course-details-portlet

SYT1002 - Sykepleierens observasjon og vurdering av pasientens helse og sykdom

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet bygger videre på kunnskap om grunnleggende behov, og gjør rede for hvordan sykdom, lidelse, helsesvikt og aldringsprosesser påvirker behov og funksjoner. Klinisk observasjon og kartlegging som en del av sykepleiernes vurderings- og beslutningsprosesser inngår i emnet. Emnet forklarer innholdet i yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Emnet gir en innføring i kommunikasjonsprosesser og utvalgte psykologiske teorier. Videre gir emnet en innføring i kultursensitiv sykepleie. Emnet forklarer farmakologiske prosesser og gir kunnskap i sikker medikamentregning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:
-forklarer utvalgte sykdommer, symptomer og behandling
-forklarer hvordan sykdom og helsesvikt påvirker pasientens grunnleggende behov og funksjoner
-beskriver pasienters og pårørendes reaksjoner på sykdom, lidelse og helsesvikt
-kjenner til ulike kartleggingsverktøy til datainnsamling
-forklarer utvalgte psykologiske teorier og prosesser
-forklarer aldringsprosessene
-beskriver personsentrert omsorg
-beskriver prosessene i livets sluttfase
-kjenner til kommunikasjonsprosesser for å utvikle relasjons- og veiledningskompetanse
-forklarer innholdet i yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og taushetsplikt
-kjenner til hvilken betydning pasientens og pårørendes kulturbakgrunn har for opplevelsen av helse og sykdom
-forklarer kunnskapsbasert praksis
-forklarer farmakologiske prosesser
-beskriver sentrale momenter i legemiddelhåndteringsprosessen

Ferdigheter
Studenten:
-anvender sykepleieprosessen, kunnskap om grunnleggende behov og utvalgte sykdommer i utøvelse av sykepleie
-utfører og begrunner utøvelsen av utvalgte praktiske ferdigheter
-anvender relevante kartleggingsverktøy
-anvender medikamentregning som verktøy for å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie
-viser ferdigheter i kliniske undersøkelser, vurderinger og beslutninger

Generell kompetanse
Studenten:
-anvender faglig kunnskap i møte med pasienten og viser respekt for deres liv og verdighet
-anerkjenne kunnskap som grunnlag for utøvelse av sykepleie
-reflekterer over egen og andres utøvelse av sykepleie
-anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Casebasert undervisning i grupper (med og uten veiledning).
Seminarer.
Simulering.
Digitale tester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 simuleringer
  • Individuell studieoppgave
  • Digital test - medikamentregning
  • 2 ferdighetstreninger

Mer om vurdering

Godkjente obligatoriske aktviteter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler. -

Språk: Skandinavisk

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Ålesund/ Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA1002 15.0 01.09.2020
SYG1002 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering 22.03.2021

Innlevering 25.03.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU