course-details-portlet

SYT2301 - Faglig ledelse og tjenesteutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten forståelse for problemstillinger knyttet til prioritering, organisering og ledelse på pasient- og tjenestenivå. Det inkluderer temaer som verdighet og kvalitet i pasientforløp og -overganger, samhandling, konflikt og teamutvikling i tverrprofesjonelle grupper. Emnet skal gi innsikt i metoder for kvalitetsforbedring og bærekraftig tjenesteutvikling, og i sentrale lover og forskrifter som regulerer områdene helsetjeneste og arbeidsliv. Folkehelse, kulturelle og globale problemstillinger knyttet til helse inngår i emnet, som også inkluderer temaene likeverd og medvirkning på pasient- og tjenestenivå.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
 • har kunnskap om helse- og sosialpolitikk
 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten og pasientens rettighet til nødvendig og forsvarlig helsehjelp
 • viser forståelse for kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten
 • kjenner til metoder for kontinuerlig forbedringsarbeid, implementering og innovasjon
 • har innsikt i metoder for brukermedvirkning på individ- og systemnivå
 • har kunnskap om informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelse
 • viser forståelse for tiltak knyttet til å sikre helhetlige pasientforløp
 • har innsikt i organisering og ledelse av tverrfaglige grupper
 • viser forståelse for hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Studenten:

 • reflekterer over, og vurderer egen ledelsespraksis
 • deltar aktivt i organisering og ledelse av studentgrupper
 • reflekterer over egne erfaringer i møte med personer med ulik kulturell bakgrunn

Generell kompetanse

Studenten:

 • anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i kvalitetsforbedring og faglig ledelse
 • reflekterer over og håndterer verdikonflikter som kan oppstå i helsetjenesten
 • har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet, og kan vurdere behovet for tolk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Studentaktive læringsformer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering i gruppe
 • Seminarer/Gruppeaktiviteter

Mer om vurdering

For å kunne gå opp til eksamen kreves 80 % deltakelse på seminarer/gruppeaktiviteter, samt godkjenning av ett skriftlig arbeidskrav i gruppe.

Arbeidskravet er gyldig det året det er godkjent, og i to påfølgende studieår (til sammen tre studieår). Dersom emnekoden endres gjelder egne regler.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved. For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende emner være bestått: SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1001, SYA/SYG/SYT1002, SYA/SYG/SYT1003KOM, SYA/SYG/SYT2100, SYA/SYG/SYT2101, SYA/SYG/SYT2102, EXPH0400

Kursmateriell

Læringsmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2301 7.5 HØST 2020
SYG2301 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 8
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 61
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 62
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 75
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 31.03.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 0
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU