, anestesiologi, intensivmedisin og kirurgi til å begrunne og vurdere aktuelle tiltak og handlingsalternativer ved gjennomføring av anestesisykepleie.
 • anvende kartleggingsverktøy som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring.
 • utøve anestesisykepleie med respekt for pasienters og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå undersøkelser og behandling
 • anvende kunnskaper om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig anestesisykepleie
 • gjøre rede for prioriteringer og handlingsalternativer i akutte situasjoner
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike anestesiformer
 • anvende kunnskap om samhandling og ledelse i team
 • analysere risikofaktorer og forebygge uheldige hendelser I anestesiavdelingen

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra anestesisykepleiens verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser gjennom å jobbe kunnskapsbasert
 • anvende forskningsbasert kunnskap for å løse problemer og oppgaver

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer (f.eks. gruppearbeid, workshops), ferdighetstrening og simulering.

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen (teller 40%) og hjemmeeksamen (teller 60%). Karakter: A-F. Ingen arbeidskrav.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått". Ved gjentak av eksamen må begge deleksamener tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3511 7.5 HØST 2023
SYA3511 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Anestesi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU