course-details-portlet

SYG3530 - Intensivsykepleie 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Intensivsykepleie som fag og profesjon

 • Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleie
 • Fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved akutt og/eller kritisk sykdom for pasienter i alle aldre
 • Etiske og juridiske rammer og prinsipper knyttet til hele intensivforløpet.
 • Pasient og pårørendes behov, reaksjoner, erfaringer og mestring av akutt og/eller kritisk sykdom og død

Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

 • Organsystemers fysiologi
  • Sirkulasjon
  • Respirasjon
  • Nyrenes- og urinveier
  • Nervesystemet
  • Smerte
 • Svikt av vitale organ, patofysiologi, behandlingsprinsipper og intensivsykepleie
  • Sirkulasjonssvikt
  • Kardiologi, EKG og rytmetolkning
  • Respirasjonssvikt
  • Nyresvikt
  • Bevissthets vurdering og forstyrrelser
  • Leversvikt
  • Syre, - base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser
  • Hemostase og hematologiske forstyrrelser
  • Transfusjonslære
  • Hypotermi
  • Immunologi, allergi og anafylaksi
  • Infeksjonsmedisin og sepsis
  • Mikrobiologi, smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
  • Fysiologiske og patofysiologiske endringer hos den gravide og fødende kvinnen
  • Endokrin, nevrologisk og immunologisk stressrespons på kirurgi, traume og sykdom
  • Smertelindring, palliasjon og sedasjon
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
  • Farmakologi ved akutt sykdom og skade
  • Farmakokinetikk og farmakodynamikk
  • Aktuelle medikamenter ved akutt sykdom og skade
  • Ulike anestesiformer
  • Legemiddelregning, - og administrasjon
  • Antibiotikabruk og resistensutvikling

Kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon

 • Intensivsykepleierens kunnskapsbaserte praksis, kvalitetsforbedrende arbeid med fokus på pasientsikkerhet og innovasjon
 • Teamarbeid

Teknologi og digital kompetanse

 • Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
 • Digitale verktøy

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om helsetjenestens organisering og intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale standarder og samfunnets utvikling
 • har inngående kunnskap om forhold som fremmer og hemmer mestring og egenomsorg i sin utøvelse av intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om bruk av aktuelt lovverk, forskrifter og retningslinjer som regulerer intensivsykepleierens arbeid
 • har inngående kunnskap om organsystemers fysiologi, og patofysiologi med særlig relevans for akutt og/eller kritisk sykdom
 • har inngående kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering, antibiotikabruk og resistensutvikling ved akutt og/eller kritisk sykdom som er relevant for utøvelse av intensivsykepleie
 • har inngående kunnskaper om kirurgisk stressrespons, postoperative komplikasjoner og ettervirkning av ulike anestesiformer
 • har inngående kunnskap om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • har inngående kunnskap om smertelindring, palliasjon, behandlingsbegrensninger og organdonasjon
 • har avansert kunnskap om organsvikt, akutte sykdommer og behandling hos aktuelle pasientgrupper
 • har avansert kunnskap om kliniske undersøkelsesmetoder og vurderingsverktøy for å utøve intensivsykepleie

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke prinsipper for smittevern og iverksette infeksjonsforebyggende tiltak i intensivavdelinger
 • kan analysere risikofaktorer relatert til intensivbehandling, samt iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å ha handlingsberedskap og handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner
 • kan bruke spesialiserte kunnskaper og ferdigheter for å utføre kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger for å gjennomføre helt eller delvis kompenserende intensivbehandling og omsorg
 • kan anvende og formidle kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring/tjenesteforbedring

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuelt arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3530 15.0 HØST 2023
SYA3530 15.0 HØST 2023
SYA3000 7.5 HØST 2023
SYG3000 7.5 HØST 2023
SYT3000 7.5 HØST 2023
SYA3004 7.5 HØST 2023
SYG3004 7.5 HØST 2023
SYT3004 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Intensivsykepleier
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.02.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 10
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 26.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 12
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU