course-details-portlet

SYG3531 - Intensivsykepleie 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Intensivsykepleie som fag og profesjon

 • Kommunikasjon og veiledning av pasient og pårørende med ulik alder og kulturell bakgrunn
 • Pasient- og pårørendemedvirkning i intensivbehandlingen
 • Fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved akutt og/eller kritisk sykdom for pasienter i alle aldre og deres pårørende

Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

 • Helhetlig intensivsykepleie til pasienter ved traumer og komplekse medisinske forløp
 • Krisehåndtering og katastrofeberedskap
 • Intensivpasienter med både psykiske og somatiske sykdommer
 • Helsekompetanse og helsepedagogikk

Kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon

 • Fagutviklings- og forbedringsarbeid
 • Bærekraft
 • Kvalitetssikring av intensivpasientens behandling og intensivsykepleieren i det tverrfaglige teamet rundt pasienten.
 • Endringsprosesser

Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon

 • Teamledelse
 • Ikke tekniske ferdigheter
 • Pedagogiske prinsipper og metoder

Teknologi og digital kompetanse

 • Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
 • Digitale verktøy

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og/eller språklig og flerkulturelt perspektiv
 • avansert kunnskap om fysiske og psykiske langtidsvirkninger etter intensivopphold
 • avansert kunnskap om kommunikasjon, helsepedagogikk og tilpasset informasjon til kritisk syke pasienter og deres pårørende i alle aldre
 • avansert kunnskap om barn som pasienter og pårørende med deres særegne behov og rettigheter
 • avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • inngående kunnskap om etisk refleksjon og kan analysere faglig etiske problemstillinger
 • inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid
 • inngående kunnskap om pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten, prinsipper og tiltak for å øke robusthet og pasientsikkerhet i intensivavdelinger
 • inngående kunnskaper om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling
 • inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av intensivsykepleie
 • inngående kunnskaper om systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser
 • inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for intensivsykepleie
 • inngående kunnskap om intensivsykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere pasientens og pårørendes helsekompetanse og benytte dette som virkemiddel i kommunikasjon for å fremme brukermedvirkning og tilpassede tjenester
 • anvende helsepedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende for å fremme mestring og læring
 • anvende pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • anvende relevante metoder for å innhente, systematisk vurdere og anvende kunnskap i fagutvikling og forbedringsarbeid
 • analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • anvende digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere etiske problemstillinger og anvende etisk refleksjon for å ivareta intensivpasienten og pårørende
 • analysere, vurdere og håndtere komplekse situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • analysere, kritisk vurdere og reflektere over samhandling og kommunikasjon som kan påvirke pasientforløpet og/eller arbeidsmiljøet, samt iverksette tiltak som stimulerer samhandling
 • analysere og anvende kunnskaper og ferdigheter som bidrar til mestring og arbeidsglede i et miljø med høye krav om kvalitet og omstilling
 • kommunisere og fremme intensivsykepleierens funksjon og ansvar i profesjonelle sammenhenger og til allmenheten
 • analysere faglige problemstillinger og innta en aktiv rolle i diskusjon om utvikling av profesjonen og dens plass i helsetjenesten
 • anvende kunnskaper og ferdigheter til kritisk refleksjon, for å søke, vurdere, og anvende ny kunnskap
 • anvende og formidle kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring/tjenesteforbedring
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for å forbedre tjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt
 • analysere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger som er relevante for intensivsykepleie

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen (teller 100%). Karakter A-F. Ett skriftlig arbeidskrav (OBLIG1).

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3531 7.5 HØST 2023
SYA3531 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Intensivsykepleier
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU