course-details-portlet

SYT2301 - Faglig ledelse og tjenesteutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten forståelse for problemstillinger knyttet til prioritering, organisering og ledelse på pasient- og tjenestenivå. Det inkluderer temaer som verdighet og kvalitet i pasientforløp og -overganger, samhandling, konflikt og teamutvikling i tverrprofesjonelle grupper. Emnet skal gi innsikt i metoder for kvalitetsforbedring og bærekraftig tjenesteutvikling, og i sentrale lover og forskrifter som regulerer områdene helsetjeneste og arbeidsliv. Folkehelse, kulturelle og globale problemstillinger knyttet til helse inngår i emnet, som også inkluderer temaene likeverd og medvirkning på pasient- og tjenestenivå.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
 • har kunnskap om helse- og sosialpolitikk
 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten og pasientens rettighet til nødvendig og forsvarlig helsehjelp
 • viser forståelse for kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten
 • kjenner til metoder for kontinuerlig forbedringsarbeid, implementering og innovasjon
 • har innsikt i metoder for brukermedvirkning på individ- og systemnivå
 • viser forståelse for tiltak knyttet til å sikre helhetlige pasientforløp
 • har innsikt i organisering og ledelse av tverrfaglige grupper
 • viser forståelse for hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
 • Kjenner til bærekraftig ledelse og tjenesteutvikling i helsetjenesten

Ferdigheter

Studenten:

 • reflekterer over, og vurderer egen ledelsespraksis
 • deltar aktivt i organisering og ledelse av studentgrupper
 • reflekterer over egne erfaringer i møte med personer med ulik kulturell bakgrunn

Generell kompetanse

Studenten:

 • anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i kvalitetsforbedring og faglig ledelse
 • reflekterer over og håndterer verdikonflikter som kan oppstå i helsetjenesten
 • har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Studentaktive læringsformer. Seminar/gruppeaktivitet. Skriftlige innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminarer.Gruppeaktivitet.Skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. De obligatoriske aktivitetene godkjennes samlet og gjelder for inneværende studieår, og ved gjentak av eksamen. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

For å framstille seg til eksamen i emnet må følgende emner være bestått: SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1001, SYA/SYG/SYT1002, SYA/SYG/SYT1003KOM, SYA/SYG/SYT2100, SYA/SYG/SYT2101, SYA/SYG/SYT2102, EXPH0400.

Kursmateriell

Læringsmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2301 7.5 HØST 2020
SYG2301 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 19.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 11
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 15
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 02.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 17
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 9
SL415 Sluppenvegen 14 5
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU