course-details-portlet

SYG3537 - Kompetent utøvelse av intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Studenten skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse fra emnene «Grunnleggende intensivsykepleie» og «Medansvar for utøvelsen av intensivsykepleie» slik at han/hun med selvstendighet kan ivareta intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder. Studenten skal i slutten av praksisperioden inneha handlingskompetanse for å møte pasienten og samfunnets behov for intensivsykepleie. Studenten skal bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp ved å utøve intensivsykepleie innen ansvarsområdene som ligger i funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleier.

Intensivsykepleie som fag og profesjon

 • Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleie
 • Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene
 • Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis

Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

 • Intensivsykepleie til ulike pasientgrupper
 • Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
 • Kirurgiske prinsipper og anestesiologi
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
 • Smertelindring og palliasjon
 • Klinisk undersøkelsesmetoder og vurderingsverktøy
 • Pasient- og pårørende perspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Krisehåndtering og katastrofeberedskap

Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon

 • Teamarbeid og tverrfaglig samhandling
 • Ikke tekniske ferdigheter
 • Pedagogiske prinsipper og metoder

Kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon

 • Pasientsikkerhetskultur
 • Kunnskapsbasert praksis, bærekraft og innovasjon
 • Kartleggings-, vurderings- og dokumentasjonsverktøy

Teknologi og digital kompetanse

 • Medisinsk teknisk utstyr, bruk, sikkerhet og kontroll
 • Digitale verktøy og personvern

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om helsetjenestens organisering og intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale standarder og samfunnets utvikling
 • har avansert kunnskap om forhold som fremmer og hemmer mestring og egenomsorg i sin utøvelse av intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om bruk av aktuelt lovverk, forskrifter og retningslinjer som regulerer intensivsykepleierens arbeid
 • har avansert kunnskap om organsystemers fysiologi, og patofysiologi med særlig relevans for akutt og/eller kritisk sykdom
 • har avansert kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering, antibiotikabruk og resistensutvikling ved akutt og/eller kritisk sykdom som er relevant for utøvelse av intensivsykepleie
 • har avansert kunnskaper om kirurgisk stressrespons, postoperative komplikasjoner og ettervirkning av ulike anestesiformer
 • har avansert kunnskap om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • har avansert kunnskap om smertelindring, palliasjon, behandlingsbegrensninger og organdonasjon
 • har avansert kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • har avansert kunnskap om kliniske undersøkelsesmetoder og vurderingsverktøy for å utøve intensivsykepleie
 • har avansert kunnskap om fysiske og psykiske langtidsvirkninger etter intensivopphold
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon, helsepedagogikk og tilpasset informasjon til kritisk syke pasienter og deres pårørende i alle aldre
 • har avansert kunnskap om barn som pasienter og pårørende med deres særegne behov og rettigheter
 • har inngående kunnskap om intensivsykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering
 • har avansert kunnskap om etisk refleksjon og kan analysere faglig etiske problemstillinger
 • har avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og/eller språklig og flerkulturelt perspektiv
 • har inngående kunnskaper om systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser
 • har avansert kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har inngående kunnskap om pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten, prinsipper og tiltak for å øke robusthet og pasientsikkerhet i intensivavdelinger
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for intensivsykepleie
 • har avansert kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid
 • har avansert kunnskaper om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling
 • har inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • har avansert kunnskap om indikasjoner i bruk av og prinsipper for relevant medisinsk utstyr i intensivmedisinsk behandling
 • har avansert kunnskap om digitale verktøy, herunder personvern, som er relevant for intensivmedisinsk behandling

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke effektive mestringsstrategier i en utfordrende arbeidshverdag for å fremme faglig identitet og integritet og forebygge utbrenthet
 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter for å selvstendig planlegge og utøve intensivsykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser
 • kan selvstendig gjennomføre systematisk overvåkning av pasienten
 • kan selvstendig administrere relevant monitoreringsutstyr
 • kan analysere tegn og symptomer på endring i akutte, komplekse pasientsituasjoner
 • kan bruke og forholde seg kritisk til ulike i kartleggings-, vurderings- og dokumentasjons- verktøy i utøvelsen av intensivsykepleie
 • kan bruke prinsipper for smittevern og iverksette infeksjonsforebyggende tiltak i intensivavdelinger
 • kan analysere pasientens og pårørendes helsekompetanse og benytte dette som virkemiddel i kommunikasjon for å fremme brukermedvirkning og tilpassede tjenester
 • kan analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og prioritere tiltak for å optimalisere kvaliteten i pasientbehandlingen og drift av intensivavdelingen
 • kan bruke helsepedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende for å fremme mestring og læring
 • kan bruke pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • kan analysere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser
 • kan bruke og kontrollere relevant medisinsk utstyr, og har et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger
 • kan administrere relevant utstyr for organstøttende behandling
 • kan selvstendig administrere utstyr for non-invasiv og invasiv respirasjonsstøttende behandling
 • kan bruke digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger og innta en aktiv rolle i diskusjon om utvikling av profesjonen og dens plass i helsetjenesten
 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan analysere og anvende kunnskaper og ferdigheter som bidrar til mestring og arbeidsglede i et miljø med høye krav om kvalitet og omstilling
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å ha handlingsberedskap og handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner
 • kan bruke spesialiserte kunnskaper og ferdigheter for å utføre kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger for å gjennomføre helt eller delvis kompenserende intensivbehandling og omsorg
 • kan analysere etiske problemstillinger og anvende etisk refleksjon for å ivareta intensivpasienten og pårørende
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til kritisk refleksjon, for å søke, vurdere, og anvende ny kunnskap
 • kan analysere, kritisk vurdere og reflektere over samhandling og kommunikasjon som kan påvirke pasientforløpet og/eller arbeidsmiljøet, samt iverksette tiltak som stimulerer samhandling
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å kunne lede, koordinere og samhandle tverrprofesjonelt i behandlingen av intensivpasienten
 • kan selvstendig dokumentere, kvalitetssikre og formidle faglig informasjon om intensivpasienten
 • kan anvende og formidle kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring/tjenesteforbedring
 • kan analysere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger som er relevante for intensivsykepleie
 • kan bidra til at implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Forkunnskapskrav

Første og andre praksisperiode (SYT/SYA/SYG3535 og SYT/SYA/SYG3536) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3537 15.0 HØST 2023
SYA3537 15.0 HØST 2023
SYT3223 15.0 HØST 2023
SYA3223 15.0 HØST 2023
SYG3223 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Intensivsykepleier
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU