course-details-portlet

SYT1001 - Anatomi, fysiologi og biokjemi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i human anatomi, fysiologi og generell biokjemi med fokus på menneskekroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske prosesser. Emnet gir en innføring i menneskekroppens normalfunksjon, og danner et viktig grunnlag for at sykepleiere skal kunne avdekke avvik og anvende denne kunnskapen i utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
-Navngir anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
-Beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
-Beskriver anatomisk oppbygning i betydningen makroanatomisk (organ og organsystem) og mikroanatomisk (celler og vev)
-Beskriver ulike organer og organsystemers funksjoner i kroppen
-Forklarer sentrale biokjemiske prosesser i den friske kroppen
-Gjør rede for fysiologi i de ulike organene og organsystemene
-Gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen

Ferdigheter
Studenten:
-Formidler bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologiske prosesser
-Formidler kunnskap om biokjemiske prosesser
Generell kompetanse
Studenten:
-Forstår at kunnskap i anatomi og fysiologi har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Detaljert læringsutbytte og faginnhold utarbeides årlig av NOKUT.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Casebasert integrert undervisning.
Arbeid i grupper (med eller uten veiledning).
Seminarer (12t pr. student).
Workshops.
Simulering.
Digitale flervalgsoppgaver.
E-læringsressurser.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 seminarer

Mer om vurdering

Godkjente obligatoriske aktviteter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Språk: Skandinavisk

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiestedet man har opptak ved.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA1001 12.0 01.09.2020
SYG1001 12.0 01.09.2020
HSYK1007 12.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  12.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 27.04.2021

Innlevering 27.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preentive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU