course-details-portlet

SYT2301 - Faglig ledelse og tjenesteutvikling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten forståelse for problemstillinger knyttet til prioritering, ledelse og organisering på pasient- og tjenestenivå. Det inkluderer temaer som likeverd og medvirkning, kvalitet og sikkerhet i pasientforløp og -overganger, og samhandling, konflikt og teamutvikling i tverrprofesjonelle grupper. Emnet skal også gi innsikt i metoder for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, i sentrale lover og myndighetskrav på områdene helsetjeneste og arbeidsmiljø, og i kulturelle og globale problemstillinger knyttet til folkehelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
-viser forståelse for organisering og ledelse av helhetlige pasientforløp
-har innsikt i organisering og ledelse av tverrfaglige grupper
-viser forståelse for kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten
-kjenner til metoder for kontinuerlig forbedringsarbeid, implementering og innovasjon
-viser innsikt i ledelse og organisering av helsetjenesten
-har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten og pasientens rettighet til nødvendig og forsvarlig helsehjelp
-har innsikt i metoder for brukermedvirkning på individ- og systemnivå
-har kunnskap om informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelse
-viser forståelse for hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester
-kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
Ferdigheter
Studenten:
-reflekterer over, og vurderer egen ledelsespraksis
-deltar aktivt i organisering og ledelse av studentgrupper
-reflekterer over egne erfaringer i møte med personer med ulik kulturell bakgrunn
Generell kompetanse
Studenten:
-anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i kvalitetsforbedring og faglig ledelse
-reflekterer over verdikonflikter i helsetjenesteutviklingen
-har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet, og kan vurdere behovet for tolk

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid.
Seminarer.
Digitale tester.
Forelesninger.
Prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Posterpresentasjon i gruppe

Mer om vurdering

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne gå opp i eksamen i emnet.
Arbeidskravet er gyldig det året det er godkjent, og i to påfølgende studieår(tilsammen tre studieår). Dersom emnekoden endres gjelder egne regler.
Språk: Skandinavisk

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.
For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende emner være bestått:
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1001
SYA/SYG/SYT1002
SYA/SYG/SYT1003
SYA/SYG/SYT2100
SYA/SYG/SYT2101
EXPH0400

Kursmateriell

Læringsmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2301 7.5 01.09.2020
SYG2301 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU