course-details-portlet

SYG3536 - Medansvar for utøvelse av intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Det forventes at studenten viser progresjon i forhold til å ivareta intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder, tar medansvar og viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av intensivsykepleie. Studenten skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse fra emnet «Grunnleggende intensivsykepleie».

Intensivsykepleie som fag og profesjon

 • Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleie
 • Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene
 • Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis

Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

 • Intensivsykepleie til ulike pasientgrupper
 • Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
 • Kirurgiske prinsipper og anestesiologi
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
 • Smertelindring og palliasjon
 • Klinisk undersøkelsesmetoder og vurderingsverktøy
 • Pasient- og pårørende perspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Krisehåndtering og katastrofeberedskap

Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon

 • Teamarbeid og tverrfaglig samhandling
 • Ikke tekniske ferdigheter
 • Pedagogiske prinsipper og metoder

Kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon

 • Pasientsikkerhetskultur
 • Kunnskapsbasert praksis, bærekraft og innovasjon
 • Kartleggings-, vurderings- og dokumentasjonsverktøy

Teknologi og digital kompetanse

 • Medisinsk teknisk utstyr, bruk, sikkerhet og kontroll
 • Digitale verktøy og personvern

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om helsetjenestens organisering og intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale standarder og samfunnets utvikling
 • har inngående kunnskap om forhold som fremmer og hemmer mestring og egenomsorg i sin utøvelse av intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om bruk av aktuelt lovverk, forskrifter og retningslinjer som regulerer intensivsykepleierens arbeid
 • har inngående kunnskap om organsystemers fysiologi, og patofysiologi med særlig relevans for akutt og/eller kritisk sykdom
 • har inngående kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering, antibiotikabruk og resistensutvikling ved akutt og/eller kritisk sykdom som er relevant for utøvelse av intensivsykepleie
 • har inngående kunnskaper om kirurgisk stressrespons, postoperative komplikasjoner og ettervirkning av ulike anestesiformer
 • har inngående kunnskap om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • har inngående kunnskap om smertelindring, palliasjon, behandlingsbegrensninger og organdonasjon
 • har inngående kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • har inngående kunnskap om kliniske undersøkelsesmetoder og vurderingsverktøy for å utøve intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om fysiske og psykiske langtidsvirkninger etter intensivopphold
 • har inngående kunnskaper om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling
 • har inngående kunnskap om barn som pasienter og pårørende med deres særegne behov og rettigheter
 • har inngående kunnskap om intensivsykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering
 • har inngående kunnskap om etisk refleksjon og kan analysere faglig etiske problemstillinger
 • har inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og/eller språklig og flerkulturelt perspektiv
 • har inngående kunnskaper om systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser
 • har inngående kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har inngående kunnskap om pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten, prinsipper og tiltak for å øke robusthet og pasientsikkerhet i intensivavdelinger
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid
 • har inngående kunnskaper om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling
 • har inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • har inngående kunnskap om indikasjoner i bruk av og prinsipper for relevant medisinsk utstyr i intensivmedisinsk behandling
 • har inngående kunnskap om digitale verktøy, herunder personvern, som er relevant for intensivmedisinsk behandling

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke effektive mestringsstrategier i en utfordrende arbeidshverdag for å fremme faglig identitet og integritet og forebygge utbrenthet
 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter for, under noe veiledning, å planlegge og utøve intensivsykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser
 • kan, under noe veiledning, gjennomføre systematisk overvåkning av pasienten
 • tar medansvar for administrering av relevant monitoreringsutstyr
 • kan, under noe veiledning, analysere tegn og symptomer på endring i akutte, komplekse pasientsituasjoner
 • kan bruke og forholde seg kritisk til ulike kartleggings-, vurderings- og dokumentasjons- verktøy i utøvelsen av intensivsykepleie
 • kan bruke prinsipper for smittevern og iverksette infeksjonsforebyggende tiltak i intensivavdelinger
 • kan, under veiledning, analysere pasientens og pårørendes helsekompetanse og benytte dette som virkemiddel i kommunikasjon for å fremme brukermedvirkning og tilpassede tjenester
 • kan, under veiledning, analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og prioritere tiltak for å optimalisere kvaliteten i pasientbehandlingen og drift av intensivavdelingen
 • kan, under veiledning, bruke helsepedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende for å fremme mestring og læring
 • kan bruke pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • kan, under veiledning, analysere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser
 • kan bruke og kontrollere relevant medisinsk utstyr, og har et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger
 • tar medansvar for administrering av relevant utstyr for organstøttende behandling
 • tar medansvar for administrering av utstyr for non-invasiv og invasiv respirasjonsstøttende behandling
 • kan bruke digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan, under veiledning, analysere faglige problemstillinger og delta i diskusjon om utvikling av profesjonen og dens plass i helsetjenesten
 • kan, under veiledning, analysere, vurdere og håndtere komplekse situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan, under veiledning, analysere og anvende kunnskaper og ferdigheter som bidrar til mestring og arbeidsglede i et miljø med høye krav om kvalitet og omstilling
 • kan, under noe veiledning, anvende kunnskaper og ferdigheter for å ha handlingsberedskap og handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner
 • kan, under noe veiledning, bruke spesialiserte kunnskaper og ferdigheter for å utføre kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger for å gjennomføre helt eller delvis kompenserende intensivbehandling og omsorg
 • kan, under noe veiledning, analysere etiske problemstillinger og anvende etisk refleksjon for å ivareta intensivpasienten og pårørende
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til kritisk refleksjon, for å søke, vurdere, og anvende ny kunnskap
 • kan analysere, kritisk vurdere og reflektere over samhandling og kommunikasjon som kan påvirke pasientforløpet og/eller arbeidsmiljøet, samt iverksette tiltak som stimulerer samhandling
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for, under veiledning, å kunne lede, koordinere og samhandle tverrprofesjonelt i behandlingen av intensivpasienten
 • tar medansvar for å dokumentere, kvalitetssikre og formidle faglig informasjon om intensivpasienten
 • kan, under noe veiledning, anvende og formidle kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring/tjenesteforbedring
 • kan analysere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger som er relevante for intensivsykepleie
 • kan bidra til at implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuelt arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved faktultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Forkunnskapskrav

Første praksisperiode (SYT/SYA/SYG3535) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3536 15.0 HØST 2023
SYA3536 15.0 HØST 2023
SYA3222 15.0 HØST 2023
SYT3222 15.0 HØST 2023
SYG3222 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Intensivsykepleier
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU