course-details-portlet

SYT1000 - Grunnleggende sykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sykepleie som fag og profesjon, og de verdier sykepleierens identitet og utøvelsen av sykepleie er bygd på. Emnet gir kunnskap om hvordan menneskekroppens oppbygging og funksjon, sykdom og helsesvikt virker inn på pasientens evne til å ivareta grunnleggende behov. Emnet gir en innføring i sykepleierens vurderings- og beslutningsprosess og kliniske ferdigheter. Emnet gir kunnskap om utvalgte mikrober og basale smittevernrutiner.

Emnet gir kunnskap om helsevesenets oppbygning, hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som setter rammene for utøvelsen av sykepleie i ulike deler av helsevesenet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
-beskriver sentrale verdier og begreper i sykepleie
-beskriver sykepleierens funksjoner
-beskriver og forklarer sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse
-gjør rede for menneskets grunnleggende behov
-gjør rede for utvalgte mikrober og basale smittevernrutiner
-beskriver sykepleieprosessen som grunnlag for vurderinger og beslutninger
-beskriver organisering av helsetjenesten og gjeldende myndighetskrav

Ferdigheter
Studenten:
-anvender kunnskap om menneskets grunnleggende behov i utøvelse av sykepleie
-utøver kunnskapsbasert sykepleie
-kan utføre og begrunne utførelsen av utvalgte kliniske ferdigheter
-anvender basale smitteverntiltak

Generell kompetanse
Studenten:
-forstår hvordan kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon har betydning for utøvelsen av sykepleie
-anvender faglig kunnskap i møte med det enkelte menneske og viser respekt for deres liv og verdighet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Casebasert undervisning.
Seminarer.
Simulering.
Digitale tester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Digital test i mikrobiologi og smittevern
  • 5 simuleringer

Mer om vurdering

Godkjente obligatoriske aktviteter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Språk: Skandinavisk

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA1000 10.5 01.09.2020
SYG1000 10.5 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 16.04.2021

Innlevering 16.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU