course-details-portlet

SYT3401 - Folkehelsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Profesjonskunnskap og rammer for yrkesutøvelsen

 • Historiske perspektiv på helsesykepleie som profesjon
 • Ulike historiske og kulturelle perspektiv på helse, sykdom og skade
 • Helsesykepleie fag og profesjonen; ideologi, etiske og praktiske grunnlag
 • Politisk styring av folkehelsearbeidet, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Lover og forskrifter som regulerer folkehelsearbeidet, helsestasjons- og skolehelsetjenestens virksomhet

Teorier og modeller

 • Forståelse av helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Folkehelsestrategier og folkehelsearbeid
 • Salutogenese
 • Empowerment, mestring, brukermedvirkning
 • Samfunnsvitenskapelige modeller relevant for folkehelsearbeid blant barn og unge
 • Klima og helse

Helsedeterminanter - sosiale, miljømessige og økonomiske

 • Sosiale gradienter - ulikhet i helse
 • Demografi i forhold til helse, helseatferd, sykdom og livskvalitet

Epidemiologi

 • Grunnleggende prinsipper og begrep i epidemiologi
 • Epidemiologiens betydning for folkehelse og folkehelsearbeid
 • Nasjonale kilder med epidemiologiske data

Folkehelsearbeid

 • Smittevern og miljørettet helsearbeid, herunder barnevaksinasjonsprogrammet
 • Rusforebygging
 • Selvmordsforebygging
 • Forebygging av overvekt
 • Fremme psykisk helse
 • Styrke foreldrerollen
 • Migrasjons- og minoritetshelse

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert kunnskap om det ideologiske og teoretiske grunnlaget for folkehelse og folkehelsearbeid
 • har inngående kunnskap om folkehelsen og helsedeterminanter relatert til samfunn, kultur, miljø og befolkningen
 • har inngående kunnskap om hovedstrategier innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet
 • har kunnskap om aktuell forskning og debatt knyttet til strategivalg for folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om lovverket og de politiske og administrative virkemidlene som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunehelsetjenesten spesielt og folkehelsearbeidet generelt

Ferdigheter:

Studenten

 • kan kritisk analysere og anvende ulike informasjonskilder og vitenskapelig litteratur vedrørende folkehelsen
 • kan identifisere, analysere og konkludere i etiske og faglige problemstillinger i folkehelsearbeidet
 • viser innsikt i folkehelsearbeid som sektorovergripende samhandling og hvordan helsestasjons- og skolehelsetjenesten bidrar i dette arbeidet både på individ- og systemnivå
 • viser innsikt i betydningen av brukermedvirkning og brukerinvolvering i folkehelsearbeidet

Generell kompetanse:

Studenten

 • Identifiserer helsesykepleiers rolle i folkehelsearbeidet
 • behersker folkehelsearbeidets uttrykksformer
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter om urbefokning, migranter og minoriteters særlige behov og utøver en kultursensitiv tilnærming i arbeidet

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, seminar, simulering, framlegg, arbeidskrav, fagdager.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuell oppgave (akademisk skriving)
 • Gruppeoppgave med framlegg
 • Simulering og ferdighetstrening - 100% oppmøte

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen i grupper på tre studenter, 4 dager. Karakterregel: A-F.

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for kunne ta eksamen i emnet. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i fire terminer.

Obligatoriske aktiviteter:

1. Skriftlig individuell oppgave - Akademisk skriving. Gjennomføres i høstsemesteret og består av en skriftlig innleveringsoppgave basert på oppgitt emne samt skriftlig medstudentrespons.

2. Gruppeoppgave med framlegg for klassen.

3. Simulering og ferdighetstrening - 100% oppmøte

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3401 15.0 HØST 2022
SYA6000 15.0 HØST 2022
SYT6000 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
21.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU