course-details-portlet

SYT3307 - Praksisstudier: Helhetlig avansert jordmorfag

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

• Innholdet i emnet vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid og vil således tilby varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet.
• Individuelle, skriftlige logger med beskrivelse av læringsprogresjon.
• Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden og vil bli veiledet av ansatte ved praksisplassene og fra jordmorutdanningen.
• Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.
Utdypende informasjon:

Emnet er fjerde del av kliniske studier ved jordmorutdanningen. Fokus i emnet er en helhetlig jordmortjeneste. Dette emnet bygger på forutgående teoretisk og klinisk læring. Studentene skal videreutvikle kunnskap, forståelse, refleksjon og mestring av kliniske ferdigheter samt få fortrolighet med yrkesutøvelsen på et helhetlig og avansert nivå. Det forventes at studenten ved fullførte studier har oppnådd diagnostisk-, medisinskteknologisk-, pedagogisk-, relasjons-, etisk- og praktisk handlingskompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• ha avansert kunnskap og forståelse for de ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunkt som danner grunnlag for jordmors kunnskapsområde og virksomhet
• ha avansert kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser
• kunne analysere jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt perspektiv
• kunne diskutere helsepolitiske utfordringer innen fødselsomsorg og reproduktiv helse
Ferdigheter:
• kunne utøve faglig forsvarlig jordmorvirksomhet i kommune- og spesialisthelsetjenesten og i hjemmet i samarbeid med de øvrige aktører innenfor helsetjenesten
• kunne analysere, vurdere og iverksette tiltak og dokumentere fødselsforløp ved normale og kompliserte tilstander
• kunne arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innen jordmorfaget i tråd med juridiske krav og yrkesetiske normer
• kunne arbeide selvstendig innen rådgivning, undervisning og veiledning relatert til reproduktiv helse, seksualitet og familieplanlegging
• kunne gi individuell støtte og veiledning til kvinnen og familien
Generell kompetanse:
• kunne analysere komplekse kliniske problemstillinger og handle i tråd med faglige og etiske retningslinjer
• kunne initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid, bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
• kunne kommunisere og formidle jordmorfaglige problemstillinger og forskningsresultater med helsetjenesten og allmenheten

Læringsformer og aktiviteter

• Akademisk skriving
• Klinikkundervisning
• Loggføring av læresituasjoner
• Selvstudium

Praksisstudier er obligatoriske; det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Gyldig dokumentert fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale tas igjen med forlenget praksis. Ved fravær høyere enn 20 % må hele praksisperioden gjennomføres på nytt.
Skriftlig arbeidskrav på inntil 2000 ord, der formålet er at studenten utarbeider en problemstilling som er sentralt i emnet. Studentene skal bruke sine teorikunnskaper og gjennom en akademisk tekst demonstrere hvordan ulike vitenskapelige metoder kan svare på problemstillinger knyttet til praksis. Studenten vil ved behov bli gitt veiledning av faglærer. Dersom arbeidskravet vurderes til ikke godkjent, må studenten omarbeide oppgaven og levere denne på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorfag (MJORDMOR)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i jordmorfag. Studenten må ha bestått emnene SYT3305 og SYT3306.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU