course-details-portlet

SYT2103KIR - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - helsefremming og rehabilitering - praksisstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet omfatter helsefremming, forebygging og rehabiliterende perspektiver i sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og langvarig sykdom. Brukermedvirkning, undervisning og veiledning til pasient og pårørende er andre områder som står sentralt i emnet. Emnet skal gi studenten erfaring i at organisering av sykepleietjenesten i den enkelte tjenesteenhet har betydning for å kunne sikre en helhetlig og kvalitativt god sykepleie, samtidig som pasientsikkerhet ivaretas. Emnet har fokus på forsvarlig legemiddelhåndtering.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:
Studenten
-har bred kunnskap om de vanligste sykdommer symptomer, sykdomsforløp og behandling
-redegjør for kulturkompetanse og kulturforståelse i utøvelse av sykepleie

Ferdigheter
Studenten
-tar ansvar for kliniske vurderings og beslutningsprosesser og anvender kunnskap om reaksjoner og symptomer på helseutfordringer for å planlegge, vurdere, gjennomføre og dokumentere behov for sykepleie
-deltar i koordinerende funksjoner innen sykepleie
-deltar i tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling
-anvender helsefremmende perspektiv i planlegging, vurdering og gjennomføring av sykepleie.
-planlegger og vurderer behov for sykepleie ut fra pasienters ressurser, behov og mestringsevne
-gjennomfører veiledning og undervisning til pasienter og pårørende, studenter og relevant personell ut fra lærings-mestrings- og endringsperspektiv
-anvender relevant relasjons-, kommunikasjonskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
-anvender kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
-behersker og vurderer anvendelse av hygieniske prinsipper i sykepleie

Generell kompetanse
Studenten:
-reflekterer over egne holdninger i møte med pasienter og pårørende og ha etisk bevissthet i samhandling med pasient og pårørende
-vurderer risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader
-anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
-anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig
-utfører kunnskapsbasert sykepleie
-anvender dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning
Simulering
Refleksjon
Arbeid med kompetanseprofil i legemiddelhåndtering

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 individuell oppgave
  • Forventningsnotat

Mer om vurdering

Språk: Skandinavisk.
For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføresved det studiested som man har opptak ved.
For oppstart i emnet må følgende emner være bestått
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1001
SYA/SYG/SYT1002
SYA/SYG/SYT1003
EXPH0400

Kursmateriell

Kursmateriell gjøres kjent på læringsplattform ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG2103KIR 15.0
SYA2103KIR 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU