course-details-portlet

SYT2101KIR - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Praksisstudiene skal utvikle kunnskap og ferdigheter i å planlegge, vurdere, beslutte, utføre, dokumentere og evaluere sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og langvarig sykdom. Emnet gir kunnskap om sykdommer og behandlingsformer og konsekvenser av sykdom og behandling. Kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner på helseutfordringer, og sykepleiers ferdigheter i målrettet og innsiktsfull kommunikasjon er sentralt, samt erfaring i tverrprofesjonelt samarbeid. Emnet skal gi studenten erfaring i problemstillinger knyttet til etiske utfordringer, prioritering, ledelse og organisering av sykepleietjenesten. Emnet skal gi erfaring med hvordan og hvorfor sentrale lover og myndighetskrav er retningsgivende både for helsetjenesten som helhet og den enkelte sykepleiers arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om den kliniske vurderings- og beslutningsprosessen
 • har kunnskap om akutt, kritisk og langvarig sykdom og behandling
 • har kunnskap om hvordan akutt, kritisk og langvarig sykdom og behandling påvirker pasienters behov for sykepleie
 • har kunnskap om pasientens og pårørendes reaksjoner på sykdom og behandling

Ferdigheter

Studenten:

 • anvender kunnskap for å planlegge, vurdere, utføre og dokumentere sykepleie
 • anvender gjeldende dokumentasjonssystem
 • viser ferdigheter og håndterer medisinsk-teknisk utstyr i samsvar med kvalitetssikrede retningslinjer / relevante praktiske prosedyrer
 • behersker ulike metoder for systematisk kartlegging av pasientens situasjon/tilstand
 • deltar aktivt i pasientbehandling knyttet til innenfor sykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • kommuniserer målrettet i samspill med pasient, pårørende og medarbeidere
 • håndterer legemidler forsvarlig
 • utfører sykepleie som ivaretar kvalitet og pasientsikkerheten
 • utfører sykepleie i samsvar med prinsipper for smittevern
 • utfører sykepleietiltak ut fra gjeldende helselovgivning og myndighetskrav
 • deltar aktivt i planlegging og prioritering av sykepleie i samarbeid med medstudenter og medarbeidere
 • vurderer pasientens behov for tverrprofesjonell kompetanse
 • deltar i det tverrprofesjonelle samarbeidet
 • etablerer relasjon med pårørende og støtter og anerkjenner de som en ressurs i pasientbehandlingen
 • anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig
 • arbeider kunnskapsbasert med fokus på brukerkunnskap

Generell kompetanse

Studenten:

 • utøver forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
 • identifiserer og kritisk reflekterer over etiske problemstillinger, og kommer med forslag til løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning. Studentaktive metoder. Refleksjon individuelt og i grupper. Egenvurdering. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 individuell oppgave
 • Veiledningsgrunnlag

Mer om vurdering

For mer informasjon om vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må praksisemnet i sin helhet (inkl. obligatoriske aktiviteter) gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved. For oppstart i emnet må følgende emner være bestått: SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1003KOM.

Kursmateriell

Læringsmatreriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG2101KIR 15.0 HØST 2020
SYA2101KIR 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering
24.10.2022

Innlevering
18.12.2022


10:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU