course-details-portlet

SYT3304 - Praksisstudier ved helsestasjon/svangerskapsomsorgen

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

• Innholdet i emnet vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid og vil således tilby varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet.
• Individuelle, skriftlige logger med beskrivelse av læringsprogresjon.
• Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden og vil bli veiledet av ansatte ved praksisplassene og fra jordmorutdanningen.
• Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.

Utdypende informasjon:
Emnet består av praksisstudier i svangerskapsomsorgen innenfor kommunehelsetjenesten eller privat jordmortjeneste. Det vil være fokus både på de normale prosessene og også på kompliserte forhold. I dette emnet skal studentene videreutvikle refleksjoner omkring teori og kliniske vurderinger for å ivareta omsorgen for kvinnen og fosteret/barnet gjennom svangerskapet og barselperioden, gi prevensjonsveiledning, også på helsestasjon for ungdom/skolehelsetjenesten.

Læringsutbytte

Kunnskaper
• ha avansert kunnskap om jordmors rolle i kommunehelsetjenesten
• ha avansert kunnskap om det normale og kompliserte svangerskap, fødsel og barseltiden
• ha avansert kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltiden som psykososiale prosesser
• ha avansert kunnskap om kommunikasjon og veiledning
• ha avansert kunnskap om reseptforskrivning
• ha avansert kunnskap om rådgivning i kvinnehelsespørsmål og gynekologiske problemstillinger
• ha avansert kunnskap for å kunne rekvirere alle typer prevensjonsmidler til kvinner i alle aldersgrupper over 16 år
Ferdigheter
• kunne kartlegge kvinnens tilstand, identifisere individuelle behov og vurdere fosterets vekst og utvikling, informere om fosterdiagnostiske tilbud
• kunne ivareta oppfølging av et normalt svangerskap og postpartumperiode, samt ha avansert kunnskap i hvilke faktorer som kan indikere risiko
• kunne ivareta oppfølgingen av et komplisert svangerskap og barseltid og reflektere over etiske problemstillinger
• kunne benytte helsepedagogiske prinsipper for å fremme kvinnens og fosterets/barnets helse og forberede kvinnen og familien til fødselen og foreldreskap
• kunne bruke aktuelle tekniske hjelpemidler
• kunne sette inn og fjerne p-stav og spiral
• kunne identifisere forandringer og avvik fra det normale og sette i verk hensiktsmessig tiltak
• kunne dokumentere sine funn, utførte tiltak og oppfølgingsbehov
• kunne kommunisere og samhandle med kvinnen/paret og andre yrkesgrupper
Generell kompetanse
• kunne analysere og forholde seg kritisk til egen jordmorfaglige kompetanse og kompetanseutvikling
• kunne anvende tilegnet kunnskap og ferdigheter innen svangerskapsomsorg og barseltid
• kunne vise respekt og forståelse for det kulturelle mangfoldet kvinnene representerer
• kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i møte med kvinner i et livsløpsperspektiv
• kunne arbeide tverrprofesjonelt

Læringsformer og aktiviteter

• Akademisk skriving
• Klinikkundervisning
• Loggføring av læresituasjoner
• Selvstudium
Praksisstudier er obligatoriske; tillatt fravær er 10 %. Gyldig dokumentert fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale tas igjen med forlenget praksis. Ved fravær høyere enn 20 % må hele praksisperioden tas igjen.
Skriftlig arbeidskrav på inntil 2000 ord, der formålet er at studenten utarbeider en problemstilling som er sentralt i emnet. Studentene skal bruke sine teorikunnskaper og gjennom en akademisk tekst demonstrere hvordan ulike vitenskapelige metoder kan svare på problemstillinger knyttet til praksis. Studenten vil ved behov bli gitt veiledning av faglærer. Dersom arbeidskravet vurderes til ikke godkjent, må studenten omarbeide oppgaven og levere denne på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorfag (MJORDMOR)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i jordmorfag.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU