course-details-portlet

SYG3535 - Grunnleggende intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold

Studenten skal i første praksisperiode bli fortrolig med intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde; den akutt og/eller kritisk syke pasienten og intensivmedisinsk behandling. Studenten skal kunne utføre grunnleggende ferdigheter knyttet til intensivsykepleie, bli fortrolig med intensivsykepleierens behandlende ansvar og opparbeide ferdigheter i utøvelsen av dette.

Intensivsykepleie som fag og profesjon

 • Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleie
 • Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene
 • Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis

Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

 • Intensivsykepleie til ulike pasientgrupper
 • Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
 • Kirurgiske prinsipper og anestesiologi
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
 • Smertelindring og palliasjon
 • Klinisk undersøkelsesmetoder og vurderingsverktøy
 • Pasient- og pårørende perspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Krisehåndtering og katastrofeberedskap

Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon

 • Teamarbeid og tverrfaglig samhandling
 • Ikke tekniske ferdigheter
 • Pedagogiske prinsipper og metoder

Kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon

 • Pasientsikkerhetskultur
 • Kunnskapsbasert praksis, bærekraft og innovasjon
 • Kartleggings-, vurderings- og dokumentasjonsverktøy

Teknologi og digital kompetanse

 • Medisinsk teknisk utstyr, bruk, sikkerhet og kontroll
 • Digitale verktøy og personvern

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om helsetjenestens organisering og intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale standarder og samfunnets utvikling
 • har grunnleggende kunnskap om forhold som fremmer og hemmer mestring og egenomsorg i sin utøvelse av intensivsykepleie
 • har grunnleggende kunnskap om bruk av aktuelt lovverk, forskrifter og retningslinjer som regulerer intensivsykepleierens arbeid
 • har grunnleggende kunnskap om organsystemers fysiologi, og patofysiologi med særlig relevans for akutt og/eller kritisk sykdom
 • har grunnleggende kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering, antibiotikabruk og resistensutvikling ved akutt og/eller kritisk sykdom som er relevant for utøvelse av intensivsykepleie
 • har grunnleggende kunnskaper om kirurgisk stressrespons, postoperative komplikasjoner og ettervirkning av ulike anestesiformer
 • har grunnleggende kunnskap om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • har grunnleggende kunnskap om smertelindring, palliasjon, behandlingsbegrensninger og organdonasjon
 • har grunnleggende kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • har grunnleggende kunnskap om kliniske undersøkelsesmetoder og vurderingsverktøy for å utøve intensivsykepleie
 • har grunnleggende kunnskap om fysiske og psykiske langtidsvirkninger etter intensivopphold
 • har grunnleggende kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og/eller språklig og flerkulturelt perspektiv
 • har grunnleggende kunnskap om kommunikasjon, helsepedagogikk og tilpasset informasjon til kritisk syke pasienter og deres pårørende i alle aldre
 • har grunnleggende kunnskap om barn som pasienter og pårørende med deres særegne behov og rettigheter
 • har grunnleggende kunnskap om intensivsykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering
 • har grunnleggende kunnskap om etisk refleksjon og kan analysere faglig etiske problemstillinger
 • har grunnleggende kunnskaper om systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser
 • har grunnleggende kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har grunnleggende kunnskap om pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten, prinsipper og tiltak for å øke robusthet og pasientsikkerhet i intensivavdelinger
 • har grunnleggende kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av intensivsykepleie
 • har grunnleggende kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for intensivsykepleie
 • har grunnleggende kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid
 • har grunnleggende kunnskaper om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • har grunnleggende kunnskap om indikasjoner i bruk av og prinsipper for relevant medisinsk utstyr i intensivmedisinsk behandling
 • har grunnleggende kunnskap om digitale verktøy, herunder personvern, som er relevant for intensivmedisinsk behandling

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke effektive mestringsstrategier i en utfordrende arbeidshverdag for å fremme faglig identitet og integritet og forebygge utbrenthet
 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter for å selvstendig planlegge og utøve intensivsykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser
 • kan, under veiledning, gjennomføre systematisk overvåkning av pasienten
 • kan, under veiledning, administrere relevant monitoreringsutstyr
 • kan identifisere tegn og symptomer på endring i akutte, komplekse pasientsituasjoner
 • kjenner til og kan bruke ulike kartleggings-, vurderings- og dokumentasjonsverktøy i utøvelsen av intensivsykepleie
 • kan bruke prinsipper for smittevern og, under veiledning, iverksette infeksjonsforebyggende tiltak i intensivavdelinger
 • kan, under veiledning, analysere pasientens og pårørendes helsekompetanse og benytte dette som virkemiddel i kommunikasjon for å fremme brukermedvirkning og tilpassede tjenester
 • kan identifisere tilgjengelige ressurser og aktuelle tiltak for å optimalisere kvaliteten i pasientbehandlingen
 • kjenner til pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • kan, under veiledning, bruke helsepedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende for å fremme mestring og læring
 • kan identifisere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt, under veiledning, iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser
 • kan bruke og kontrollere relevant medisinsk utstyr
 • kan, under veiledning, administrere relevant utstyr for organstøttende behandling
 • kan, under veiledning, administrere utstyr for non-invasiv og invasiv respirasjonsstøttende behandling
 • kan bruke digital kompetanse og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan identifisere faglige problemstillinger og delta i diskusjon om utvikling av profesjonen og dens plass i helsetjenesten
 • kan identifisere komplekse situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan, under veiledning, bruke kunnskaper og ferdigheter som bidrar til mestring og arbeidsglede i et miljø med høye krav om kvalitet og omstilling
 • kan, under veiledning, anvende kunnskaper og ferdigheter for å ha handlingsberedskap og handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner
 • kan, under veiledning, bruke spesialiserte kunnskaper og ferdigheter for å utføre kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger for å gjennomføre helt eller delvis kompenserende intensivbehandling og omsorg
 • kan, under veiledning, identifisere etiske problemstillinger og anvende etisk refleksjon for å ivareta intensivpasienten og pårørende
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til kritisk refleksjon, for å søke, vurdere, og anvende ny kunnskap
 • kan, under veiledning, kritisk vurdere og reflektere over samhandling og kommunikasjon som kan påvirke pasientforløpet og/eller arbeidsmiljøet, samt iverksette tiltak som stimulerer samhandling
 • kan identifisere kunnskaper og ferdigheter knyttet til tverrprofesjonell samhandling, ledelse og koordinering i behandlingen av intensivpasienten
 • kan, under veiledning, dokumentere, kvalitetssikre og formidle faglig informasjon om intensivpasienten
 • kan, under veiledning, anvende og formidle kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring/tjenesteforbedring
 • kan identifisere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger som er relevante for intensivsykepleie
 • kan bidra til at bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuelt arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved faktultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3535 15.0 HØST 2023
SYA3535 15.0 HØST 2023
SYT3221 15.0 HØST 2023
SYA3221 15.0 HØST 2023
SYG3221 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Intensivsykepleier
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100

Utlevering
19.12.2023

Innlevering
19.12.2023


17:15


17:20

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU